Naar homepage
Jeugd Repareer decentralisatie

Kamerbrieven Jeugd

11 juli 2023

BGZJ-oproep om de verbetering van het jeugdhulpstelsel niet controversieel te verklaren. Lees de brief aan de woordvoerders jeugd.

22 juni 2023

De samenwerkende jeugdhulpbranches (BGZJ), waar de Nederlandse ggz onderdeel van uitmaakt, schreven een samenvattende brief met kernpunten en prioritering aan de Kamerleden.

19 april 2023

Aanvullende brief voor het commissiedebat Jeugdbeleid op 20 april, na bekendmaking van het financiële akkoord tussen VNG en het Rijk, waarin wij onze zorgen uiten over de -weliswaar 2 jaar uitgestelde- bezuinigingen en herhalen dat de inhoudelijke punten voor ons het belangrijkst zijn.

6 april 2023

De ‘driehoek’ (cliënten-, professionals- en aanbiedersorganisaties) heeft op 6 april een brief gestuurd naar de vaste Kamercommissie voor VWS. Kernboodschap: we snakken naar een Hervormingsagenda

16 november 2022

In de aanloop van het wetgevingsoverleg (WGO) over het begrotingsonderdeel ‘jeugd’ van het ministerie van VWS en van het ministerie van JenV heeft de BGZJ met organisaties van cliënten en professionals in de jeugdzorg zich kritisch uitgesproken over de huidige stand van zaken van de Hervormingsagenda Jeugd 2022-2028. ‘De jeugd heeft de toekomst’ als spreekwoordelijke uitdrukking onderstreepte de BGZJ als ‘de jeugd is de toekomst’ in de gezamenlijke brief.

13 mei 2022

In een brief aan de Tweede en Eerste Kamerleden lichten de BGZJ, professionals en cliëntenorganisaties hun zorgen toe over het vervolg van de Hervormingsagenda Jeugd. Zeker nu blijkt dat 0,5 miljard besparingen in de jeugdhulp mogelijk worden afgewenteld op cliënten en de sector zelf.

11 april 2022

Op 11 april heeft de 'driehoek' Onze jeugd verdient beter. Agenda als nieuwe start voor de transformatie van de jeugdhulp aan het Rijk en gemeenten aangeboden, met de dringende oproep samen als ‘vijfhoek’ de nodige inhoudelijke verbeteringen te realiseren en met elkaar hierover in gesprek te gaan.
De betrokken partijen willen met de gepresenteerde agenda hun verantwoordelijkheid pakken voor de noodzakelijke verbetering van het jeugdhulpstelsel. Lees ook de Aanbiedingsbrief aan VWS en VNG bij de Agenda.

24 februari 2022

Op 8 maart vindt het hoofdlijnendebat plaats voor de Commissie VWS. Er is anders dan bij andere commissie-hoofdlijnendebatten nog geen brief gekomen met de inhoudelijke koers van de bewindslieden. In BGZJ-verband hebben we per brief aandacht gevraagd voor de Hervormingsagenda Jeugd die stilstaat vanwege de 0,5 miljard extra bezuiniging op jeugdzorg.

8 februari 2022

Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning (35771). In deze brief roepen wij in BGZJ-verband de leden van de Vaste commissie voor VWS op om dit wetsvoorstel niet aan te nemen, omdat het geen toegevoegde waarde heeft en bovendien negatieve effecten kan hebben op kinderen en professionals.

4 februari 2022

Het jeugdzorgstelsel kraakt en piept in haar voegen en dreigt volledig vast te lopen. De doelen van de Jeugdwet uit 2015 zijn nog onvoldoende gerealiseerd en er zijn weeffouten en uitvoeringsvraagstukken geconstateerd. Er is werk aan de winkel voor alle betrokken partijen en via een Hervormingsagenda Jeugd leek er vooruitgang te lonken. Maar één maatregel uit het nieuwe coalitieakkoord dreigt de ingezette stappen op weg naar verbetering ruw te doorkruisen: een aanvullende bezuiniging oplopend tot 0,5 miljard op jeugdhulp, bovenop de na tussenkomst van een arbitragecommissie vastgestelde ‘bezuinigingsopdracht’ die gemeenten en rijk samen zouden realiseren. In deze brief schetsen wij de context en de kern van onze zorgen hierover.

17 december 2021

Op 15 december presenteerden VVD, D66, CDA en CU hun coalitie,- en regeerakkoord van ongeveer 50 pagina’s. Welke zaken daaruit vallen de Nederlandse ggz op? Lees daar meer over in Analyse regeerakkoord Rutte IV.

6 december 2021

Het college van B&W van de gemeente Groningen wil forse stappen zetten om de jeugdhulp in de gemeente te hervormen. Binnen twee jaar moet de welzijnsorganisatie WIJ Groningen omgevormd zijn tot een nieuwe welzijns- én zorgorganisatie, genaamd SAMEN. Deze organisatie moet naast het welzijnswerk ook zélf jeugdhulp gaan uitvoeren. Niet alleen lichte basis jeugdhulp en gezinsondersteuning, maar ook basis jeugd-ggz behandeling en specialistische jeugdhulp.

De zorgpartijen in de regio snappen de wens om de jeugdhulp te transformeren en daarmee te verbeteren. Wat zij, en de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ), niet snappen is dat belangrijke betrokkenen, waaronder nota bene jeugdigen en ouders, aanbieders, en verwijzers (zoals huisartsen) niet of nauwelijks bij deze plannen betrokken zijn. Terwijl de plannen risico’s met zich meebrengen voor de toegankelijkheid, kwaliteit en beschikbaarheid van specialistische jeugdhulp in de hele regio.

BGZJ heeft een brief gestuurd aan wethouder Diks om de zorgen over de plannen onder de aandacht te brengen.

29 november 2021

Op 29 november 2021 vindt het Wetgevingsoverleg Jeugd plaats, waar vanuit de diverse ministeriële begrotingen de jeugdzaken zijn uitgelicht. De Nederlandse ggz is via drie paden betrokken bij voorbereidingen: er is een brief opgesteld namens patiënten, werkgevers en professionals, een brief in BGZJ-verband, en wij hebben persoonlijk contact hierover met Kamerfracties.

10 september 2021

Jeugdhulpgaanbieders willen snel concrete stappen voor de jeugdhulp. In een interview met aan BGZJ verbonden directeuren Olaf Prinsen (Jeugdzorg Nederland), Veronique Esman (de Nederlandse ggz) en Frank Bluiminck (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) in Zorgvisie lees je hun ideeën.

1 juli 2021

BGZJ, de VNG en de ministeries van JenV en VWS hebben het convenant ‘Bevorderen Continuïteit Jeugdhulp‘ ondertekend met afspraken die moeten voorkomen dat de jeugdhulp aan jeugdigen en hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers (tijdelijk) weg kan vallen omdat bijvoorbeeld aanbieders in (financiële) problemen komen.

17 juni 2021

BGZJ vraagt in een brief aandacht van de Tweede Kamer voor acute knelpunten jeugdbeleid ter voorbereiding op het commissiedebat ‘Jeugdbeleid, huiselijk geweld en kindermishandeling’ op 22 juni.

2 juni 2021

Samen met een aantal samenwerkende organisaties schreef de Nederlandse ggz een brief aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de inbreng voor het wetsvoorstel maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015.