Zoeken

De zorgsector werkt aan een aanpak gericht op 50% CO2 reductie in 2030 en 95% CO2 reductie in 2050. Dit ligt ook vast in de Green Deal Duurzame zorg van 2018 en het Klimaatakkoord uit 2019. 

Verplichtingen

Op dit moment zijn er vier verplichtingen op het gebied van duurzaamheid:
  1. Het invullen van de Informatieplicht, als aanvulling op deEnergiebesparingsplicht;
  2. Het opstellen van een Routekaart;
  3. Het invullen van de Energie-audit;
  4. Nieuwbouw moet voldoen aan de BENG wetgeving.
De verschillende rapportages die horen bij de verplichtingen (informatieplicht, routekaart en energie-audit) worden naar veloop van tijd steeds meer samengevoegd. Met als doel de administratieve lasten zo veel mogelijk te beperken. Vooralsnog bestaan de verplichtingen uit losse stappen: 

1. Informatieplicht

Het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’ verplicht bedrijven en instellingen om energie te besparen. In 2019 is de informatieplicht toegevoegd aan de besparingsplicht die al bestaat vanaf 2015. Met die informatieplicht wil de overheid de energiebesparing versnellen door gerichte handaving op bedrijven die achterblijven in het nemen van maatregelen.

Verbruikt uw organisatie (Wet milieubeheer-inrichting) per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent)? Dan moet u voldoen aan de informatieplicht energiebesparing. Dit betekent dat u uiterlijk 5 december 2019 per Wet milieubeheer-inrichting had moeten rapporteren welke Energiebesparende Maatregelen u heeft uitgevoerd. De RVO (Rijksdienst voor ondernemend Nederland) heeft een Stappenplan Informatieplicht gepubliceerd. Daarmee kunt u bepalen welke maatregelen u moet nemen. Vul uw gegevens (vervolgens) in bij het eLoket van RVO. Klik hier voor de Handleiding eLoket informatieplicht energiebesparing

2.  CO2 Routekaart + handreiking

In het klimaatakkoord staat dat alle maatschappelijke organisaties eind 2020 moeten kunnen laten zien hoe ze werken aan de energietransitie door middel van een eigen routekaart duurzaamheid’ (excelbestand + oplegger). Daarbij is het streven 50% CO2 reductie in 2030 en 95% CO2 reductie in 2050.  Een handreiking van ActiZ, VGN, de Nederlandse ggz en het Milieuplatform voor de zorg (MPZ) helpt zorgorganisaties hierbij. De handreiking ondersteunt organisaties bij het maken van hun eigen ‘routekaart duurzaamheid’. Onderdeel van de handreiking is een tool om de effecten van duurzaamheidsbeleid inzichtelijk te maken.

Monitoren hoe de sector er voor staat en wat er nog nodig is
Door ingevulde gegevens geanonimiseerd te aggregeren kan, met uw instemming, een sectoraal beeld gegenereerd worden. Daarmee krijgen we een voorlopig beeld hoe ver we als sector zijn ‘op weg naar 2030 en 2050’ en dat blijven we de komende jaren monitoren. We verwachten dat een goede monitoring van belang is om als sector de ruimte te behouden om via routekaarten de energietransitie invulling te blijven geven. En om in kaart te hebben en houden wat de sector hiervoor nog nodig heeft.

Het werken met de routekaart laat naast de verwachte CO2-reductie ook de kosten en de besparingen zien. De handleiding noemen we nu ‘versie 1.0’; nieuwe ontwikkelingen worden hierin periodiek verwerkt.

Het Excel-instrument en de handreiking zijn gebaseerd op drie uitgangspunten:
  1. De wettelijk erkende maatregelen op korte termijn doorvoeren;
  2. Gebouwen verduurzamen met alle maatregelen die zichzelf binnen 10 jaar terugverdienen;
  3. Nieuwbouwplannen en grote renovaties duurzaam aanpakken, volgens de nieuwste inzichten.

3. Energie-audit (EED rapportage)

Grote zorginstellingen (dwz: met meer dan 250 fte of een jaaromzet van € 50 miljoen én een balanstotaal van € 43 miljoen)  zijn volgens Europese regels verplicht om al hun energiestromen in kaart te brengen: de Energieaudit.  Deze verplichting is verankerd in de Energy Efficiency Directive, kortweg EED. 

De eerste ronde Energie-audit vond plaats in 2015. Voor 31 december 2020 moet een tweede rapportage ingediend worden bij de RVO. Het Milieuplatform Zorg (MPZ) heeft een format ontwikkeld dat in combinatie met de CO2-reductietool hierin voorziet. De handhaving van het opstellen van de audits ligt bij de regionale omgevingsdiensten. 

Meer informatie over de routekaart en de energie-audit  wordt verstrekt via het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ).

Alle downloads vindt u hier

Wetgeving voor nieuwbouw

Voor nieuwbouw geldt vanaf januari 2021 de nieuwe BENG wetgeving als onderdeel van  het Bouwbesluit. BENG-eisen richten zich naast energiebesparing, ook op de inzet van duurzame energie en het voorkomen van onnodige koelbehoefte. BENG komt in de plaats van huidige EPC-eisen. BENG is een verbetering van de huidige EPC-eis in het Bouwbesluit. Op termijn van enkele jaren zal naar verwachting de BENG aangescherpt worden richting nul op de meter en energiepositief. De BENG eisen zijn wetgeving, vanuit kostenoogpunt 
leveren verdergaande energiemaatregelen lagere kosten op. Lees meer over de wetgeving rondom de energietransitie op Milieuplatform Zorg. 

Handige websites

Terug