Naar homepage

Onderzoek Intrakoop bevestigt bezwaren tegen verlaging tarieven

Publicatiedatum

De financiële resultaten van de geestelijke gezondheidszorg zijn in 2018 flink verslechterd, zo blijkt uit een financiële analyse van Intrakoop onder ruim 230 zorgaanbieders. Het gezamenlijk behaalde nettoresultaat daalde ten opzichte van 2017 met maar liefst 68 procent tot 36 miljoen euro.

Dat de kosten veel sterker zijn gestegen dan de bedrijfsopbrengsten is een belangrijke oorzaak voor deze daling. Zorgaanbieders zitten gevangen in het huidige systeem van omzetplafonds en prijsplafonds per financier, met afspraken over de maximale gemiddelde prijs per patiënt. Dit zet de exploitatie zeer onder druk en betekent dat er weinig financiële ruimte is om te innoveren op zorginhoud en behandelingsvormen, terwijl innovatie in de zorg juist hard nodig is.

Personeelstekorten

Het rapport van Intrakoop (jaarverslagenanalyse ggz 2018) en de eerder deze maand verschenen Healthcheck ggz 2019 van KPMG schetsen een herkenbaar beeld. Het personeelstekort en het inhuren van zzp’ers is een enorme kostenpost. Wij hebben begin juli een nieuwe cao voor de komende 2,5 jaar afgesloten met daarin een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden voor nieuw én bestaand personeel en we verwachten daarvan zeker een positief effect op onze krappe arbeidsmarkt. Zo lang landelijke resultaten op het gebied van het verminderen van de regeldruk niet afdoende wordt opgepakt door de partijen in het hoofdlijnenakkoord, blijft deze situatie van een sector in de rode cijfers bestaan en neemt ook de druk op wachttijden niet af.

Ggz-tarieven

De conclusie van zowel Intrakoop als KPMG dat de sector onder grote financiële druk staat door personeelstekorten en toenemende kosten, valt moeilijk te rijmen met de verlaging van de ggz-tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vanaf 2020. Wij tekenen bezwaar aan tegen deze verlaging en vinden dat de NZa kostendekkende tarieven moet vaststellen. De oproep van de NZa om bij de contractering uit te gaan van 100% van het vastgestelde NZa-tarief ondersteunen wij van harte. Wij gaan dit monitoren en partijen hierop aanspreken. Verlaging van de ggz-tarieven vinden wij onacceptabel vanwege de ontwikkelingen en uitdagingen waarvoor de sector staat.

Landelijke lobby

Wij beschouwen deze onderzoeken als een ondersteuning voor de landelijke lobby die wij blijven voeren voor onder andere de tarieven, wachttijden, regelgekte en inzet van beroepen als de ervaringsdeskundigen. We blijven leden met nog meer volharding ondersteunen met projecten als VIPP GGZ om ook de mogelijkheden van techniek en digitalisering beschikbaar te maken om de geestelijke gezondheidszorg toekomstbestendiger te maken.

Nieuwe cao

Het belang van onze nieuwe cao blijft groot voor de aanpak van de personeelsproblematiek en het beteugelen van extra personeelskosten en ziekteverzuim. Goede tarieven, digitalisering en de inzet van technologie blijven in de toekomst van zeer groot belang.

Lees hier onze reactie op de Healthcheck ggz 2019 van KPMG