Naar homepage

Jeugdbranches: Blij met financiële zekerheid, bezorgd over uitvoering

Publicatiedatum

Gemeenten geven aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming tijdens de coronacrisis een omzetgarantie. Het eerdere akkoord tussen VWS en VNG hierover is nader uitgewerkt en op 16 april gepresenteerd. De jeugdbranches zijn tevreden over de gemaakte afspraken, maar maken zich zorgen over de administratieve lasten bij de uitvoering ervan.

Op enkele punten komt de VNG nog met een nadere handreiking voor gemeenten, op andere punten niet. De branches hameren op het belang van een eenduidige en uniforme uitvoering van de afspraken door gemeenten. BGZJ-voorzitter Hans Spigt: "Als iedere gemeente op een andere manier gaat rekenen en andere spelregels hanteert, dan wordt dat een enorme bureaucratie. We hopen op scherpe handreikingen van de VNG, maar we pakken als branches ook zelf de handschoen op. We komen op korte termijn met voorstellen voor een werkbare uitvoering van de afspraken".

Op 16 april presenteerden het ministerie van VWS en de VNG de uitwerking van de afspraken over de continuïteit van de financiering van het sociaal domein (Jeugdwet en Wmo). De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) hebben met instemming kennisgenomen van deze afspraken. Op hoofdlijn zijn de branches tevreden over de inzet. Spigt: "We zijn tevreden dat er gekozen is voor 100% omzetgarantie en onderschrijven de keuze om 2019 plus prijs/ loonontwikkeling als uitgangspunt te nemen bij de berekening van de compensatie. Er is echter één punt dat ons grote zorgen baart: de administratieve lasten. Vooral bij de verantwoording en verrekening achteraf. De huidige voorstellen geven te weinig richting aan de wijze waarop de verantwoording en verrekening plaats moet vinden. Hierdoor dreigen bureaucratie en hoge administratieve lasten. Er is meer duidelijkheid en uniformiteit nodig."

De afspraken lopen in elk geval tot 1 juni 2020. Spigt: "Het lijkt ons niet realistisch om te denken dat na 1 juni alles weer normaal is, maar we houden de vinger aan de pols en blijven in gesprek met VNG en VWS’.

De branches, Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC, roepen op tot éénduidige uitvoering van de regelingen door gemeenten. Op korte termijn komen de branches hierover met concrete voorstellen aan gemeenten. Spigt: ‘We werken aan praktische spelregels voor onder andere de berekening van de te garanderen omzet en een uniforme werkwijze bij de betaling en de verantwoording van de gemaakte kosten. Deze handreiking zullen we aanbieden aan de VNG en gemeenten, zodat de administratieve lasten zo veel mogelijk beperkt kunnen worden."