Zoeken

Algemeen

Het regieteam Zorg en Financiering heeft een brede portefeuille, waarbij de samenhang tussen de inhoudelijke zorg en financiering centraal staat. Thema’s in dit regieteam zijn onder meer kwaliteit, bekostiging, verminderen regeldruk, verantwoording, ordening van zorg en macro-economische vraagstukken. De GGZ-sector is binnen de zorg de sector met de meeste (financiële) schotten.

Gezonde bedrijfsvoering

Voor de aanbieders in de ggz is het belangrijk dat er eerlijke tarieven worden gehanteerd om het werk kwalitatief goed en veilig te kunnen uitvoeren. De tarieven moeten tevens ruimte bieden voor innovaties, het voeren van een gezonde bedrijfsvoering, het terugdringen van de wachtlijsten en investeringen in personeel. Ook de veranderingen in wetgeving en de invoering van kwaliteitsstandaarden vragen om ruimte in de tarieven. De Nederlandse ggz maakt zich hard voor eerlijke tarieven voor onze leden in alle financieringsstelsels: Jeugdwet, Forensische zorg, Wmo, Wlz en Zvw.

Terug