Zoeken

Sinds 1 juni 2017 is de AMvB Reële prijs WMO 2015 van kracht. Deze AMvB stelt regels om een goede verhouding tussen prijs en kwaliteit van een voorziening binnen de WMO 2015 te waarborgen. Om te bezien of de AMvB effect heeft gehad in de uitvoeringspraktijk tussen gemeenten en zorgaanbieders hebben er twee tussenevaluaties plaatsgevonden in juni 2019 en februari 2020. Op 5 juni jl. heeft minister De Jonge het eindrapport aangeboden aan de Tweede Kamer. De eindconclusie luidt dat de AMvB heeft geleid tot positieve veranderingen maar dat er nog ruimte is voor verbeteringen.

Toekomstgerichte overlegtafel WMO

Om de ingezette ontwikkelingen en investeringen met de AMvB reële prijs WMO 2015 te versterken en te verduurzamen, hebben VNG, NDSD, branches en VWS besloten een overlegtafel te organiseren. Zo kan er voortgewerkt worden aan het versterken van een gelijkwaardige samenwerkingsrelatie tussen gemeenten en zorgaanbieders en een lerende praktijk. Dat is extra van belang gezien de dubbele vergrijzing waarover aanbieders en gemeenten zich zorgen maken. Die zal ingrijpende gevolgen hebben voor ons zorgstelsel: Gemeenten en branches concluderen dat dat een goede samenwerking van nog groter belang maakt.

De Toekomstgerichte overlegtafel WMO zal zich richten op bevordering van samenwerking, transparantie en onderling vertrouwen. Zij kan voor de korte en lange termijn, duurzaam ondersteuning bieden aan het veld met bijvoorbeeld: Landelijk betrokken partijen bevelen van harte ook lokaal de verdere verbetering van het werken met en binnen de AmvB Reële Tarieven invulling te geven.

Toelichting op onderzoeksresultaten

In de begeleidende Kamerbrief wordt ingegaan op de gezamenlijke duiding die de bestuurlijke begeleidingscommissie bestaande uit vertegenwoordigers van aanbieders, gemeenten en vakbonden, naar aanleiding van de onderzoeksresultaten heeft geformuleerd. De belangrijkste conclusies zijn, dat:
Verder wordt opgemerkt dat in de dagelijkse uitvoeringspraktijk van de AMvB partijen er tegenaan lopen dat: Met het inrichten van de Toekomstgerichte overlegtafel WMO zullen VNG, NDSD, branches en VWS zich inspannen om de positieve gevolgen van de AmvB vast te houden en te versterken en aanbevelingen te doen voor de punten die nog aandacht behoeven. De tafel komt nog voor de zomervakantie voor de eerste maal bijeen.