Naar homepage
I Stock 1313086603

Eindrapport parlementaire verkenning onbegrepen gedrag gepubliceerd

Publicatiedatum

Bij onbegrepen gedrag wordt vaak de politie betrokken. Dit neemt afgelopen jaren toe, waardoor de kamercommissie Justitie en Veiligheid een parlementaire verkenning startte. Wat de Nederlandse ggz betreft krijgt iedereen een plaats in onze samenleving met voldoende ondersteuning en zorg. Om dit te duiden, heeft de Nederlandse ggz aan de verkenning bijgedragen met een inhoudelijk paper en door een bijdrage aan het rondetafelgesprek. De conclusies en aanbevelingen in het recent gepubliceerde eindrapport komen voor een groot deel overeen met onze inbreng.

Alle burgers moeten wat de Nederlandse ggz betreft bij onze samenleving betrokken blijven. Dat houdt in dat bij onbegrepen gedrag niet direct politieoptreden hoeft te volgen, zo concludeert ook de Kamercommissie Justitie en Veiligheid in haar eindrapport. Om mensen met onbegrepen gedrag op een passende manier te helpen, is een integrale aanpak nodig. Daarbij werken de gemeente, wijkteams, zorginstanties, politie en woningcorporaties nauw met elkaar samen.

Integrale samenwerking en vroegsignalering centraal

Namens de Nederlandse ggz gaf psychiater Albert Blom duiding tijdens een rondetafelsessie met Kamerleden en andere experts en specialisten. De noodzaak van integrale samenwerking en vroegsignalering stond daarbij ook al centraal. Het eindrapport van de parlementaire verkenning en de conclusies en aanbevelingen die daarin staan worden verder besproken in een Tweede Kamerdebat. Dit vindt na het zomerreces plaats.