Naar homepage

Uitvraag over inzet steunfiguren in jeugdhulp en jeugdbescherming

Publicatiedatum

De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ), de samenwerking van Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse ggz, VGN en de VOBC, vragen uw input op een kwalitatieve uitvraag over de inzet van steunfiguren in de jeugdhulp en jeugdbescherming.

Steunfiguren en een sociaal netwerk zijn belangrijke beschermende factoren voor kinderen en ouders. Steunfiguren kunnen diverse, formele en informele, rollen vervullen in verschillende contexten zoals preventie, begeleiding, behandeling, gesloten jeugdhulp en de overgang 18-/18+. En vanuit een vertrouwensband met de jeugdige of het gezin langdurige praktische, emotionele of andere betekenisvolle steun bieden of bijv. optreden als burgervoogd. Er is veel politieke aandacht voor de inzet van steunfiguren in de jeugdhulp. Zie hiervoor onder meer de brief aan de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie Van der Staaij over het beter benutten van initiatieven van eigen kracht jeugdigen.

De BGZJ vindt het belangrijk om vanuit de ervaringen van de leden inhoudelijk bij te dragen aan het gesprek én de beleidsvorming hierover. Daarom vragen we uw medewerking voor deze uitvraag, zodat we vervolgens de resultaten en goede voorbeelden kunnen delen met de minister. Onlangs is vanuit actielijn 4 ‘Toekomst Gericht Werken’ van het programma Zorg voor de Jeugd een uitvraag gedaan over de inzet van (informele) mentoren voor uithuisgeplaatste jongeren (16 – 27 jaar). De kwantitatieve resultaten van deze uitvraag nemen we mee in de duiding van de resultaten van onze kwalitatieve uitvraag.

Voor deze uitvraag vragen wij u de online vragenlijst te gebruiken. Uw reactie ontvangen wij graag voor 14 september a.s. Bij vragen kunt u contact opnemen met Pia van den Boom, piavandenboom@bgzj.nl, of Marit de Jong, maritdejong@bgzj.nl.