Naar homepage

Handige links en documenten

Handige links en documenten delen we graag met je.

Handige links

Documenten over continuïteit van zorg

Convenant dashboard CZ

Wij – als ondertekenaars van dit convenant – zijn van mening dat iedere persoon die zorg en ondersteuning via een opname in een beveiligde klinische setting nodig heeft, hier toegang toe dient te krijgen. In dit kader merken we op dat opname van mensen – die ten gevolge van hun psychische stoornis en/of hun verstandelijke beperking en/of hun verslaving een (ernstig) risico voor zichzelf of hun omgeving vormen – op beveiligde bedden verbeterd kan en moet worden.

Bekijk het document

3 personen zijn met elkaar in gesprek i Stock 1227091052

Beslisboom tijdelijke financiering coördinatiefunctie van de levensloopaanpak

Onder coördinatiefunctie wordt verstaan de patiëntgebonden coördinatie die in het kader van de Ketenveldnorm door de levensloopaanbieder wordt uitgevoerd. De beslisboom is bedoeld om te bepalen bij welke financier de dagvergoeding voor deze coördinatie gedeclareerd kan worden.

Bekijk het document

Beslisboom

Ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg

Dit is de definitieve versie van de Ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg. Mind, de Nederlandse ggz, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en Zorgverzekeraars Nederland hebben de inhoudelijke aspecten van de Ketenveldnorm geaccordeerd.

Bekijk het document

Ketenveldnorm

Documenten over landelijke ontwikkelingen zorg en veiligheid

Landelijke agenda zorg en veiligheid

Betere samenwerking in het zorg- en veiligheidsdomein helpt de (kwetsbare) inwoner en heeft een positief maatschappelijk en financieel effect (betere kwaliteit van leven en minder overlast en veiligheidsproblemen).

Bekijk het document

Landelijke agenda zorg en veiligheid

Voortgangsbrief aanpak voor personen met verward en/of onbegrepen gedrag

Met deze brief informeert het ministerie van Justitie en Veiligheid de Kamer over de voortgang van deze intensivering en de brede aanpak voor personen met verward en/of onbegrepen gedrag die VWS en JenV gezamenlijk uitvoeren.

Bekijk het document

Binnenhof

Meerjarenagenda zorg- en veiligheidshuizen

In deze landelijke Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2021 – 2024 komen de ambities van alle stakeholders bij elkaar. Door nog beter samen te werken helpen we de (kwetsbare) inwoner en dit heeft ook een positief maatschappelijk effect; betere kwaliteit van leven en minder overlast en veiligheidsproblemen.

Bekijk het document

Meerjarenagenda zorg en veiligheidshuizen

Samenwerking zorg en veiligheid

(Gewelds)incidenten bij behandelsituaties en beschermd wonen in de ggz.

Met dit document wordt een verdiepingsslag gemaakt op het punt waar de ggz en de politie elkaar raken. Aan deze handreiking hebben om die reden verschillende ggz-aanbieders en politie-eenheden hun bijdrage geleverd.

Bekijk het document

Document geweldsincidenten

Grip op herstel na verward gedrag als gevolg van ggz problematiek

Samenvatting van de uitkomsten van TSD toezichtonderzoek in 2020-2021 in Midden-Drenthe.

Bekijk het document

Infographic grip op herstel

Kwaliteits- en ontwikkelinstrument lokaal meldpunt zorgwekkend gedrag

Via een meldpunt zorgwekkend gedrag kunnen burgers en professionals
hun zorgen uiten over personen die de grip op hun leven (dreigen te)
verliezen.

Bekijk het document

KWALIT1

Infographic meldpunten zorgwekkend gedrag

GGD GHOR Nederland heeft van juli 2018 tot 1 oktober 2020 in opdracht van ZonMw en VWS ondersteuning geboden aan het versterken van de meldpunten niet-acute zorg, ook wel meldpunten zorgwekkend gedrag genoemd. De resultaten zijn samengevat in deze infographic met een aantal feiten en cijfers1 over de meldpunten.

Bekijk het document

Meldpunten zorgwekkend gedrag