Naar homepage

Actieplan wachttijden: GGZ-cliënten gebaat bij regionaal maatwerk

Publicatiedatum

Cliënten die dringend wachten op zorg zijn het beste geholpen met maatwerk in de regio. GGZ Nederland, MeerGGZ, MIND, LVVP, NVVP, V&VN, NIP, P3NL en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) presenteren een intensivering van de aanpak om de wachttijden regionaal weg te werken.

Iedere patiënt die langer dan noodzakelijk en verantwoord moet wachten op geestelijke gezondheidszorg, is er één te veel. Partijen blijven zich daarom net zo lang inspannen totdat de wachttijden voor alle behandelingen in alle regio’s binnen de Treeknormen liggen. Ook het deze week ondertekende hoofdlijnenakkoord ggz betekent een stevige impuls voor de aanpak van de wachttijden.

Juist door oog te hebben voor regionale omstandigheden kunnen hardnekkige issues, die vaak ten grondslag liggen aan wachttijden, worden opgelost en kan schaarse behandelcapaciteit optimaal worden ingezet. Partijen maken met andere ketenpartners (bijvoorbeeld het wijkteam of de woningcorporatie) regionale afspraken over cliënten met complexe problemen en uitstroom uit de specialistische ggz. Speciale aandacht is er voor cliëntgroepen die met extra lange wachttijden te maken hebben (autisme, licht verstandelijke beperking, persoonlijkheidsstoornissen en trauma).

Wachttijdbegeleiding en overbruggingszorg

Wachttijdbegeleiding en overbruggingszorg krijgen een extra impuls. Er komt een handreiking en goede voorbeelden zullen verspreid worden naar de regio’s die vervolgens zelf voor maatwerk zorgen. Bij sommige zorgaanbieders kan de wachttijdbegeleiding bijvoorbeeld door de een basispsycholoog, ervaringsdeskundige of verpleegkundige gedaan worden. Ook zijn er mogelijkheden om hierin samen te werken met een herstelacademie of zelfregiecentrum. Overbruggingszorg is mogelijk via bijvoorbeeld chatcontact, eHealth, lotgenotencontact of ondersteuning van naasten. Daarbij wordt in kaart gebracht wat een passende vergoedingsregeling is. Als langer wachten niet wenselijk is kan een zorgaanbieder verwijzen naar een andere zorgaanbieder of naar de zorgverzekeraar voor wachtlijstbemiddeling.

Cliëntbelang betrekken bij contractering

Bij het wegwerken van wachtlijsten wordt de inzet en capaciteit van ervaringsdeskundigen belangrijker. Zorgverzekeraars zijn voortdurend alert op de ontwikkeling van wachttijden en ondernemen zo nodig actie, bijvoorbeeld door wachtlijstbemiddeling. Het is belangrijk dat in de contracten voor 2019 invulling wordt gegeven aan het verminderen van wachttijden. Zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars streven naar resultaatafspraken voor groepen cliënten die te maken hebben met lange wachttijden. Het cliëntbelang wordt expliciet bij de contractgesprekken betrokken.

Het actieplan vervolgaanpak wachttijden, vindt u hier.