Naar homepage

Lid worden

Wat houdt ons lidmaatschap in?

De Nederlandse ggz is de branchevereniging voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg in Nederland. De vereniging heeft ruim honderd leden, variërend van grote regionale tot kleinere gespecialiseerde zorgaanbieders. Dat aantal stijgt jaarlijks licht. Hun gezamenlijke omzet is bijna € 6 miljard euro en er werken zo’n 86.000 medewerkers in de ggz. Zij verlenen zorg aan bijna een miljoen patiënten per jaar. Daarmee vertegenwoordigt de Nederlandse ggz ruim 90% van de zorg en het personeel in de ggz. Bij het bureau van de Nederlandse ggz werken ongeveer vijftig medewerkers. Zij streven ernaar de belangen van de lidinstellingen zo goed mogelijk te behartigen. De Nederlandse ggz is ook de werkgeversorganisatie binnen de ggz.

Voordelen lidmaatschap:

 • Profiteer van collectieve belangenbehartiging en het uitgebreide informatie- en dienstenpakket van de Nederlandse ggz.
 • Neem deel aan interessante bijeenkomsten.
 • Kom in contact met andere instellingen.
 • Breng uw kennis in en vergaar kennis door deel te nemen aan een waardenetwerk, winning team of project van de Nederlandse ggz.

Informatie en advies

Wij informeren onze leden over actuele ontwikkelingen in de ggz, geven achtergrondinformatie en zorgen voor kennisuitwisseling. Dat doen we via berichten op onze website, in de wekelijkse ledennieuwsbrief en weekupdate, met publicaties en factsheets en via ons digitaal platform ggz community.

Sterke branchevereniging maakt ruimte voor goede zorg

Gezondheidszorg is een belangrijk maatschappelijk en politiek thema. De overheid streeft ernaar de stijging van de zorgkosten te beheersen en legt de verantwoordelijkheid daarvoor steeds meer bij de zorgaanbieders. de Nederlandse ggz heeft daar begrip voor en constateert tegelijkertijd dat goede en toegankelijke geestelijke gezondheidszorg hierdoor onder druk staat. Deze ontwikkelingen vragen om samenwerking binnen de branche en daarvoor is een sterke brancheorganisatie onmisbaar.

We streven ernaar om landelijk goede afspraken te maken met de overheid, politici, verzekeraars, patiëntenorganisaties en andere partners. Daardoor krijgen instellingen de ruimte doelmatige en innovatieve geestelijke gezondheidszorg te leveren en de kwaliteit op hoog niveau te houden. Geestelijke gezondheidszorg heeft een meerwaarde voor patiënten en voor de samenleving. Dat draagt de Nederlandse ggz namens haar leden uit.

Belang van onze leden

Financieringsstelsels, kwaliteit van zorg, arbeidsmarktbeleid en de bijbehorende wet- en regelgeving hebben in de ggz allemaal met elkaar te maken. Op bijna alle beleidsterreinen en in dossiers van de Nederlandse ggz speelt dit een rol. We zijn namens onze leden sterk gericht op het versterken van ondernemerschap door te lobbyen voor een juist financieringssysteem dat ruimte biedt voor innovatie, doelmatigheidswinst en kwaliteitsverbetering. De meest in het oog springende thema’s op een rij:

 • Financiering en bekostiging: goede meerjarenafspraken, voldoende groeiruimte, een eerlijk speelveld in de sector en financiering vanuit de juiste stelsels.
 • Arbeidsmarktbeleid: bijdragen aan goede opleidingen, passende arbeidsvoorwaarden, veiligheid en arbeidsomstandigheden.
 • Kwaliteit: Inzicht bieden in prestaties en effecten van zorg door ontwikkeling van o.a. Routine Outcome Measurement, prestatie-indicatoren en tevredenheidsmetingen.
 • Veiligheid: Verbeteren van de veiligheid voor patiënten en medewerkers. (Veilige zorg, ieders zorg).
 • Innovatie: Belangenbehartiging om te zorgen dat wet -en regelgeving en financiering de inhoudelijke ontwikkeling en innovatie van de ggz helpen in plaats van tegenwerken.

Invloed en netwerk

De Nederlandse ggz behartigt de belangen van haar leden door te werken aan randvoorwaarden waaronder lidinstellingen goede zorg kunnen bieden. Daarom oefenen we invloed uit op het landelijke beleid en de besluitvorming. Dat doen we in onze contacten met ministeries, Tweede Kamerfracties, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en alle andere partijen die bij de ggz betrokken zijn. Een stevig netwerk helpt ons daarbij. We nemen deel aan landelijke samenwerkingsverbanden zoals die van de Brancheorganisaties in de Zorg, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en in commissies van de Sociaal- Economische Raad (SER). We zijn actief lid van ondernemersorganisatie VNO-NCW en houden ook de ontwikkelingen in Brussel in de gaten.

Lidmaatschapscriteria de Nederlandse ggz, opgenomen in de statuten

 1. De lidinstelling is een rechtspersoon (artikel 3 lid 1)
 2. Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg inclusief verslavingszorg, kinder- en jeugdpsychiatrie en forensische psychiatrie (artikel 3 lid 1).
 3. Het lidmaatschap van de vereniging omvat alle zorginstellingen die direct of indirect door de rechtspersoon en de daarmee (groeps)verbonden rechtspersonen respectievelijk samenwerkingsverbanden in stand worden gehouden, tenzij het Bestuur in een concreet geval beslist dat het lidmaatschap zich niet uitstrekt tot een of meerdere zorginstellingen van de rechtspersoon of (een deel van de) specifieke branche(s) waarin het desbetreffende lid werkzaam is.(artikel 3 lid 2).
 4. Conformeren aan de doelstellingen en de lidmaatschapsverplichtingen van de vereniging (artikel 3 lid 1).
 5. Verplichtingen die voortvloeien uit de wet, statuten, reglementen en uit de in overeenstemming daarmee genomen besluiten van de organen van de vereniging (artikel 5 lid 1).
 6. Naleving van de Governancecode Zorg artikel 5 lid 2).
 7. Toepassing van de Algemene leveringsvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg van de vereniging, die in overleg met de patiënten- en consumentenorganisaties zijn opgesteld, zoals die thans luiden of te eniger tijd mochten luiden (artikel 5 lid 3).
 8. Naleving van de arbeidsvoorwaarden – beloningsregeling voor werknemers zoals opgenomen in de CAO ggz (artikel 5, lid 4)
 9. Participatie in tenminste één Waardenetwerk, Regieteam of Winning Team van de vereniging (artikel 5, lid 5).
 10. Op verzoek van het bestuur alle gegevens aan de vereniging te verstrekken die naar het oordeel van het bestuur nodig zijn in verband met de werkzaamheden van de vereniging en voor de toetsing van het betrokken lid aan de lidmaatschapscriteria respectievelijk voor de beoordeling van de nakoming van de lidmaatschapsverplichtingen (artikel 5 lid 6).
 11. Schriftelijk aan de vereniging mededeling te doen indien niet langer wordt voldaan aan de lidmaatschapsvereisten, van de inhoud van een belangrijke statutenwijziging, ontbinding, aanvraag van faillissement en surséance van betaling of van wijzigingen in zijn organisatie door een (juridische of bestuurlijke) fusie of van ingrijpende veranderingen in de aard en omvang van de zorginstellingen die direct of indirect door de rechtspersoon en de daarmee (groeps)verbonden rechtspersonen respectievelijk samenwerkingsverbanden in stand worden gehouden (artikel 5 lid 7).
 12. Medezeggenschap georganiseerd hebben conform wet- en regelgeving.
 13. Aanvaarding verplichtingen uit collectieve overeenkomsten.
 14. Verantwoord onafhankelijk extern toezicht.
 15. Betaling van de contributie. Voor 2023 is dit euro € 8.321,-. (Het bestuur stelt jaarlijks een minimaal contributiebedrag vast).
 16. Een actuele opgave van de melding Wtza of Wtza vergunning.

Governancecode

Voor alle leden van de Nederlandse ggz geldt de Governancecode Zorg. Deze code geeft regels voor het afleggen van de maatschappelijke verantwoording door de zorginstelling aan de belanghebbenden van de instelling. Denk hierbij aan patiënten en cliënten, verzekeraars en overheden. Daarnaast gaat de code in op:

 • Taak
 • Werkwijze
 • Salaris van de raad van toezicht en raad van bestuur
 • Voorkomen van belangenverstrengeling
 • Benoeming en ontslag van de raad van toezicht
Als een instelling de code niet goed toepast, kan een aantal belanghebbenden met een klacht een beroep doen op de Governance commissie van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg. Dit kan ook wanneer een instelling niet kan verklaren waarom ze de code verkeerd toepast. De commissie geeft vervolgens een niet bindend, maar wel zwaarwegend advies.

Voor vragen over het lidmaatschap of voor meer informatie over de Nederlandse ggz kun je contact opnemen met Marjon van der Ham via lidmaatschap@denederlandseggz.nl.

Marjon van der Ham