Zoeken

Op 24 september vond een drukbezochte bijeenkomst plaats vanuit het Actieprogramma Weer Thuis in samenwerking met partner Platform 31. Uitstroom uit instellingen opvang en BW/GGZ stond vanzelfsprekend centraal. Uit tien regio’s waren corporaties, gemeenten en instellingen opvang en BW aanwezig. In deze bijeenkomst werd “teruggegaan naar de basis uitgangspunten”. Erik Dannenberg, voorzitter van Commissie Dannenberg, lichtte toe hoe we een aantal jaren geleden tot de keuze kwamen om mensen zoveel mogelijk uit de instellingen te laten uitstromen en gewoon weer in de wijk te laten wonen. Maar vooral integrale aanpak en preventie is een must.  Dakloosheid moet koste wat kost voorkomen worden. Daarbij is het echt ontmoeten en in gesprek gaan met mensen die hulp nodig hebben cruciaal.

Kwetsbare burgers

De “groep kwetsbare burgers” en wat zij nodig hebben, kwam uitvoerig aan de orde in het verhaal van professor Judith Wolff. Daarin wordt helder dat er soms echt meer kennis van de mensen en hun behoeften nodig is; een woning alleen  is zeker niet de oplossing. Inzet van ervaringsdeskundigen is hierbij van groot belang. Ook het inzicht in de mate van zelfregulering van mensen moet verbeteren. Waar sprake is van verstoorde zelfregulering door aanhoudende stress of psychische problemen is dit het grootste afbreukrisico bij zelfstandig wonen. Na de inleidingen volgende 4 boeiende workshops met goede voorbeelden.

We blijven gezamenlijk actief

Dat de uitstroom uit instellingen niet probleemloos gaat, was ook de aanleiding voor het Actieprogramma Weer Thuis om met de relevante partijen; gemeenten, corporaties en (zorg) instellingen in de regio’s aan de slag te gaan. Voortschrijdend inzicht is aan de orde. Platform 31 verdiept zich ook in wat werkt en niet werkt. Hoewel het grote tekort aan woningen momenteel een belangrijk struikelblok is blijven we gezamenlijk actief, met de regionale partijen, om de uitstroom een impuls te geven.. Daarbij bieden we de regio’s die deelnemen concrete ondersteuning in dit vraagstuk.

Vragen over regionale ondersteuning of interesse om mee te doen in het Actieprogramma? k.vanbrunschot@opvang.nl of e.vanleeuwen@aedes.nl. voor Platform 31:
netty.vantriest@platform31 of https://www.platform31.nl/bijeenkomsten/meerpartijensamenwerking-weer-thuis

Waar gaat het mis?

Dannenberg licht het idee toe om juist kwetsbare burgers weer gewoon te laten meedraaien in onze samenleving en sociale inclusie voorop te stellen zijn belangrijke waarden geweest in deze discussie voor een beleidsverandering. De praktijk blijkt wat weerbarstiger zien we na een aantal jaren. Het aantal Daklozen verdubbelde bijna in 10 jaar. Waar gaat het mis ? dat moeten we ons afvragen. Procedures lijken belangrijker dan de mensen en men krijgt niet op tijd wat men nodig heeft. Wantrouwen, zorg mijden en zelfs agressie zijn geen onlogische reacties. Het gaat om de echte ontmoeting, werk vanuit de relatie als professional. Laat beleid vooral uit actie en ervaring ontstaan. Ontschotting moet voorop staan om tot een integrale aanpak te komen, waarbij ook de expertise in de wijken veel steviger moet worden. Mensen hebben vaak “een schild”  nodig van begeleiding, een netwerk met ook vrijwilligers , buren etc. Maar ga vooral uit van voorkomen in plaats van “genezen”. Neem de tijd stelt Dannenberg , voor een individuele burger. Maar zeker ook voor het hele complex proces; minimaal 15 jaar … Het gaat veel te snel: eerst de GGZ afbouwen en pas dan alternatieven ontwikkelen is de verkeerde volgorde. Er moet veel eerder ingegrepen worden!

Kijken naar wat mensen nodig hebben

Judith Wolf lichtte toe, dat er sprake is van een groot  probleem in onze samenleving. Mensen krijgen niet de zorg die men nodig heeft en glijden volledig af. Naar dakloosheid bijvoorbeeld of worden verward van straat gehaald. Als zelfs CPB, De Ombudsman en WRR dit aangeven is er wel echt wat loos. Er moet heel goed gekeken worden naar wat mensen nodig hebben, wat hen beweegt. Daarbij wil Wolf inzetten op twee acties : allereerst dakloosheid en instroom voorkomen (Behoud een goed thuis)daarnaast  en  daarnaast de uitstroom verbeteren; voorkom langdurig verblijf en maak snel een start met kansen op uitstroom met client bekijken.  Geef extra aandacht aan lichamelijke klachten, die vaak enorm belemmeren. Werk aan het weghalen van stigma’s. Het gaat dus ook om de kwaliteit van de woning en leefomgeving: de wijk.  Een groot arsenaal aan woonvarianten met begeleiding nodig is om te voldoen aan wat mensen nodig hebben. Het referentiekader vanuit de theorie van Sociale Kwaliteit werd toegelicht : het gaat niet alleen om institutionele factoren, maar ook om de informele. Mensen moeten erbij horen. Informatiemateriaal zal worden gedeeld.