Zoeken

Informatie RIVM

Het RIVM heeft de meest actuele informatie en ook veel gestelde vragen over het Coronavirus op de website staan. Voor zorgmedewerkers gelden specifieke adviezen. RIVM heeft ook een pagina met informatie voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis.

Informatie Rijksoverheid

De Rijksoverheid heeft communicatiemiddelen voor anderstaligen beschikbaar gesteld. U kunt deze middelen gebruiken om in zeven verschillende talen cliënten te informeren over maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.
De Rijksoverheid heeft ook een Richtlijn Zorg voor kwetsbare mensen die thuis wonen uitgebracht.


Informatie VWS


Informatie Digitaal behandelen

Er zijn verschillende apps beschikbaar om een (video)verbinding met cliënten op te zetten en veilig te communiceren. Beveiliging van de verbinding is uiteraard erg belangrijk. Bekijk enkele apps waar aanbieders goede ervaringen mee hebben:

Praktische tips digitaal behandelen

Vooral bij groepsbehandeling, is het belangrijk om duidelijke spelregels te hebben bij videobellen. De onderstaande tips helpen bij het beheersbaar houden en ieders deelname te garanderen.

Webinar digitaal behandelen

Bart Vemer, Tim Wind en Bram van der Boom organiseren webinars over digitaal behandelen. Zij delen hun ruime ervaring en bieden ruimte om vragen te stellen over digitaal behandelen. Deelname aan de webinars is gratis, aanmelding kan via: www.ehealthspecialists.com.

Andere belangrijke informatiebronnen:

Isolatie en quarantaine, hoe gaat dat nu in zijn werk?

In de Wet publieke gezondheid (Wpg) is opgenomen welke wettelijke maatregelen er zijn: gedwongen opname tot isolatie of thuisisolatie, gedwongen onderzoek, gedwongen quarantaine (inclusief medisch toezicht) en verbod van beroepsuitoefening.

Wie kan beslissen tot Isolatie of quarantaine?

De voorzitter van de veiligheidsregio kan op grond van de Wpg een persoon onverwijld ter isolatie in een ziekenhuis laten opnemen of onderwerpen aan de maatregel van quarantaine om de verspreiding van infectieziekten -behorend tot groep A- tegen te gaan, mits wordt voldaan aan de in de wet genoemde voorwaarden. De quarantaine kan ook plaatsvinden in de woning van de af te zonderen persoon, zo nodig onder voorwaarden. In de praktijk wordt dit vaak uitgevoerd door de GGD onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van de veiligheidsregio.

Welke wet gaat voor? De Wet Bopz/Wvggz of de Wpg?

Er is een draaiboek over gedwongen isolatie, quarantaine en medisch onderzoek van het RIVM waarin het volgende is opgenomen over de Wpg in samenhang met de Wet Bopz:
Regelmatig komt het in praktijk voor dat patiënten die voor een gedwongen isolatie of quarantaine in het kader van de Wpg in aanmerking komen, eveneens een psychische stoornis vertonen, waardoor de patiënt een gevaar voor zichzelf vormt. Psychische omstandigheden kunnen een reden zijn voor gedwongen opname volgens de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz).
De vraag is welke wet als eerste toegepast moet worden in het kader van de gedwongen isolatie: de Bopz omdat betrokkene een gevaar voor zichzelf vormt en/of de omgeving, of de Wpg vanwege het gevaar voor de volksgezondheid? De informatie in het draaiboek is nog niet aangepast aan de Wvggz. Wij gaan ervan uit dat dezelfde uitgangspunten kunnen worden gebruikt in het kader van de Wvggz.
Terug