Zoeken

Eén van de thema’s in (de aanvulling op) de Meerjarenovereenkomst Forensische Zorg is het terugdringen van de administratieve lasten. Eén van de onderdelen binnen dit thema is de “digitalisering van het plaatsingsbesluit”.

Hiermee wordt u geïnformeerd over de ontwikkelingen hiervan.

Digitalisering aanmeldings-en plaatsingsgegevens Forensische Zorg

Op dit moment vindt de informatie die wordt uitgewisseld tussen zorgaanbieder en DJI bij plaatsing van een justitiabele handmatig en ongestructureerd plaats. Er wordt gewerkt met pdf’s, Excel-bestanden en mails om elkaar te informeren. Dit alles kost veel tijd en brengt risico’s met zich mee voor de kwaliteit van de gegevens. Dit heeft o.a. nawerking in facturatie- en betalingsprocessen.

Om dit proces te verbeteren gaat DJI werken met een systematiek van geautomatiseerde berichtuitwisseling, waarbij de aanmeldings-en plaatsingsgegevens digitaal uitgewisseld gaan worden.
De afgelopen periode heeft DJI met een aantal zorgaanbieders voorbereidingen getroffen voor deze digitalisering. De rest van 2020 wordt gebruikt voor ketenbrede implementatie. DJI nodigt alle gecontracteerde zorgaanbieders uit om hierbij betrokken te zijn.

Standaard voor berichten

De systematiek van gegevensuitwisseling via berichten is vergelijkbaar met het berichtenverkeer van het Zorginstituut dat het berichtenverkeer rond de Wlz, Jeugdwet en Wmo beheert (www.istandaarden.nl).
DJI heeft ervoor gekozen om Vektis de standaarden te laten ontwikkelen. Op deze manier loopt al het berichtenverkeer van DJI via één partij. Vektis beheert voor de forensische zorg al de declaratiestandaarden en de standaarden voor verantwoording, die per 2020 in gebruik zijn genomen (FZ811/FZ812)).

De standaarden betreffende de plaatsing zijn te vinden onder de labels ‘FZ821, 822, 823, 824, 825, 826’ via: (www.vektis.nl/standaardisatie/standaarden).

Planning

Beoogde ingebruikname van de standaard is 1 januari 2021. DJI gebruikt de rest van 2020 dan ook voor implementatie van de standaard in de keten. Dit omvat: de standaard implementeren in zowel techniek maar vooral ook het proces. Dit gebeurt aan de kant van DJI, aan de kant van zorgaanbieders en aan de kant van de tussenpartij, Vecozo.

DJI is in dit traject nadrukkelijk geen opdrachtgever van implementatie in de EPD’s en de processen van de zorgaanbieder, maar wil de implementatie wel graag ketenbreed faciliteren. Hiervoor organiseert DJI werkgroepbijeenkomsten.

Deelname werkgroep

Aansluiten bij de werkgroep “implementatie digitalisering plaatsingsbesluit” omvat het bijwonen van een maandelijkse bijeenkomst en het uitvoeren van activiteiten waarover in de werkgroep afspraken worden gemaakt. Belangrijk daarbij is communicatie richting de eigen organisatie en naar de softwareleveranciers.

Voor deelname en meer informatie kan contact worden opgenomen met:
Teun Oosterbaan (t.oosterbaan@dji.minjus.nl; 06-53584222) of
Pieter Veefkind (p.veefkind@dji.minjus.nl; 06-22666945).

Tot slot

Naar verwachting levert deze digitalisering een aanzienlijke lastenverlichting voor zorgaanbieders en DJI op. Standaardisatie is een belangrijk instrument bij het verlichten van administratieve lasten. Deze ontwikkeling in dan ook gang is gezet in samenspraak met de Taskforce Veiligheid en Kwaliteit in de forensische zorg onder leiding van Bas Eenhoorn.

Contactpersoon bij de Nederlandse ggz over dit onderwerp: Anne Wil Roza via e-mail: ARoza@denederlandseggz.nl; tel: 06-46921752