Zoeken

Vragen over corona in de ggz sector stelt u op het mailadres coronavirus@denederlandseggz.nl. Informatie over vaccinatie vindt u op deze pagina.

Richtlijnen

De overheid verzamelt alle informatie over COVID-19 op een aparte website.

Richtlijn COVID-19
De Geestelijke gezondheidszorg heeft een eigen specifieke richtlijn GGZ en COVID-19 om de verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) onder patiënten en zorgprofessionals in de ggz zoveel mogelijk te voorkomen. Deze richtlijn is opgesteld in nauwe samenwerking tussen de NVvP, LVVP, NVP, NIP, P3NL, V&VN en de Nederlandse ggz.

Afwegingskader voor ggz en verslavingszorg bij scenario fase 3
Het ministerie van VWS heeft het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) de opdracht gegeven om samen met betrokken partijen te komen tot een tijdelijk beleidskader ‘kwaliteit en continuïteit van zorg in fase 3 van de covid-19 pandemie’. Dit beleidskader verbindt de sectorale crisisplannen en afwegingskaders die sectorspecifiek worden gemaakt. Iedere sector heeft een eigen afwegingskader gemaakt. De LNAZ draagt samen met de betrokken partijen zorg voor de verbinding tussen deze sectorale afwegingskaders. Vanuit de Nederlandse ggz hebben wij deelgenomen aan dit overleg met LNAZ en alle betrokken partijen.
 
Er is een afwegingskader opgesteld voor de ggz en verslavingszorg. Dit afwegingskader is afgestemd met partijen, zoals IGJ, Federatie Medisch Specialisten, Ambulancezorg (AZN) en Verenso (specialisten ouderengeneeskunde). Het afwegingskader is bedoeld als leidraad voor de fase 3 plannen van de ggz-aanbieders en voor de fase 3 plannen in ROAZ- of RONAZ verband.

Bij het afwegingskader is nu ook een communicatienotitie voor de ggz beschikbaar. Het doel van deze notitie is om bestuurders, projectleiders en verantwoordelijken voor opschaling van zorg bij ggz-aanbieders, en communicatieprofessionals van zorgaanbieders te informeren over de landelijke afspraken en rolverdeling rond communicatie. Benoemd wordt waar welke verantwoordelijkheid ligt, en welke afstemming nodig is voordat vanuit organisaties kan worden gecommuniceerd over een eventuele fase-3.
Daarnaast geeft de notitie handvatten voor het inrichten van de communicatie vanuit ggz-aanbieders naar zorgmedewerkers, (potentiële) cliënten en hun familie. De notitie is kan dienen als aanvulling of hulpmiddel bij de regionale en lokale communicatieplannen, en om (landelijke) context te verschaffen.

Handreiking hervatting reguliere zorg in ggz en verslavingszorg
Na de ‘eerste golf’ zijn in samenspraak met de leden een aantal overwegingen beschreven die relevant waren toen afgelopen zomer verruiming van de maatregelen mogelijk was. Met het vooruitzicht van vaccinatie komt een verruiming van maatregelen op een later moment weer in zicht. In deze korte handreiking, die zoals gezegd in samenspraak met een aantal leden tot stand kwam, worden een aantal overwegingen voor dat moment globaal beschreven. Voor de klinische situatie is de richtlijn GGZ en Corona toereikend en daarom is deze handreiking gericht op de ambulante ggz (inclusief jeugd ggz, forensische zorg) en verslavingszorg.

Verdeling beschermingsmiddelen
De verdeling van de PBM ging via de ROAZ, maar om alle zorgaanbieders van dienst te kunnen zijn is door VWS besloten de verdeling anders te organiseren.Om de tekorten aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) op te lossen heeft VWS het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) opgericht. Naast het bundelen van de inkoopkracht is ook besloten om via een publiek-private samenwerking de bestel- en distributieprocedures te optimaliseren. Het LCH werkt samen met Mediq voor de inkoop, distributie, klantsupport en facturatie van schaarse hulp zoals mondkapjes. Hiervoor is een apart bestelplatform ingericht. De bedoeling is dat de verdeling van PBM dus niet meer via de ROAZ gaat, maar centraal via de LCH en het hiervoor door Mediq ingerichte bestelplatform.
We verzoeken u dus vanaf heden PBM die u niet via uw gewone leverancier kan verkrijgen via onderstaande instructie aan te vragen. De aanvraag doet u via het PBM-portaal van Mediq “Mijn MedBIS” binnen een speciale PBM aanvraagomgeving, waarvoor u zich eerst dient te registreren. Verdeling van de aanvragen zal gezien de huidige schaarste gebeuren op grond van het Verdeelmodel van VWS.
Link naar een toelichting op het verdeelmodel, informatie over de nieuwe werkwijze en de wijze van aanvraag.

FAQ werkgeversservice
Onze werkgeversservice maakte een handige FAQ. Hier leest u alle informatie over rechten en plichten van werkgevers en werknemers. Deze FAQ wordt regelmatig bijgewerkt. De FAQ vindt u op CAO kennisnet.

Factsheet huisartsenzorg ggz
Door de teruglopende verwijzingen van huisartsen vanwege de coronacrisis is een goede samenwerking tussen huisartsen en ggz meer dan ooit van belang. Samen met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), InEen en Platform MEERGGZ hebben we een factsheet gemaakt voor leden met informatie en suggesties over huisartsenzorg en ggz.

Andere belangrijke informatiebronnen

Steunpunten voor medewerkers 
  1. Steunpunt Coronazorgen van ARQ, RIVM, GGD-GHOR en Nivel. Informatie over omgaan met agressie voor medewerkers en leidinggevenden.
  2. Contactpunt psychosociale ondersteuning van zorgprofessionals van ARQ IVP. Het contactpunt is 7 dagen per week bereikbaar tussen 8:30 en 21:30 uur op telefoonnummer 088 – 3305500. Dit contactpunt wordt bemenst door gespecialiseerde psychologen. Informatie over (collegiale en professionele) opvang en nazorg voor medewerkers, tevens kosteloos advies (op aanvraag) voor werkgevers kan via tel.:020 - 8407600.
  3. Samen sta je sterker van CNV.  Sinds januari 2021 ondergebracht bij CNV, komt voort uit Sterk in je werk van CNV en Regioplus (loopbaancoaching). Medewerkers in zorg en welzijn kunnen zich aanmelden voor een luisterend oor van een vrijwillige coach.