Naar homepage

Tussenevaluatie Actieplan wachttijden ggz van juni 2020

Publicatiedatum

De landelijke stuurgroep wachttijden heeft haar halfjaarlijkse tussenevaluatie opgeleverd aan de staatssecretaris van VWS. In 8 regio’s is extra aandacht en inspanning nodig om de wachttijden binnen de Treeknorm te krijgen. De stuurgroep heeft aan de staatssecretaris een aantal aanscherpingen geadviseerd om de aanpak te intensiveren om zo de wachttijden terug te dringen. Donderdagavond 2 juli debatteert de Tweede Kamer hier ook nog over.

De belangrijkste aanscherpingen zijn:

  1. Structureel zicht op het uniek aantal wachtende mensen om dubbelingen op wachtlijsten te voorkomen en matching van vraag en aanbod te verbeteren.
  2. Een aanmeldpauze bij zorgaanbieders waar de wachttijd langer is dan de afgesproken norm in combinatie met zorgbemiddeling door de zorgverzekeraar.
  3. Meer regie in de acht regio’s waar het onvoldoende lukt de wachttijden terug te dringen in de samenwerking tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en andere ketenpartners.
  4. Een sterkere, sturende rol voor toezichthouders.
  5. Heldere afspraken over behandelverantwoordelijkheid gedurende wachttijd.
  6. Verlaging instroom door meer alternatieve vormen van ondersteuning vanuit o.a. sociaal domein.
  7. Meer aandacht voor het voorkómen van overbehandelingen en optimaliseren van de behandelcapaciteit.

Bekijk hier de tussenevaluatie+ bijlage