Naar homepage

Begroting 2021 is eerste verbeterstap voor geestelijke gezondheidszorg

Publicatiedatum

In de vandaag gepresenteerde Rijksbegroting voor 2021 zijn de voorbereidingen opgenomen voor een nieuwe bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg. De Nederlandse ggz verwelkomt deze eerste stap om de ggz te verbeteren. Maar voor patiënten met een complexe zorgvraag is meer nodig om zorg te bieden die op maat en op tijd is.

De curatieve geestelijke gezondheidszorg, die verleend wordt vanuit de Zorgverzekeringswet, krijgt vanaf 2022 een nieuwe bekostiging. Ingewikkelde verantwoordingseisen en onbedoelde prikkels in het ggz-stelsel moeten dan tot het verleden behoren. De overgang van de oude naar de nieuwe bekostiging is zichtbaar in de Rijksbegroting 2021 door een fors lager budget voor de curatieve ggz in 2021 (minus EUR 1,25 miljard). Dit is louter een technisch-administratieve schuif. De Nederlandse ggz bewaakt dat dit geen gevolgen heeft voor het verlenen van geestelijke gezondheidszorg in 2021.

Patiënten met complexe zorgvraag

Staatssecretaris Blokhuis heeft de Tweede Kamer toegezegd dat de nieuwe bekostiging een bijdrage zal leveren aan de behandeling van patiënten met een complexe zorgvraag. De staatssecretaris wil dat de nieuwe bekostiging ertoe leidt dat zorgaanbieders reële vergoedingen ontvangen voor het behandelen van deze patiënten. Op dit moment zijn deze vergoedingen vaak niet kostendekkend. De nieuwe bekostiging biedt de ggz betere randvoorwaarden, maar het succes zal afhangen van het samenspel tussen financiers en zorgaanbieders. Jacobine Geel, voorzitter van de Nederlandse ggz: “We roepen alle betrokken partijen op de nieuwe bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg aan te wenden om de zorg voor de meest complexe patiëntengroep beter in te richten. Daar is nog veel te winnen.

Samenwerking stimuleren

De Nederlandse ggz benadrukt dat een nieuwe bekostiging een stap vooruit is, maar dat voor een tijdige en adequate behandeling van patiënten met een complexe zorgvraag méér nodig is. Jacobine Geel: “Partijen in en rond de ggz moeten veel beter kunnen samenwerken om de juiste zorg te kunnen bieden. De schotten in de verschillende stelsels en regelingen belemmeren dat nu nog. Vooruitkijkend naar de verkiezingen van volgend voorjaar en de kabinetsformatie die erop volgt, vinden wij dat het stimuleren en belonen van samenwerking in de zorg hoog op de agenda moet staan van politieke partijen.”

Grootschalig inzetten op preventie

Naast samenwerking is het grootschalig inzetten op preventie en vroege signalering een volgende noodzakelijke stap om de ggz te verbeteren. Door te werken aan de mentale weerbaarheid en veerkracht van Nederlanders ontstaat ruimte om de beschikbare behandelcapaciteit zoveel mogelijk te benutten voor de mensen die ggz-zorg het meest nodig hebben: de patiënten met een complexe zorgvraag.

Impuls voor suïcidepreventie

Het kabinet maakte vandaag ook bekend in de komende vijf jaar EUR 24 miljoen (EUR 4,8 miljoen per jaar) te investeren in suïcidepreventie, via de Landelijke Agenda Suïcidepreventie. De Nederlandse ggz juicht deze investering, die bijdraagt aan de ambitie dat niemand eenzaam en radeloos door zelfmoord zou moeten sterven, van harte toe.

Gevolgen van COVID-19 op de ggz

De gevolgen van COVID-19 zullen ook in 2021 merkbaar zijn in de ggz. Met de geleerde lessen van de eerste golf eerder dit jaar is de ggz goed voorbereid op een eventuele toename van het aantal besmettingen. Het zoveel mogelijk doorgang laten vinden van de reguliere zorg is daarbij een prioriteit.

In veel recent onderzoek geven burgers aan dat maatregelen om het coronavirus te beteugelen impact heeft op hun mentale gezondheid. Uit het verleden weten we daarnaast dat negatieve economische ontwikkelingen, zoals de forse toename van de werkloosheid die het kabinet in 2021 verwacht, eveneens grote invloed kunnen hebben op psychisch welbevinden. Het ligt daarom in de rede dat de vraag naar geestelijke gezondheidszorg zal toenemen in 2021.

Zorgbonus

De Nederlandse ggz dankt alle professionals die zich in deze coronatijd inspannen om goede zorg te verlenen aan cliënten en patiënten in de ggz. Het kabinet heeft zorgmedewerkers voor 2020 een zorgbonus van € 1.000 toegezegd. In de vandaag gepresenteerde Rijksbegroting voor 2021 is een zorgbonus van € 500 opgenomen. De Nederlandse ggz vindt een ruimhartige regeling op zijn plaats, waarbij het niet aan werkgevers is om onderscheid te maken tussen werknemers die wél of géén zorgbonus zouden verdienen. Dat het kabinet daarnaast extra inzet op het aantrekkelijker maken van werken in de zorg, juicht de Nederlandse ggz toe.

Extra middelen voor forensische zorg

Voor de forensische zorg en tbs komt volgend jaar EUR 146 miljoen extra beschikbaar, omdat het kabinet een toename verwacht van het aantal patiënten dat in de forensische zorg moet worden behandeld. Jacobine Geel: “De verwachte groei van de forensische zorg maakt de aanpak van de personeelstekorten nog urgenter. Want de kwaliteit van de forensische zorg en de veiligheid van de samenleving moeten ook bij groei voorop blijven staan.”