Naar homepage

Hoofdzaak Werk is een project van Sterk door Werk en heeft als doel per arbeidsmarktregio (35 in totaal) jaarlijks 100 trajecten naar werk te realiseren voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Hiervoor kan de erkende interventie Individuele Plaatsing en Steun (IPS) worden ingezet. Voor de gemeentelijke doelgroep kan aanspraak gemaakt kan worden op cofinanciering vanuit de ministeries van SZW en VWS. De Nederlandse ggz is actief in de landelijke projectorganisatie van Hoofdzaak Werk en we stimuleren en faciliteren de deelname van leden aan dit project.

Belang van werk voor de mentale gezondheid

Werk en inkomen heeft een belangrijke invloed op mentale gezondheid. Werk verbetert je gevoel van autonomie, je gevoel erbij te horen en ertoe te doen, je kansen voor persoonlijke ontwikkeling en je betekenis voor de maatschappij, je vaardigheden om met uitdagingen in het leven om te gaan, je persoonlijke identiteit, sociale status en meestal je financiële situatie.

Voor mensen met een psychische aandoening vermindert werken vaak de symptomen van de aandoening en ook de zorgbehoefte, terwijl welzijn en geluksgevoel stijgen. Het is dus belangrijk om in de behandeling aandacht voor werk te hebben, liefst al vanaf de intake. De investering in mensen die begeleiding bij het vinden van passend werk echt nodig hebben, betaalt zichzelf terug.

Vrouw met laptop in stoel

Een dagbestedingsprogramma, een sociale werkplaats. Nog heel vaak is dit het voorland van mensen die kampen met complexe psychiatrische problematiek. Maar een groep cliënten van ggz-aanbieder Yulius heeft al enkele jaren een heel ander perspectief. Zij worden dankzij een samenwerking van Yulius, het UWV en de Sociale Dienst waar mogelijk begeleid naar een echte baan. Met succes.

Lees meer

Meer mensen met een psychische kwetsbaarheid duurzaam en betaald aan het werk. Dat is het doel van het project Hoofdzaak } Werk van het convenant Sterk door Werk.

Domeinoverstijgend samenwerken

Om goede begeleiding naar werk voor mensen met een psychische aandoening te realiseren is domeinoverstijgende samenwerking nodig. Sinds 2012 werken diverse partijen samen om deze mensen te ondersteunen op weg naar werk en bij het behoud van werk. De samenwerking is gegroeid en vanaf 2021 zetten zich binnen het convenant Sterk door Werk hiervoor in: werkgeversvereniging AWVN, Cedris, Divosa, de Nederlandse ggz, UWV, Mensen met Mogelijkheden, MIND, Valente, VNG en Zorgverzekeraars Nederland.