Naar homepage

Meer geld voor doorstroming, ruimer inzagerecht dossiers tbs gewenst

Publicatiedatum

Vandaag heeft de minister twee inspectierapporten naar de Tweede Kamer gestuurd over het tbs-stelsel. De Nederlandse ggz neemt de grondige analyse en de aanbevelingen die de inspectie formuleert ter harte. De ernst van de delicten die tot een tbs-oplegging leiden vereisen voortdurende waakzaamheid en alertheid om lacunes in de uitvoering snel en adequaat aan te pakken en ervan te leren.

In het rapport worden een aantal knelpunten in de doorstroom in en uit de tbs klinieken benoemd die hun oorzaak grotendeels vinden in de wijze waarop het systeem is georganiseerd en functioneert. Dat de minister extra middelen beschikbaar maakt om meer forensische plekken te creëren die beschermd wonen mogelijk maakt vinden we een goede zaak. De doorstroming in de keten is essentieel om kwalitatief goede zorg te blijven leveren. Ook de nogmaals toegezegde verbetering van de inkoopmethodiek juichen we toe. We verwachten dat we bij de inkoop van zorg constructief in gesprek gaan en zo ingewikkelde juridische procedures in de toekomst kunnen voorkomen.

Veronique Esman, directeur van de Nederlandse ggz: “De aanbevelingen uit het rapport en de reactie van de minister sluiten aan bij de initiatieven die het forensische veld heeft genomen om kwaliteit, betaalbaarheid en beschikbaarheid eenduidiger vorm te gaan geven. Met de extra middelen die nu zijn aangekondigd zal het hopelijk mogelijk zijn om doorstroom te verbeteren. Dat is essentieel voor een goede werking van het stelsel. Daarnaast is er onlangs de arbeidsmarktcampagne voor de forensische zorg gelanceerd om nieuwe collega’s te werven voor deze hoogwaardige vorm van zorg om zo de personeelstekorten beter het hoofd te kunnen bieden. En er wordt hard gewerkt om ICT-systemen die patiënten volgen te verbeteren, ook op kritische momenten van overdracht. Samen met het Adviescollege Verloftoetsing wordt de verloftoetsing voortdurend geëvalueerd en aangescherpt. De aangekondigde acties vanuit het ministerie geven een goede en aanvullende impuls om het tbs-systeem verder te optimaliseren en de genoemde knelpunten aan te pakken.”

De minister kondigt aan dat hij het mogelijk wil maken om toezichthouders inzage te geven in medische dossiers. Esman: “In aanvulling op de aangekondigde verruiming van de mogelijkheden voor inzage in dossiers door de toezichthouder blijven we er op hameren dat er ook voldoende juridische grondslagen moeten zijn om bij cruciale momenten van overdracht van patiënten de zorg of ondersteuning op een passende manier voort te kunnen zetten.“