Zoeken

Op dinsdag 26 oktober en donderdag 28 oktober behandelde de Tweede Kamer de (concept) begroting van VWS. Maar liefst 22 sprekers stonden er op de rol om met demissionair bewindspersonen Hugo de Jonge en Paul Blokhuis in debat te gaan. Kenmerkend dit jaar is dat de begroting door een demissionair kabinet is opgesteld. Daardoor werd deze door velen als ‘beleidsluw’ bestempeld. Toch zijn er in de stukken door de Nederlandse ggz nog de nodige belangwekkende punten gesignaleerd. Opvallend: ggz, de zorgarbeidsmarkt en preventie kwamen nadrukkelijk aan bod tijdens het begrotingsdebat.

Belangrijke thema’s
De Nederlandse ggz heeft Kamerleden zo veel mogelijk voorzien van informatie en inbreng om te helpen het debat goed voor te bereiden. We vroegen aandacht voor de lonen voor medewerkers in de forensische zorg die ook van de 675 miljoen extra middelen moeten profiteren, voor mentale gezondheid, voor preventie en een integraal mentaal herstelplan. We wezen Kamerleden op de gebrekkige financiële vooruitblik op Jeugdzorg, domeinoverstijgende samenwerking en de Ketenveldnorm. Vroegen aandacht voor beschermd wonen, onbeperkt meedoen en het kwaliteitskader forensische zorg. Deze onderwerpen hebben we aangekaart via een eigen begrotingsbrief, met behulp van diverse brandbrieven (medicatieoverdracht), via een gezamenlijke brief over opleidingsplaatsen voor GZ-psychologen, langs onze politieke bundel, met een brief aan de informateur en uiteraard via individuele contacten met Kamerleden.

Zorgen over de zorg
Veel van onze ingebrachte punten zijn aangestipt door Kamerleden. Zo werd de arbeidsmarkt zorg door veel partijen als hét meest acute knelpunt gezien, dat samen met toenemende zorgvraag druk zet op de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van onze zorg. Voor de regeldruk waar zorgmedewerkers in de ggz ook onder te lijden hebben, was ook de nodige aandacht. Demissionair minister de Jonge kwam daar in zijn termijn uitvoerig op terug. Er is veel discussie over de houdbaarheid van de zorg en de manieren waarop het (komend) kabinet daarmee aan de slag moet. Bijna elk Kamerlid benadrukte het belang van preventie en leefstijl, iets wat ook de verantwoordelijke demissionaire staatssecretaris Paul Blokhuis opviel. Dat is veelbelovend voor een nieuw kabinet.

Specifieke punten voor de ggz Over de moties wordt komende week gestemd; over amendementen en de begrotingswetten zelf wordt vóór het kerstreces gestemd.