Naar homepage

Wet verplichte ggz

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg vanwege een psychische aandoening. Doel van de wet is om verplichte zorg zo veel mogelijk te voorkomen. Als verplichte zorg echt nodig is, moet de minst ingrijpende vorm worden gekozen en dwang zo snel mogelijk worden afgebouwd. De patiënt (‘betrokkene’) houdt waar mogelijk zelf regie tijdens de hele periode van verplichte zorg. Bijvoorbeeld met een eigen plan van aanpak, een zorgkaart of een zelfbindingsverklaring. Hulpverleners moeten regelmatig met de patiënt overleggen en de zorg samen evalueren.

Wat regelt de Wvggz?

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) regelt het verlenen van verplichte zorg aan mensen met een psychische aandoening. Verplichte zorg is mogelijk als er door de psychische aandoening gevaar (ernstig nadeel) is of dreigt voor de persoon zelf of anderen.

De Wvggz kent twee procedures:

  • Een zorgmachtiging via de rechter
  • Een crisismaatregel via de burgemeester (bij spoed)

Uitleg van de Wvggz

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een kort filmpje gemaakt met uitleg over de wet. Ook vind je op de website dwang in de zorg veel aanvullende informatie en de achtergronden van deze wet.

Ketencoördinatieteam Wvggz (KCT)

Van 2020 tot en met 2022 werkte het team in opdracht van de ketenpartners, waaronder de Nederlandse ggz, met als doel het monitoren van de uitvoering van de Wvggz. Daarnaast ondersteunde het KCT de ketenpartners bij het optimaliseren van de uitvoerbaarheid van de Wvggz en het ontwikkelen van informatieproducten. De ketenpartners hebben daarnaast over het omgaan met bepaalde verplichtingen en processtappen in de Wvggz werkafspraken opgesteld.

Het Ketencoördinatieteam Wvggz (KCT) is opgeheven per 1 januari 2023. De informatieproducten voor de uitvoering van de Wvggz waren voorheen te vinden op de website van het Ketencoördinatieteam Wvggz. Deze website is vanaf 1 januari 2024 niet meer beschikbaar. De documenten zoals handreikingen en werkafspraken zijn nu te vinden hieronder, op www.dwangindezorg.nl of op de website van andere ketenpartners.

Website publicatie uitspraken klachtencommissies Wvggz

Op de www.wvggzklachten.nl publiceren klachtencommissies in de geestelijke gezondheidszorg hun uitspraken, zoals voorgeschreven in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). De site bevat uitspraken van verschillende klachtencommissies uit heel Nederland, en is niet gelieerd aan een specifieke commissie of zorgaanbieder.

Gegevensaanlevering verplichte en onvrijwillige zorg aan de inspectie (IGJ)

In de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) staat dat zorgaanbieders halfjaarlijks gegevens over de toepassing van verplichte en onvrijwillige zorg moeten aanleveren bij de inspectie. Het gaat om een digitaal overzicht (eens per half jaar) en een analyse (eens per jaar). Dit is op basis van de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd).

Informatie over welke gegevens je moet aanleveren, hoe en wanneer als ook wat de inspectie met deze gegevens doet, vind je op de website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Registratie van vormen van toegepaste verplichte zorg

In 2020 is een informatieboekje ‘registratie van vormen van toegepaste verplichte zorg’ ontwikkeld over de registratie van vormen van verplichte zorg. Het gaat in dit document over het vastleggen van gegevens over de feitelijke uitvoering van verplichte zorg zoals beschreven in artikel 3:2 van de Wvggz. De vastlegging van deze informatie is nodig voor de uitvoering van artikel 8:4 en 8:24 Wvggz.

Handreikingen en documenten Wvggz voor leden

Handreikingen die specifiek door de Nederlandse ggz voor leden zijn ontwikkeld zijn voor leden opvraagbaar via zorgenrecht@denederlandseggz.nl.

Handreiking Wvggz klachtenprocedure

Dirkzwager legal &tax heeft samen met juristen van de lidinstellingen en de Nederlandse ggz een handreiking Wvggz klachtenprocedure opgesteld.

Model Klachtenregeling Wvggz

Toelichting Klachtenregeling Wvggz

Model huisregels Wvggz

Toelichting huisregels Wvggz

Format beleidsplan Wvggz

Toelichting beleidsplan Wvggz