Zoeken

Wij maken ons ernstige zorgen over de contractering in de geestelijke gezondheidszorg. De aangekondigde patiëntenstop bij Nederlands grootste ggz-aanbieder onderstreept de knellende situatie. Eenzelfde signaal gaat uit van het handhavingsverzoek dat wij vorige week indienden bij de Nederlandse Zorgautoriteit over het inkoopproces van de acute zorg. 

Moeizame onderhandelingen 

De contractonderhandelingen die ggz-instellingen voeren voor 2020 verlopen in veel gevallen uiterst moeizaam. Dat geldt voor de contracten met verzekeraars. En dat geldt ook voor de contracten die ggz-aanbieders moeten sluiten met gemeenten (onder meer voor de jeugd-ggz) en het ministerie van Justitie en Veiligheid (voor de forensische zorg). Helaas leidt dat in sommige gevallen zelfs tot rechtszaken in de forensische zorg en jeugdzorg. 

Kostendekkende tarieven noodzakelijk 

De financiële situatie van ggz-instellingen maakt het onmogelijk om nog langer tarieven te accepteren die niet kostendekkend zijn. De moeilijke omstandigheden zetten de zorgverlening voor patiënten onder druk. Ggz-instellingen willen hoe dan ook voorkomen dat patiënten de dupe worden van tekortschietende tarieven. 

Onderzoeken bevestigen knellende situatie 

De eerder dit jaar verschenen onderzoeken van AEF, EY, Finance Ideas, KPMGIntrakoop en Gupta onderschrijven dat de geestelijke gezondheidszorg het financieel moeilijk heeft. Door knellende contracten met verzekeraars, lagere tarieven, grote personeelstekorten, toenemende kosten voor de inhuur van zzp’ers en oplopende regeldruk dreigt de geestelijke gezondheidszorg een race to the bottom te worden. Dit is niet wat we willen. De uitvoering van onze maatschappelijke opdracht komt daarmee in het gedrang: het streven naar een mentaal gezonde, veilige en inclusieve samenleving. 

Wij doen een dringende uitnodiging aan alle partijen in het zorgstelsel om gezamenlijk in gesprek te gaan om tot een oplossing te komen.