Naar homepage

Hoofdzaak Werk is een project van Sterk door Werk en heeft als doel per arbeidsmarktregio (35 in totaal) jaarlijks 100 trajecten naar werk te realiseren voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Hiervoor kan de erkende interventie Individuele Plaatsing en Steun (IPS) worden ingezet. Voor de gemeentelijke doelgroep kan aanspraak gemaakt worden op cofinanciering vanuit de ministeries van SZW en VWS. De Nederlandse ggz is actief in de landelijke projectorganisatie van Hoofdzaak Werk en we stimuleren en faciliteren de deelname van leden aan dit project.

Belang van werk voor de mentale gezondheid

Werk en inkomen heeft een belangrijke invloed op mentale gezondheid. Werk verbetert je gevoel van autonomie, je gevoel erbij te horen en ertoe te doen, je kansen voor persoonlijke ontwikkeling en je betekenis voor de maatschappij, je vaardigheden om met uitdagingen in het leven om te gaan, je persoonlijke identiteit, sociale status en meestal je financiële situatie.

Voor mensen met een psychische aandoening vermindert werken vaak de symptomen van de aandoening en ook de zorgbehoefte, terwijl welzijn en geluksgevoel stijgen. Het is dus belangrijk om in de behandeling aandacht voor werk te hebben, liefst al vanaf de intake. De investering in mensen die begeleiding bij het vinden van passend werk echt nodig hebben, betaalt zichzelf terug.

Ontwerp zonder titel 17

Webinar Hoofdzaak Werk 10 oktober: In gesprek over werk met cliënten en met werkgevers

Op 10 oktober organiseerde de Nederlandse ggz een webinar over Hoofdzaak Werk, het project dat baankansen realiseert voor mensen met psychische aandoeningen.

Gastsprekers Ard van Oosten, psychiater en bekend van de generieke module 'Arbeid als medicijn' en Wouter Schramel van werkgeversvereniging AWVN inspireerden en gingen in gesprek met de aanwezige IPS'ers, behandelaren en samenwerkingspartners (gemeenten, UWV en werkgevers). Dat leidde tot mooie vervolgstappen om de successen van Hoofdzaak Werk regionaal en op landelijk niveau verder uit te breiden.

De werkgeverstool gepresenteerd door Wouter geeft concrete en praktische aanwijzingen om als IPS'er een wederzijds waardevolle match tussen werkgever en nieuwe werknemer te realiseren. Ook heeft Wouter tips gegeven voor het organiseren van werkgeversbijeenkomsten die werkgevers helpen de volgende stap naar inclusief werkgeverschap te maken.

De gespreksleidraad 'Arbeid als medicijn' in combinatie met de rake opmerkingen van Ard helpen behandelaren om het gesprek over werk vroeg in de behandeling aan te gaan. Ook deelnemers van gemeenten en UWV kunnen verder met de handreiking om in het gesprek met cliënten vanuit respect een open gesprek over werk, werkhouding en werkvaardigheden aan te gaan.

Domeinoverstijgend samenwerken

Om goede begeleiding naar werk voor mensen met een psychische aandoening te realiseren is domeinoverstijgende samenwerking nodig. Sinds 2012 werken diverse partijen samen om deze mensen te ondersteunen op weg naar werk en bij het behoud van werk. De samenwerking is gegroeid en vanaf 2021 zetten zich binnen het convenant Sterk door Werk hiervoor in: werkgeversvereniging AWVN, Cedris, Divosa, de Nederlandse ggz, UWV, Mensen met Mogelijkheden, MIND, Valente, VNG en Zorgverzekeraars Nederland.

Sterk door werk