Naar homepage

Blokhuis verdedigt plan hoogcomplexe ggz tegenover kritische Kamer

Publicatiedatum

Maandag debatteerde de Tweede Kamer met staatssecretaris Paul Blokhuis over de ggz, maatschappelijke opvang en suïcidepreventie. Kamerleden waren met name kritisch over het plan van aanpak hoogcomplexe ggz.

Vanwege de corona-ontwikkelingen kreeg de Tweede Kamer pas nu de gelegenheid met staatssecretaris Blokhuis in debat te gaan over het in maart gepresenteerde plan van aanpak hoogcomplexe ggz. Patiënten met een hoogcomplexe zorgvraag krijgen, waar zij ook wonen, met prioriteit een passend aanbod. Vrijwel alle fracties plaatsten in het debat kritische noten bij het plan. CDA’er Joba van den Berg noemde de regionale casuïstiektafels “wéér een nieuw praatorgaan”. Een meerderheid in de Kamer vindt het plan te vrijblijvend en vraagt zich hardop af of hiermee de problemen kunnen worden opgelost. Ook trokken veel Kamerleden de geschatte omvang van de doelgroep van het plan, 350 patiënten, in twijfel. Zij konden dat niet rijmen met de duizenden patiënten waarover MIND en Lijm de Zorg spreken.

Kamer wil doorzettingsmacht creëren

In de ogen van de Kamer ontbreekt in het plan de vurig gewenste doorzettingsmacht. Meerdere fracties suggereerden de mogelijkheid dat een regisseur met mandaat van het ministerie van VWS naar regio’s wordt gestuurd waar wachttijden nog steeds een probleem zijn. Maar in het debat erkende Blokhuis dat hij daarvoor binnen het huidige stelsel geen mogelijkheden ziet. Dat zou een stelselwijziging vergen. Het regeerakkoord biedt hem die ruimte niet, zo gaf hij aan.

Politiek vervolg vóór zomerreces

Vermoedelijk vindt in de laatste week vóór het zomerreces een afronding van het debat plaats, waar partijen moties zullen indienen. Daaraan voorafgaand zal Blokhuis een brief naar de Kamer sturen met de adviezen van de stuurgroep die op dit moment onderzoek doet naar het terugdringen van de wachttijden voor de vier hoofddiagnosegroepen met de langste wachttijden. Ook inventariseert hij in de komende weken welke mogelijkheden hij heeft om wél in te grijpen, mogelijk op basis van de Wet marktordening gezondheidszorg.

Studie GGNet naar diagnoses

Ook ging veel aandacht uit naar de studie die bij GGNet uitgevoerd was onder langdurig zieke patiënten met een ernstige psychische aandoening. In die studie bleken de diagnoses in bijna de helft gevallen verkeerd, onvolledig of verouderd. Meerdere Kamerleden gaven aan geshockeerd te zijn, in het bijzonder omdat een groep patiënten onnodig veel medicatie kreeg. Blokhuis gaat met GGNet en andere aanbieders in gesprek hoe die aanpak breder navolging kan krijgen. De staatssecretaris benadrukte wel dat ook in de huidige richtlijnen al voorzien wordt in periodieke herijking van diagnoses.

Opleidingsplaatsen gz-psychologen

Wim-Jan Renkema (GroenLinks) bevroeg de staatssecretaris op de ontwikkelingen rond de opleidingsplaatsen voor gz-psychologen. Volgend jaar dreigen er ruim 200 gz-psychologen mínder opgeleid te worden dan dit jaar, terwijl de behoefte aan gz-psychologen nog steeds heel groot is. Op initiatief van GroenLinks had de Tweede Kamer eind vorig jaar nog een uitbreiding van het aantal opleidingsplaatsen voor gz-psychologen mogelijk gemaakt. Blokhuis kondigde aan de Kamer vóór het zomerreces te informeren over de ontwikkeling van het aantal opleidingsplaatsen.

Partijen willen werk maken van preventie

Zowel D66, ChristenUnie als het CDA riepen de staatssecretaris op werk te maken van preventie. Carla Dik-Faber (ChristenUnie) vroeg Blokhuis een preventieakkoord mentale gezondheid op te nemen in zijn aangekondigde visie op het ggz-landschap. Daar stond de staatssecretaris positief tegenover, hij wil de pijlen in zijn visie op het ggz-landschap nadrukkelijk ook gaan richten op preventie en mentale weerbaarheid.

Dat e-health vlucht nam, ziet Kamer als winst

Complimenten voor de ggz-professionals waren er ook. Fleur Agema (PVV) complimenteerde de zorgverleners die binnen korte tijd de omschakeling naar digitale behandeling wisten te maken. Dat e-health noodgedwongen een vlucht heeft genomen, vonden meerdere fracties winst. Daar moeten lessen uit getrokken worden om die winst voor de ggz te behouden.

Wet verplichte ggz blijft vrijwel onbesproken

De Kamer had nauwelijks aandacht voor de grote problemen bij de uitvoering van de op 1 januari jl. in werking getreden Wet verplichte ggz. De kwaliteit van zorg komt in het gedrang nu de nieuwe wet de beperkt beschikbare tijd van psychiaters voor het rechtstreekse patiëntencontact substantieel vermindert. De ernstige signalen die psychiaters en ggz-bestuurders daarover hebben afgegeven in de afgelopen weken, vonden geen weerklank in het debat.

Het debat is terug te kijken via DebatGemist. Vermoedelijk krijgt het debat in de laatste week vóór het zomerreces een vervolg.