Naar homepage

Mentale gezondheidsnetwerken

Het doel van de Mentale Gezondheidscentra in het Integraal Zorg Akkoord (IZA) is passende en tijdige zorg of ondersteuning bieden aan mensen met mentale problemen die ook op andere levensgebieden problemen ervaren. Daarnaast is het doel om de instroom in de ggz te verminderen.

Om dat te realiseren is een aantal ingrijpende veranderingen nodig. De werkgroep Verkennend Gesprek/Mentale Gezondheidscentra (IZA-werkgroep MGC/VG) heeft Galan Groep opdracht gegeven hiervoor adviezen uit te brengen. Resultaat is het rapport ‘Iedereen kent Oscar’. Adviesrapport voor de toetsing en de praktische en theoretische onderbouwing van de leidende principes mentale gezondheidscentra.

Dit rapport bevat het onderzoek naar Mentale Gezondheidscentra, de leidende principes hierbij en de verschillende functies en randvoorwaarden die daarbij een rol spelen. De onderzoekers hebben steeds naar aanscherping gezocht door middel van dialoogsessies en de inhoud getoetst bij professionals en ervaringsdeskundigen.

Inspiratie voor verkennend gesprek en mentale gezondheidscentra

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) maken we de beweging van (verkeerd) wachten, niet passende zorg, elkaar niet/weinig kennen… naar persoon en context bepalen zorg en steun, in verbinding zijn met elkaar en daarmee korte wachtlijsten.

Resultaten Actieonderzoek 2022-2023 Samen bouwen aan Mentale Gezondheid

In Midden- en West-Brabant is GGz Breburg met netwerkpartners gestart met Mentale gezondheidscentra om de wachtlijsten aan te pakken. Het Verkennend gesprek is de eerste stap hierbij. Twee jaar zijn de Mentale Gezondheidscentra en Verkennende gesprekken met actieonderzoek gemonitord. De video geeft de resultaten van dat onderzoek weer.

Mentale gezondheidscentra of Mentale gezondheidsnetwerken?

Een bestuurlijke commissie heeft in december 2023 unaniem besloten dat de term Mentale Gezondheidscentra veranderd wordt in Mentale gezondheidsnetwerken Daarnaast spreken we niet meer van 'leidende principes voor mentale gezondheidscentra' maar van werkwijze ontwikkeling mentale gezondheidsnetwerken. Dit is één van de adviezen van Galan Groep over de voorlopige leidende principes voor mentale gezondheidscentra.

Meer informatie over het IZA

Meer weten over het IZA (Integraal Zorgakkoord)? Ga naar de themapagina IZA.

Groep mensen aan tafel

De titel van dit rapport van Galan Groep staat voor de zeer betrokken en kundige hulpverleners, die bij zowel cliënten, naasten als collega’s en hun instellingen in een bepaalde wijk bekend zijn. Met ‘Iedereen kent Oscar’ wordt naar het netwerk (iedereen) en de persoon (de professional) zelf verwezen. Het gaat in een netwerkorganisatie niet om systemen en procedures, maar vooral om de mens die zich inzet voor de ander en omgekeerd.

Lees de adviezen voor Mentale Gezondheidscentra