Zoeken

Een kijkje in de keuken van een Sportloket binnen een GGZ instelling

Door: Tim Quik, buurtsportcoach bij Reinier van Arkel

In deze lezing neemt de buurtsportcoach van Reinier van Arkel jullie mee in de werkwijze van een modern Sportloket binnen de GGZ. Wat bieden wij de cliënt? Met welk doel doen wij dit? Hoe proberen wij onze cliënten te verbinden met maatschappelijke initiatieven? Wat lever het onze cliënten op? 

Aan de hand van een presentatie proberen we een zo goed mogelijk beeld te geven over bovenstaande vragen. Naast antwoord op de vragen zullen er een aantal good practice voorbeelden naar voren komen zoals ‘in beweging met autisme’, project ‘beweegmaatjes’ en ‘bewegen op de herstelacademies’. Na de hand is er ruimte om ideeën uit te wisselen en met elkaar te sparren, zodat we van elkaar kunnen leren! 


Lichamelijke gezondheid bij psychiatrische aandoeningen

Door: Wiepke Cahn, psychiater en onderzoeker aan het UMC Utrecht.

Mensen met een (ernstige) psychiatrische aandoening leven ongeveer 15-30 jaar korter dan de algemene bevolking. Verschillende factoren zoals de organisatie van zorg, overlappende etiologische factoren tussen psychiatrische en somatische aandoeningen, bijwerkingen van medicatie en leefstijl factoren, dragen bij tot deze verminderde levensverwachting. 

In deze presentatie wordt ingegaan op de samenhang van psyche en soma (of is het niet tijd om deze tweedeling eens op te heffen?). Recente kennis, vergaard uit zowel fundamenteel wetenschappelijk onderzoek als klinisch onderzoek, zal worden gepresenteerd. 
Tevens zal de leefstijl diagnostiek en hoe die in de psychiatrische praktijk kan worden vormgegeven aan bod komen. 

Tot slot zal behandeling van de psychiatrische klachten door een lichamelijke aanpak worden besproken. Namelijk beter in je lijf, beter in je hoofd!
 

Programma Leefstijl bij GGz Centraal

Door: Jeroen Deenik

Leefstijl speelt een belangrijke rol in de slechtere gezondheidstoestand en verkorte levensverwachting van mensen met een psychiatrische aandoening vergeleken met de algemene bevolking. Een interactie aan verschillende factoren maakt het een uitdaging om hierin verandering te brengen. Leefstijlinterventies kunnen zowel geestelijke als lichamelijke gezondheid verbeteren of achteruitgang hierin voorkomen, maar zijn nog lang niet altijd vast onderdeel van de behandeling/begeleiding.

Hoe zit dat? Wat is de potentie en wat kunnen we hiermee doen? Bij GGz Centraal zijn ze hier volop mee bezig. Jeroen neemt je mee in voorbeelden vanuit zowel klinische als ambulante zorg en de ervaringen en wetenschappelijke uitkomsten die daar tot nog toe uit voortgekomen zijn.


Samenwerken aan een leefstijlverandering in de wijk. FACT, Menzis en Sociaal domein

Door: David Wegner en Marlieke de Jonge

Het aanbod van zorgpersoneel neemt af, de maatschappij heeft moeite met een gezonde leefstijl en de zorgvragen aan de GGZ-instellingen zullen in de toekomst gaan toenemen. Allemaal gegevens waarvan we ons als Lentis bewust van zijn. En die we zien in onze behandelkamers.

Wat zijn nou factoren waar je als GGZ invloed op kunt hebben en waarmee je wellicht een voor een deel antwoord kunt geven op bovenstaande ontwikkelingen? Lentis denkt dat we meer moeten inzetten op preventie en leefstijl. De vraag is wie gaat initiatieven hiervoor ontplooien? de GGZ, het Sociaal Domein, de huisarts of is dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid?  

Wat kan Lentis doen?
Leefstijl is een onderwerp waarvan Lentis denkt dat het van invloed kan zijn op een effectievere en doelmatigere behandeling. We willen leefstijl bespreekbaar maken in de behandelkamer en leefstijl interventies gaan aanbieden of hiernaar verwijzen.   

Lentis heeft in samenwerking met Menzis, bij de FACT-teams in de stad Groningen een Leefstijlpilot opgezet. Doel van deze pilot is het creëren van meerdere leefstijlgroepen waarbij leefstijltrainingen worden gegeven door geschoolde leefstijlcoaches van Lentis. Ter uitvoering van de training heeft Lentis een eigen leefstijlgroepsbehandeling ontwikkeld.

Deelnemers van de leefstijlgroepen zijn cliënten, met een psychotische kwetsbaarheid die in behandeling zijn bij het FACT. We willen niet dat deze groep enkel leefstijlactiviteiten  onderneemt met mensen met een GGZ-indicatie. We willen met deze groep juist richting de Groninger stadswijken gaan. Aldaar gaan we de groep kennis laten maken met leefstijlinitiatieven in hun eigen wijk en met hun eigen buren. We zorgen ervoor dat mensen met en zonder GGZ-indicatie, in hun eigen wijk samen aan hun gezonde leefstijl gaan werken. Hiervoor zoeken we de samenwerking met de Gemeente en het Sociaal Domein. De pilot wordt goed gemonitord en onderzocht door een onderzoeksafdeling van Lentis.  Na afronding van deze pilot gaat ze door evolueren naar een groter werkgebied van Lentis waarbij een grote RCT zal  plaatsvinden.

Mede door deze initiatieven hopen we straks voldoende evidentie te vinden van de positieve effecten van leefstijl binnen de reguliere behandelingen. De evidentie gaan we vervolgens gebruiken tijdens onze gesprekken met de zorgfinanciers. We dromen ervan in de toekomst geneeskundige leefstijlbehandeling als vanzelfsprekend onderdeel te laten zijn in de behandelingen van Lentis.

Bestel je ticket
Naar hoofdpagina