Zoeken

In dit artikel gaan we in op de relatie tussen de portefeuille-routekaarten en de energie-audit (EED). We willen de urgentie nogmaals onder uw aandacht brengen. Ook schetsen we het perspectief van een mogelijk ‘convenant dienstensector’.

Energie-audit. Eind maart 2021 moeten alle zorgorganisaties hun EED-rapportage ingeleverd hebben bij de RVO als de vertegenwoordiger van het bevoegd gezag. De EED-plicht is een verplichting op organisatieniveau bij >250 medewerkers of bij een omzet >€50 miljoen. Het doel ervan is om bedrijven en instellingen bewust te maken van hun energieverbruik én van de mogelijkheden om energie te besparen en om te verduurzamen. De energie-audit geeft een gedetailleerd overzicht van alle energiestromen binnen de onderneming. Ook geeft de audit inzicht in de mogelijke besparingsmaatregelen en de te verwachten effecten daarvan. In essentie gaat het om de vraag van het bevoegd gezag welk besparingsbeleid u voert. De meeste instellingen hebben reeds een rapportage aangeleverd. Mocht u dat nog niet hebben gedaan, dan adviseren we u de portefeuilleroutekaart met de al dan niet volledig ingevulde oplegnotitie aan te leveren bij de RVO.

Portefeuille-routekaart op instellingsniveau.
Het klimaatakkoord vraagt van alle maatschappelijke organisaties om eind 2021 een eigen ‘routekaart duurzaamheid’ (portefeuille-routekaart) te hebben, waarin het traject naar verduurzaming richting 2030 en 2050 staat beschreven. In de praktijk betekent het dat iedere zorgorganisatie hiermee haar huisvestingsplan (op portefeuille niveau) en haar duurzaamheidsplan op eigen wijze in elkaar vlecht. Door deze aspecten op elkaar af te stemmen, wordt duidelijk dat zorgbeleid, bouwbeleid en duurzaamheidsbeleid in essentie één geheel vormen. Nu zal nog niet iedere instelling eind 2021 hiermee klaar zijn, maar als VGN, ActiZ en Nederlandse-GGZ hebben we door het Milieuplatformzorg/Stimular en TNO in het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ) een eenvoudig format ontwikkeld (de CO2 reductietool).

Kleinere zorgorganisaties die niet EED-plichtig zijn, moeten ook een portefeuille-routekaart hebben. Voor deze organisaties is het de beste manier om meteen van diezelfde Reductietool gebruik te maken. Dat heeft meer voordelen: we moeten in de loop van de komende jaren als branches de voortgang in verduurzaming periodiek monitoren en daarvoor kunnen we het EVZ inschakelen die dan de Reductietools kan aggregeren (uiteraard anoniem).

Informatieplicht. Los van het bovenstaande is er ook nog de informatieplicht. Dat is een gemeentelijke verplichting waarin u (bij >25.000 m3 gas of >50.000 kWh) op gebouwniveau moet laten zien hoeveel energie u bespaart. Het bekende instrument hiervoor is de EML, de erkende maatregelenlijst, waarin maatregelen staan die zichzelf in een redelijke tijd terugverdienen. Deze verplichting bestaat al langer en staat los van de CO2-reductie en routekaarten. Echter ook hier een voordeel: in de reductietool worden deze maatregelen meegenomen, dus voor uw eigen organisatiebeleid hebt u zo alles in een geheel bij elkaar.

Convenant dienstensector
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaatbeleid (EZK) werkt momenteel met de RVO aan een zogenoemd ‘convenant dienstensector’. De kern daarvan is dat ook bij de departementen men inziet dat er op het gebied van milieu en klimaat een wirwar aan regelgeving bestaat, dat aan vereenvoudiging en uniformering toe is (een bekende slogan is: eenmalig registreren voor meervoudig gebruik). De zorgbranches hebben inmiddels hierover ook met EZK gesproken. Saillant in dit kader: in feite zoekt EZK naar afspraken in de sfeer zoals wij in de zorgsector die momenteel reeds maken over de administratie rond de CO2-reductietool. Wij zien in deze ontwikkelingen voordelen: EED en EML en routekaarten ineen gevlochten; je hebt niet meer met verschillende bevoegd gezagen te doen, maar alles in één; het meedoen aan zo’n convenant kan financiële voordelen opleveren. Er zijn ook nog knelpunten op te lossen, zoals de splitincentive bij huursituaties en de verplichting van het convenant voor de hele vastgoedportefeuille van een organisatie. Als brancheorganisaties zien we zeker kansen, waar we in de toekomst op terugkomen.

Elk maand wordt een vragenuurtjes georganiseerd:
Houd de website van het EVZ (www.dezorgduurzaam.nl) in de gaten voor de volgende bijeenkomsten!

Heeft u vragen over dit thema dan kunt u terecht bij Maurice Roovers, adviseur duurzaamheid bij de Nederlandse ggz.