Zoeken

Vragen over corona en vaccinatie in de ggz sector stelt u op het mailadres coronavirus@denederlandseggz.nl.

Coronavaccinatie

De rijksoverheid heeft een speciale website gemaakt over de coronavaccinatie. U vindt hier o.a. informatie over de vaccins en de vaccinatiestrategie.

Het ministerie van VWS stelt een toolkit communicatie beschikbaar voor het informeren van medewerkers en patiënten. Deze toolkit wordt zeer regelmatig aangevuld. U vindt hier o.a. nieuwsberichten, infographics, expertvideo’s, posters, sociale media materiaal, afbeeldingen en video’s die zo ingezet kunnen worden voor de voorlichting van medewerkers en patiënten.

Tot slot heeft het RIVM een website over covid-19 en vaccinatie, met o.a. ook informatie over de vaccins.

Welke ggz-aanbieders komen in aanmerking voor de geprioriteerde vaccinatie?
Alleen die ggz-aanbieders die 24-uurs zorg- en behandeling (intramuraal) bieden gaan mee in de geprioriteerde vaccinatie-ronde. Alle aanbieders die ambulante zorg leveren vallen onder de groep ‘overige zorgmedewerkers’ en zullen te zijner tijd via het RIVM de juiste informatie krijgen.

Vaccinatiestrategie
De vaccinatiestrategie is weergeven in de volgende flowchart.
Op deze website staan alle geprioriteerde zorgmedewerkers, ook de geprioriteerde zorgmedewerkers uit de ggz.

Binnen de klinische GGZ zijn als prioritaire zorgverleners genoemd: de gesloten klinische zorg, de gesloten forensische zorg, de klinisch wonende EPA-patiënten en de klinisch wonende ouderen. Daarnaast zijn de medewerkers van crisisdiensten als enige ambulant werkende groep geprioriteerd.

Kunnen uitzendkrachten, zzp’ers en stagiairs ook gevaccineerd worden?
Uitzendkrachten en zzp'ers die door de instelling worden ingehuurd kunnen door de instelling worden gevaccineerd. Dat verloopt niet via bijvoorbeeld de uitzendbureaus. Dit geldt ook voor stagiairs (mits 18+).

We hebben een Belgische of Nederlandse medewerker die woont in België, mag die ook gevaccineerd worden?
Ja, ook deze medewerkers kunnen gevaccineerd worden. België hanteert hierin hetzelfde beleid.

Mogen mantelzorgers ook gevaccineerd worden?
Mantelzorgers zijn niet apart meegenomen in de strategie. Zij gaan mee in de groep waartoe ze behoren (bv. 60+, medische indicatie of algemeen publiek).

Vaccinatie logistiek
12 januari was de eerste bijeenkomst van het projectteam dat de vaccinatie van patiënten én medewerkers in de ggz gaat opzetten. In het projectteam nemen de RIVM, (leden van) de Nederlandse ggz, Meerggz en Valente deel.

Startmoment van vaccineren
Volgens de op 12 januari verschenen kamerbrief is de verwachting nu dat we in de week van 8 februari aan de beurt zijn om te starten met de vaccinatie voor geprioriteerde groepen. Dit is wel met een onzekerheidsmarge omdat we afhankelijk zijn van de snelheid waarmee de noodzakelijke vaccins kunnen worden geleverd. Het RIVM houdt dit voor ons in de gaten.

Vaccinatie door de instellingen zelf
De vaccinatie zal gebeuren binnen en door de instellingen zelf. De projectgroep maakt met het RIVM een draaiboek. Voor dit draaiboek kunnen we gebruik maken van het materiaal dat al is ontwikkeld voor de vaccinatie van de zorgmedewerkers acute zorg in de ziekenhuizen.

De te vaccineren groepen
Zoals eerder gemeld zijn in de recente Kamerbrief als prioritair genoemd de patiënten in de ggz die intramuraal worden behandeld (inclusief forensische zorg), de zorgmedewerkers in die intramurale settingen én de zorgmedewerkers van de ggz-crisisdiensten.
Op dit moment verkennen RIVM en VWS de mogelijkheid om voor de instellingen die zowel intramurale als extramurale zorg leveren, niet alleen onze klinische zorgmedewerkers te vaccineren maar ook onze ambulante zorgmedewerkers. Dit hangt mede samen met de aantallen te vaccineren zorgmedewerkers en de beschikbaarheid van de vaccins.

Voor organisaties die alleen ambulante zorg leveren geldt hoe dan ook dat hun zorgmedewerkers volledig mee zullen gaan in de groep ’overige zorgmedewerkers’ in de vaccinatiestrategie van VWS. Zij komen dus pas in een later stadium aan de beurt.

In de volgorde van vaccineren zal ook binnen de geprioriteerde groepen een nadere prioritering worden aangebracht. Dit is omdat de vaccins geleidelijk ter beschikking komen, en we willen starten met de meest urgente groepen.

Eerst zullen de klinisch opgenomen en intramuraal wonende patiënten en het klinisch werkende personeel worden gevaccineerd. Voor het personeel geldt hier onverkort:
personeel dat frequent, nabij en direct patiëntencontact heeft. Daarin zijn inbegrepen de stagiairs (18+), de uitzendkrachten en zzp’ers die regelmatig voor de instelling werken.

Wanneer de vaccinatie van de ambulante en poliklinische medewerkers zoals verwacht mag worden meegenomen, zullen deze als volgende groep aan de beurt zijn.

Informatiepakketten
We krijgen veel vragen binnen over de informatiepakketten. Deze pakketten zijn er nog niet voor de ggz. De huidige informatiepakketten zijn gericht op de vaccinatietrajecten die verlopen via de GGD en deze zijn voor de ggz niet geschikt. Immers, daarin zitten uitnodigingsbrieven voor het maken van een afspraak bij de GGD en dat geldt niet voor de zorgmedewerkers in de ggz. Die pakketten worden herzien voor het specifieke traject van de ggz. Hier is nog geen datum voor beschikbaar.

Applicatie voor registratie vaccinatie medewerkers komt beschikbaar
Voor het vaccinatietraject bij de acute zorg van de ziekenhuizen is een invoerapplicatie ontwikkeld die gebruikt wordt voor het registreren van de vaccinatiegegevens van medewerkers en waarmee ook de overdracht van data naar het RIVM kan worden geregeld. Deze applicatie voldoet aan de zwaarste veiligheidscriteria en is AVG-proof bevonden. RIVM geeft aan dat de applicatie uitstekend werkt in het vaccinatietraject van de acute zorg en zal dat ook voor ons kunnen doen. Zodra wij de beschikking hebben over deze invoerapplicatie, delen wij die met alle leden.

Voor de registratie van vaccinatiegegevens van patiënten wordt daarnaast gewerkt aan registratie in het EVS waarmee dan ook de data naar het RIVM kunnen worden getransporteerd. Hierover is overleg gaande met de verschillende EVS-leveranciers, het RIVM en de Nederlandse ggz.

Richtlijnen

De overheid verzamelt alle informatie over covid-19 op een aparte website.

Richtlijn Covid-19
De Geestelijke gezondheidszorg heeft een eigen specifieke richtlijn GGZ en Covid-19 om de verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) onder patiënten en zorgprofessionals in de ggz zoveel mogelijk te voorkomen. Deze richtlijn is opgesteld in nauwe samenwerking tussen de NVvP, LVVP, NVP, NIP, P3NL, V&VN en de Nederlandse ggz.

Handreiking hervatting reguliere zorg in ggz en verslavingszorg
Na de ‘eerste golf’ zijn in samenspraak met de leden een aantal overwegingen beschreven die relevant waren toen afgelopen zomer verruiming van de maatregelen mogelijk was. Met het vooruitzicht van vaccinatie komt een verruiming van maatregelen op een later moment weer in zicht. In deze korte handreiking, die zoals gezegd in samenspraak met een aantal leden tot stand kwam, worden een aantal overwegingen voor dat moment globaal beschreven. Voor de klinische situatie is de richtlijn GGZ en Corona toereikend en daarom is deze handreiking gericht op de ambulante ggz (inclusief jeugd ggz, forensische zorg) en verslavingszorg.

Verdeling beschermingsmiddelen
De verdeling van de PBM ging via de ROAZ, maar om alle zorgaanbieders van dienst te kunnen zijn is door VWS besloten de verdeling anders te organiseren.Om de tekorten aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) op te lossen heeft VWS het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) opgericht. Naast het bundelen van de inkoopkracht is ook besloten om via een publiek-private samenwerking de bestel- en distributieprocedures te optimaliseren. Het LCH werkt samen met Mediq voor de inkoop, distributie, klantsupport en facturatie van schaarse hulp zoals mondkapjes. Hiervoor is een apart bestelplatform ingericht. De bedoeling is dat de verdeling van PBM dus niet meer via de ROAZ gaat, maar centraal via de LCH en het hiervoor door Mediq ingerichte bestelplatform.
We verzoeken u dus vanaf heden PBM die u niet via uw gewone leverancier kan verkrijgen via onderstaande instructie aan te vragen. De aanvraag doet u via het PBM-portaal van Mediq “Mijn MedBIS” binnen een speciale PBM aanvraagomgeving, waarvoor u zich eerst dient te registreren. Verdeling van de aanvragen zal gezien de huidige schaarste gebeuren op grond van het Verdeelmodel van VWS.
Link naar een toelichting op het verdeelmodel, informatie over de nieuwe werkwijze en de wijze van aanvraag.

FAQ werkgeversservice
Onze werkgeversservice maakte een handige FAQ. Hier leest u alle informatie over rechten en plichten van werkgevers en werknemers. Deze FAQ wordt regelmatig bijgewerkt. De FAQ vindt u op CAO kennisnet.

Factsheet huisartsenzorg ggz
Door de teruglopende verwijzingen van huisartsen vanwege de coronacrisis is een goede samenwerking tussen huisartsen en ggz meer dan ooit van belang. Samen met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), InEen en Platform MEERGGZ hebben we een factsheet gemaakt voor leden met informatie en suggesties over huisartsenzorg en ggz.

Andere belangrijke informatiebronnen