Zoeken

Contributieregeling de Nederlandse ggz 2021

De contributie wordt berekend op basis van een jaarlijks vast te stellen percentage van het totaalbedrag aan loonkosten van de gehele lidinstelling. Dit bedrag staat in relatie tot de vast te stellen begroting van de Nederlandse ggz van het betreffende boekjaar. Het bestuur stelt jaarlijks een minimaal contributiebedrag vast. Voor 2021 is dit euro 7.795,00. Onderdelen of divisies, die andere zorg dan ggz leveren en daarmee buiten het lidmaatschap vallen, kunnen bij de berekening van de loonkosten buiten beschouwing worden gelaten. Het percentage wordt bepaald aan de hand van onderstaande staffel.

Personeelskosten Percentage voor berekening contributie
< 100 mln 0,219% (minimum bedrag contributie € 7.795)
> 100 mln en < 200 mln 0,103%
> 200 mln 0,075%


De omvang van de contributie en vergoeding aan organisaties voor auteursrechten en naburige rechten moeten wij vaststellen. Daarom hebben we gegevens nodig over uw organisatie. 

Geen ggz-instelling? 

Levert uw instelling geen ggz zorg, maar volgt of past u wel de cao toe – bijvoorbeeld een wetenschappelijk instituut - dan is er de mogelijkheid om via een specifieke ‘overeenkomst dienstverlening cao’ gebruik te maken van onze Werkgeverservice. 

Lid worden?

Lees meer over de voordelen en dien uw verzoek in