Zoeken

Op 30 september is het Aanjaagteam Verwarde personen gestopt en zijn haar werkzaamheden overgedragen aan de opdrachtgevers en betrokken partners. Het aanjaagteam heeft afgelopen jaar gewerkt aan een ‘sluitende aanpak’ voor mensen met verward gedrag. De urgentie rond mensen met verward gedrag is onverminderd hoog. GGZ Nederland vroeg daarom onlangs aandacht voor het vervoer van personen met verward gedrag en een betere financiering van 24/7 crisishulp. Uit een enquête die GGZ Nederland onlangs onder haar leden uitvoerde, blijkt dat Ggz instellingen volop betrokken zijn bij de totstandkoming van een sluitende aanpak voor verwarde personen in hun regio's.

Eenvoudige oplossingen volstaan niet

Na een jaar is er nog geen sluitende aanpak van ondersteuning en zorg door alle gemeenten en hun ketenpartners. Het aanjaagteam heeft negen bouwstenen gedefinieerd, die handvatten geven voor mensen met verward gedrag en hun omgeving en voor professionals. Mensen met ervaring met verwardheid en familieleden merken echter nog te weinig concrete verschillen. Er moet nog veel gebeuren om de aanpakken persoonsgericht te laten zijn. Het zorgvuldig en effectief delen van informatie vraagt om landelijke, domeinoverstijgende afspraken. De conclusies en aanbevelingen van het aanjaagteam zijn ook te lezen in de slotrapportage.

Preventie, humaan vervoer en 24/7 crisishulp

Van essentieel belang voor het bieden van snelle en passende hulp aan personen met verward gedrag is een coalitie van verschillende betrokken partijen in de gemeenten. GGZ Nederland pleit voor een bredere ( of vollediger) 24/7 acute zorg en voor voldoende ggz-deskundigheid in de wijkteams. Wijkteams en ook bemoeizorgteams spelen een belangrijke rol bij preventie en vroegsignalering. Het belangrijkste doel is dat de persoonlijke situatie van iemand die even de draad kwijt is niet escaleert. Iemand in crisis hoort niet in een politiecel thuis. Ook is passend vervoer nodig, zoals bijvoorbeeld een psycholance.

Aanwezigheidsfinanciering

Bij personen met verward gedrag in crisis wil de ggz 24/7 deskundigheid leveren en beoordelen of er sprake is van een psychische aandoening. Omdat het om een diverse groep mensen en [problematiek gaat is samenwerking nodig met verschillende andere partijen: ambulance, crisisdienst ggz, verstandelijk gehandicaptenzorg, geriatrie, ggd, politie, welzijnswerk, gemeente (sociale wijkteams), zorgverzekeraars. GGZ Nederland vraagt aandacht voor de financiering van de acute hulp aan verwarde personen. Wij roepen VWS, zorgverzekeraars en gemeenten op om samen met ons de aanwezigheidsfinanciering (gericht op groepen en niet op individuen) te organiseren.

Schakelteam personen met verward gedrag

Het aanjaagteam heeft haar werkzaamheden overgedragen aan de opdrachtgevers en alle betrokken partners. De opdrachtgevers van het aanjaagteam zijn de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Veiligheid en Justitie en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Er komt een vervolg, dat is door de opdrachtgevers in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd. Zij stellen een ‘schakelteam personen met verward gedrag’ in dat gedurende twee jaar gaat voortbouwen op de resultaten en de visie van het aanjaagteam. De zes verdiepingsregio’s, waar de ‘sluitende aanpak’ in de praktijk getoetst wordt, blijven tot juni 2017 actief.