Zoeken

De jeugdbranches pleiten voor verlenging van de financiële compensatiemaatregelen in verband met corona tot eind 2020. Vanaf 1 juli is de financiële zekerheid voor aanbieders die jeugdhulp en ondersteuning bieden niet meer geregeld. Terwijl voor deze organisaties ook ná die datum een groot aantal maatregelen blijft gelden om gezondheidsrisico’s vanwege het coronavirus te beperken.
 
Door de coronacrisis ervaren veel jeugdhulpaanbieders financiële onzekerheid in het sociaal domein. Vaak kunnen zij de jeugdhulp, waaronder ook jeugd-ggz vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, niet precies zo bieden als in de contracten met gemeenten is overeengekomen. Daarom zijn er in maart afspraken gemaakt tussen Rijk en VNG over de continuïteit van financiering voor het sociaal domein. Deze steun is nodig, omdat de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen leiden tot minder omzet, een andere inzet en ook tot extra kosten.
 

Financieel vangnet

Het is niet mogelijk om alle jeugdhulp en ondersteuning die voorafgaand aan de corona-uitbraak werd geboden, vanaf 1 juli weer volledig en ongewijzigd te bieden. Ook mét maximale inspanning van aanbieders, zijn er na 1 juli situaties waarin omzetderving geleden wordt en meerkosten gemaakt worden. Om te voorkomen dat aanbieders moeten overgaan tot het nemen van ingrepen in hun organisaties om continuïteit en kwaliteit van zorg overeind te houden, is na 1 juli een financieel vangnet nodig. Vanzelfsprekend kan in voorkomende gevallen de zorg alleen op alternatieve manieren worden geleverd, omdat anders niet voldaan kan worden aan de corona-maatregelen van het Rijk (in het bijzonder het volgen van de richtlijnen van het RIVM). Dit gaat gepaard met meerkosten en verlies van omzet. Daarnaast zal er, zij het in mindere mate dan aan het begin van de coronaperiode, sprake zijn van vraaguitval.
 

Compensatie meerkosten

De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ: Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse ggz, VGN en VOBC) vinden dat er na 1 juli een landelijke afspraak nodig is, als basis om regionaal met gemeenten het gesprek te kunnen voeren. Belangrijk is dat zowel de inhoud, duur en reikwijdte van de regeling voor compensatie van meerkosten snel duidelijk wordt, en dat de regeling voor de continuïteit van financiering (compensatie voor omzetderving en de mogelijkheid dat zorg op alternatieve wijze geleverd kan worden) wordt verlengd tot tenminste eind 2020. Als dit niet gebeurt zal mogelijk een aantal aanbieders zich genoodzaakt zien om maatregelen te treffen om de continuïteit van hun organisaties overeind te houden. De jeugdbranches willen voorkomen dat er straks onvoldoende personeel is om de zorg die nodig is te verlenen.
 

Kader

Ook na 1 juli zullen de gevolgen van de crisis in het sociaal domen doorwerken. Een aantal voorbeelden: