Naar homepage

Minister wil jeugd-ggz versterken

Publicatiedatum

Ook werd het advies openbaar van de Stuurgroep K-EET, over de landelijke aanpak van eetstoornissen. Maandag 18 november a.s. debatteert de Tweede Kamer over het jeugddeel van de begrotingen van VWS en J&V.

Onze reactie

GGZ Nederland verwelkomt de beleidsreactie van de minister op het onderzoek ‘De jeugd-GGZ na de Jeugdwet: een onderzoek naar knelpunten en kansen’. Begin september schreef GGZ Nederland samen met negen andere organisaties een reactie op dat onderzoek. De nu bekendgemaakte beleidsreactie van de minister sluit aan bij de punten waarvoor de veldpartijen in september aandacht vroegen.

Toegankelijkheid jeugd-ggz via POH-ggz jeugd

GGZ Nederland vindt het belangrijk dat jeugd-ggz-expertise goed toegankelijk en beschikbaar is door onder meer de inzet van de POH-ggz jeugd. Als vertegenwoordiger van de jeugd-ggz levert GGZ Nederland graag een inhoudelijke bijdrage voor de samenwerkingsagenda tussen gemeenten en verzekeraars. De Jonge heeft toegezegd de functie van de POH-ggz jeugd daar te zullen agenderen.

Aandacht voor ernstige psychiatrische problematiek

In de beleidsreactie is ook veel aandacht voor de weinig voorkomende specialistische zorg voor kinderen met ernstige psychiatrische problematiek en comorbiditeit. Het advies van de Stuurgroep K-EET, waarin zowel professionals als ervaringsdeskundigen zijn vertegenwoordigd, laat zien dat een stevige impuls nodig is om de keten van de zorg voor kinderen met eetstoornissen te verbeteren. De minister steunt de verbetervoorstellen.

Vormen van ernstige psychiatrische problematiek

Behandeling van anorexia wordt vaak als voorbeeld genoemd van ernstige psychiatrische problematiek. Wij zien ook andere vormen van weinig voorkomende, ernstige psychiatrische problematiek en jeugdzorg die kwetsbaar en cruciaal zijn. Dat zijn onder meer jeugdverslaving, complex trauma, suïcidaliteit, complexe persoonlijkheidsproblematiek en gesloten jeugdzorg. Het geldt eveneens voor de acute ggz en de Wet verplichte ggz, waarmee ook jongeren in aanraking komen. Ook voor deze kwetsbare functies is aandacht nodig.

Zorgen over veelvoorkomende specialistische jeugd-ggz en wachttijden

In de Kamerbrief komt de verschraling van de veelvoorkomende specialistische jeugd-ggz niet aan de orde, evenmin als de wachttijden voor behandeling. De vorige week aangekondigde wijzigingen in het jeugdstelsel kunnen bijdragen aan een oplossing daarvoor. GGZ Nederland deelt haar visie en expertise daarom graag om de vraag te beantwoorden hoe het jeugdzorglandschap er op lokaal, (boven)regionaal en landelijk niveau uit moet zien. De inrichting van de regionale expertisecentra specialistische jeugdhulp is daar een onderdeel van.

Onvoldoende informatie beschikbaar

Om de behandeling in de jeugd-ggz te blijven ontwikkelen zijn feiten en cijfers over kwaliteit, omvang en doelmatigheid noodzakelijk. GGZ Nederland deelt de conclusie van de minister dat deze informatie onvoldoende beschikbaar is. De sector is graag bereid mee te denken over de mogelijkheden, ook nadrukkelijk om een nog hogere administratieve lastendruk te voorkomen.