Naar homepage

Zorgbonus en uitbetaling

Publicatiedatum

De zorgbonus is een gevoelig dossier gebleken, waarbij de uitvoering van dit sympathieke gebaar van de regering naar onze zorgprofessionals in de praktijk niet altijd even eenvoudig blijkt.

Tot nu is het advies van de Nederlandse ggz aan haar leden te wachten met het uitkeren van de zorgbonus tot er duidelijkheid is over de inhoud van het accountantsprotocol. Dit omdat de leden dan zeker weten op welke punten gecontroleerd wordt en zij zo goed kunnen beoordelen of alle regels gevolgd zijn bij de aanvraag van de zorgbonus. In contact met leden blijkt dat een deel van de leden over wil gaan tot (geheel of gedeeltelijk) uitbetalen van de zorgbonus. De druk op leden om uit te betalen neemt toe, omdat er verwachtingen zijn bij zorgprofessionals. Daarbij speelt mee dat de bonus in andere zorgbranches al wordt uitbetaald vooruitlopend op het inzichtelijk hebben van het accountantsprotocol.

We hebben daarom als vereniging ons advies om niet uit te keren nog een keer tegen het licht gehouden. Het plaatst instellingen voor een duivels dilemma: Instellingen willen graag uitkeren maar wegen daarbij ook mee of zij op dit punt enig financieel risico kunnen lopen. De financiële positie van instellingen wordt dit jaar mede beïnvloed door de corona-effecten en of ze daarvoor voldoende gecompenseerd worden via de verschillende continuïteitsbijdrageregelingen die per deelsector in de ggz anders zijn.

VWS geeft ondanks ons herhaaldelijk verzoek nog geen duidelijkheid over de wijze waarop de accountantscontrole in dit dossier gaat plaatsvinden. Meer duidelijkheid wordt begin 2021 verwacht. Wij hebben evenwel géén directe aanleiding om te veronderstellen dat er inhoudelijk getoetst gaat worden. Wij kunnen hier op dit moment echter ook geen volledige zekerheid over bieden.

Wij hebben derhalve alles afwegend geconcludeerd geen generiek advies tot uitbetalen te geven, omdat alleen de bestuurder van een instelling zelf een afweging kan maken hoe met dit dilemma om te gaan, mede gelet op de financiële positie van de instelling en de risico’s die de instelling loopt bij uitbetaling aan (een deel van) de medewerkers van de instelling.

De Nederlandse ggz wijzigt daarom het advies van ‘niet uitkeren tot het accountantsprotocol er is’ in ‘de afweging voor uitbetaling ligt bij individuele leden’.

Wij gaan daarnaast onverminderd door met onze gesprekken om duidelijkheid te krijgen van VWS over de wijze waarop de accountantscontrole in dit dossier wordt uitgevoerd.