Naar homepage

Wij blijven zo goed mogelijk hulp verlenen, juist nu!

Publicatiedatum

Kinderen en gezinnen in kwetsbare situaties hebben tijdens deze coronacrisis harder dan ooit hulp nodig. Zeker nu plekken die normaal ondersteuning, afleiding of veiligheid kunnen bieden, zoals scholen, dagbesteding en opvangcentra, grotendeels dicht zijn.

Wij als samenwerkende beroepsverenigingen in het jeugdveld, werken nu met al onze hulpverleners onder moeilijke omstandigheden. Wij moeten rekening houden met de mentale en lichamelijke gezondheid van de jeugd, met die van ouders én onszelf.

De maatregelen die verspreiding van het coronavirus moeten tégen gaan, maken het juist voor onze hulpverleners niet altijd gemakkelijk hun werk te doen. Als samenwerkende beroepsverenigingen zijn we daarom ontzettend trots op onze hulpverleners die er alles aan doen jeugdigen en gezinnen te blijven begeleiden en behandelen.

Contact blijven houden en aangaan

Hulpverleners houden zo goed mogelijk contact met gezinnen en blijven hulp bieden. Samen met de scholen, wijkteams, jeugdhulpinstellingen en jeugdbescherming bieden we kinderen en gezinnen in kwetsbare situaties ondersteuning. Dat geldt ook voor gezinnen die vóór de huidige crisis níet in zicht waren, maar nu wel hulp of ondersteuning nodig hebben. Wij richten ons nog nadrukkelijker ook op het proactief aanbieden van hulp aan juist deze gezinnen.

Continuïteit onder druk

Ook wij krijgen de signalen van kinderen, jongeren en ouders dat spanningen oplopen en het hen niet altijd lukt om de benodigde hulp te krijgen. Dat raakt ons diep omdat we er alles aan doen om oplossingen te vinden en de continuïteit van hulp, zorg, ondersteuning en begeleiding aan gezinnen zo goed mogelijk te borgen. In vele situaties is face-to-face contact mogelijk en nodig. Soms kiezen we met kinderen, jongeren en gezinnen voor telefonisch of online contact. Er wordt momenteel elke dag geïnnoveerd én geleerd. We verrichten dit maatwerk binnen de RIVM-richtlijnen. We updaten continu onze eigen richtlijnen voor hulpverleners in samenspraak met het RIVM.

Ondertussen blijven wij ons ook sterk maken voor voldoende beschermingsmiddelen, testmogelijkheden en alle voorwaarden die essentieel zijn voor al onze formele én informele hulpverleners. Dit is extra belangrijk wanneer de angst voor besmetting groot is vanwege een chronische ziekte of beperking bij het kind of een van de ouders, wanneer een kind normaliter naar een instelling gaat en nu volledig thuis is én bij ernstige ontregeling van kinderen en jongeren.

Knelpunten en tips

Hulpverleners kunnen met knelpunten of dilemma’s in het dagelijks werk terecht bij hun werkgever of instelling, hun beroepsverenigingen of het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). We verzamelen informatie, goede voorbeelden en tips via de verschillende samenwerkende onderstaande partijen en delen dit zoveel mogelijk gezamenlijk via het speciale themadossier met tips, richtlijnen en filmpjes op de website van het NJi.

Jeugdhulpverleners doen er in deze tijd alles aan om kwetsbare kinderen en hun ouders zo goed mogelijk te blijven ondersteunen, begeleiden en behandelen. We zorgen ook goed voor onszelf, om gezond te blijven, ons werk met volle inzet te kunnen blijven doen én om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Zorg voor de jeugd: samen steeds beter, juist nu!

Namens de samenwerkende beroepsverenigingen Zorg voor de Jeugd: Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW), Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO), Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), Jeugdartsen Nederland (AJN), Beroepsvereniging verzorgenden en verpleegkundigen (V&VN), Landelijke huisartsen vereniging (LHV), Nederlandse vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), de Beroepsvereniging voor kinder- en jongerenwerk (Bv Jong), Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten (LVVP), Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB).

Ondersteund door de partners van Zorg voor de Jeugd: Cliëntenorganisatie (MIND, IederIn, Per Saldo), branches gespecialiseerde instellingen BGZJ (Jeugdzorg Nederland, VGN, GGZ Nederland en VOBC), het Nederlands Jeugdinstituut, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Associatie Wijkteams.