Zoeken

Vragen over corona in de ggz sector stelt u op het mailadres coronavirus@denederlandseggz.nl. Informatie over vaccinatie vindt u op deze pagina.

Richtlijnen

De overheid verzamelt alle informatie over covid-19 op een aparte website.

Richtlijn Covid-19
De Geestelijke gezondheidszorg heeft een eigen specifieke richtlijn GGZ en Covid-19 om de verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) onder patiënten en zorgprofessionals in de ggz zoveel mogelijk te voorkomen. Deze richtlijn is opgesteld in nauwe samenwerking tussen de NVvP, LVVP, NVP, NIP, P3NL, V&VN en de Nederlandse ggz.

Update richtlijn: avondklok, vaccinaties, Britse variant en mantelzorg
Door o.a. de avondklok en het vaccineren is er 28 januari een update voor de richtlijn GGZ en corona gepubliceerd. De belangrijkste wijzigingen gaan over het terughoudend zijn met zorgverlening na 21.00 uur, extra aandacht voor mantelzorg ten tijde van corona en ook na vaccinatie blijven beschermingsmaatregelen van kracht.

Wees terughoudend met zorgverlening na 21.00 i.v.m. avondklok
De richtlijn bevat nu een paragraaf over de avondklok. De richtlijn adviseert om, gezien de avondklok, zo terughoudend mogelijk te zijn met het verlenen van zorg na 21.00 uur. Plan bijvoorbeeld zo min mogelijk afspraken in na 20.00 uur. Is er dringend zorg nodig, of sprake van een noodsituatie, dan kan die zorg natuurlijk worden verleend. Om naar buiten te mogen moet je (behalve bij nood) een verklaring hebben. Patiënt en zorgprofessional hebben allebei een eigen verklaring nodig, de zorgprofessional moet ook een werkgeversverklaring hebben.

Extra aandacht voor mantelzorg ten tijde van corona
In de paragraaf Psychische zorg bij corona is de tekst over de mantelzorgverleningscheck geactualiseerd met correcte verwijzingen naar relevante richtlijnen en naar de mantelzorgverleningscheck. Mantelzorg kan doorgaan, mits uiteraard onder de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen zoals handen wassen en beperken van contacten met anderen. Op de site van de rijksoverheid staat hier meer informatie over. Of neem contact op met de Mantelzorglijn 030 – 760 60 55 of mantelzorglijn@mantelzorg.nl.

Na vaccinatie blijven beschermingsmaatregelen van kracht
Binnenkort starten de inentingen voor medewerkers in de ggz. Ben je gevaccineerd? Blijf dan nog wel de persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Het RIVM adviseert daarover het volgende: vooralsnog heeft de vaccinatiestatus van zorgmedewerkers geen consequenties voor inzet en testbeleid of gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. De vaccinatie biedt namelijk geen 100% bescherming en we weten ook nog niet hoe lang de vaccinatie beschermt en of gevaccineerden ook geen virus meer kunnen overdragen. Daarom wordt het zekere voor het onzekere genomen en blijft het bestaande test-, inzet- en PBM-beleid in principe gehandhaafd.

Britse variant van het coronavirus leidt nog niet tot aanpassing van richtlijn
Het aantal mensen dat met de Britse variant van het coronavirus is besmet, neemt toe. En ook de Zuid-Afrikaanse variant is in Nederland geconstateerd. Mogelijk doen ook andere gemuteerde versies hun intrede in Nederland. De ontwikkelingen zijn op dit moment geen reden om de richtlijn aan te passen. De richtlijn volgt hierin het beleid van het RIVM. Zodra beleidswijzigingen of andere ontwikkelingen daar aanleiding toe geven, komt de werkgroep weer bijeen om te inventariseren of aanpassing van de richtlijn nodig is.

Handreiking hervatting reguliere zorg in ggz en verslavingszorg
Na de ‘eerste golf’ zijn in samenspraak met de leden een aantal overwegingen beschreven die relevant waren toen afgelopen zomer verruiming van de maatregelen mogelijk was. Met het vooruitzicht van vaccinatie komt een verruiming van maatregelen op een later moment weer in zicht. In deze korte handreiking, die zoals gezegd in samenspraak met een aantal leden tot stand kwam, worden een aantal overwegingen voor dat moment globaal beschreven. Voor de klinische situatie is de richtlijn GGZ en Corona toereikend en daarom is deze handreiking gericht op de ambulante ggz (inclusief jeugd ggz, forensische zorg) en verslavingszorg.

Verdeling beschermingsmiddelen
De verdeling van de PBM ging via de ROAZ, maar om alle zorgaanbieders van dienst te kunnen zijn is door VWS besloten de verdeling anders te organiseren.Om de tekorten aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) op te lossen heeft VWS het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) opgericht. Naast het bundelen van de inkoopkracht is ook besloten om via een publiek-private samenwerking de bestel- en distributieprocedures te optimaliseren. Het LCH werkt samen met Mediq voor de inkoop, distributie, klantsupport en facturatie van schaarse hulp zoals mondkapjes. Hiervoor is een apart bestelplatform ingericht. De bedoeling is dat de verdeling van PBM dus niet meer via de ROAZ gaat, maar centraal via de LCH en het hiervoor door Mediq ingerichte bestelplatform.
We verzoeken u dus vanaf heden PBM die u niet via uw gewone leverancier kan verkrijgen via onderstaande instructie aan te vragen. De aanvraag doet u via het PBM-portaal van Mediq “Mijn MedBIS” binnen een speciale PBM aanvraagomgeving, waarvoor u zich eerst dient te registreren. Verdeling van de aanvragen zal gezien de huidige schaarste gebeuren op grond van het Verdeelmodel van VWS.
Link naar een toelichting op het verdeelmodel, informatie over de nieuwe werkwijze en de wijze van aanvraag.

FAQ werkgeversservice
Onze werkgeversservice maakte een handige FAQ. Hier leest u alle informatie over rechten en plichten van werkgevers en werknemers. Deze FAQ wordt regelmatig bijgewerkt. De FAQ vindt u op CAO kennisnet.

Factsheet huisartsenzorg ggz
Door de teruglopende verwijzingen van huisartsen vanwege de coronacrisis is een goede samenwerking tussen huisartsen en ggz meer dan ooit van belang. Samen met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), InEen en Platform MEERGGZ hebben we een factsheet gemaakt voor leden met informatie en suggesties over huisartsenzorg en ggz.

Andere belangrijke informatiebronnen