Naar homepage

Kamerbrieven Zorgprofessionals

23 september 2023

Brief aan Vaste Commissie voor VWS over Loonruimteontwikkeling in de zorg.

5 juli 2023

Aanvullend op onze eerdere brief over de brief Capaciteitsplan 2024-2027 sturen we zoals beloofd een aantal suggesties voor vragen t.b.v. het Schriftelijke Overleg capaciteitsplan opleiden GZ-psychologen.

16 juni 2023

Het Capaciteitsorgaan adviseerde om jaarlijks 1885 opleidingsplaatsen voor de Gezondheidszorgpsychologen (GZ-psychologen) vrij te maken. De ministers nemen dit advies niet over en kennen met 965 plekken maar ongeveer de helft toe, tot verbazing van de sector.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijven het Nederlands Instituut van Psychologen, MIND, P3NL, Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten, Landelijke Opleidingsraad Psychologische BIG-beroepen, vLOGO, Nederlandse vereniging voor psychotherapie, Revalidatie Nederland, Discipline overleg Sociale Wetenschappen (onderdeel van de SSH Raad), Landelijk P-opleiders Overleg en de Nederlandse ggz: "..... Dat de ministers met hun besluit ingaan tegen eerder afgegeven signalen over het volgen van het Capaciteitsorgaan, is voor ons dan ook een zeer onaangename verrassing.”

2 maart 2023

Wet gecoördineerde aanpak meervoudige problematiek in parlement
Er is een nieuw voorstel voor aanpassing van de Wmo, de WAMS (Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein). Dit wetsvoorstel ligt nu bij de Tweede Kamer ter behandeling. Het uitgangspunt van een gecoördineerde aanpak van meervoudige problematiek onderschrijven wij. Ook het uitgangspunt dat goede samenwerking en uitwisseling van ter zake relevante gegevens tussen de verschillende partijen hierbij van groot belang is.

Maar we maken ons ernstige zorgen over de impact van het wetsvoorstel op de praktijk van zorgverleners, in het bijzonder op het beroepsgeheim en daarmee de vertrouwensrelatie tussen zorgverlener en cliënt.
Daarom hebben de Nederlandse ggz, de KNMG (waaronder LHV, KAMG, Verenso, NVvP), het NIP, de NVO, BPSW, Valente, Sociaal Werk Nederland, VGN en ActiZ een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer gestuurd.

2 februari 2023

Brief Forensisch Netwerk
Het Forensisch Netwerk, een samenwerking van de Nederlandse ggz, Valente en VGN, stuurde een brief aan de Kamer ter voorbereiding op het Commissiedebat Gevangeniswezen en TBS. Daarin werden niet enkel de zorgen over de capaciteit en personeelstekorten gedeeld, maar ook enkele constructieve voorstellen gedaan.

30 augustus 2022

Een verbeterde gegevensuitwisseling is essentieel om de (geestelijke) gezondheidszorg voor patiënten te versterken. Bovendien helpen afspraken daarover bij het bestrijden van de omvangrijke druk in de sector. Die punten maakt de Nederlandse ggz in een brief aan de Tweede Kamer.

21 juni 2022

Vanuit de Brancheorganisaties Zorg (BOZ) en vakbonden hebben we gezamenlijk een brief gestuurd voor het Commissiedebat arbeidsmarktbeleid zorg. Daarin dringen we erop aan het SER-advies ‘Aan de slag voor de zorg’ integraal en met spoed uit te voeren en de benodigde middelen hiervoor vrij te maken.

17 juni 2022

Uinodiging verstuurd aan de vaste Kamercommissie VWS voor een werkbezoek op maandag 29 augustus bij zorginstelling Laurens te Rotterdam om samen de aftrap van de Kickstart Medicatieoverdracht te markeren. Lees de uitnodigingsbrief

9 maart 2022

Plenaire behandeling Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz).
Deze wet beoogt de uitwisseling van gegevens tussen zorgaanbieders bij overdracht van patiënten te verbeteren. De Nederlandse ggz ondersteunt het streven naar die verbeterslag. Een goede informatieoverdracht draagt immers bij aan de kwaliteit en effectiviteit van zorg. Wel hebben wij ten behoeve van de behandeling een brief geschreven met op- en aanmerkingen.

17 december 2021

Op 15 december presenteerden VVD, D66, CDA en CU hun coalitie,- en regeerakkoord van ongeveer 50 pagina’s. Welke zaken daaruit vallen de Nederlandse ggz op? Lees daar meer over in Analyse regeerakkoord Rutte IV.

19 oktober 2021

Tweede brandbrief van een aantal partners aan de vaste Kamercommissie van VWS over de financiering van de Kickstart Medicatieoverdracht. De financiering is niet in de VWS-begroting opgenomen.

30 september 2021

Het NIP, de NVGzP, P3NL, de LVVP, Actiz, VGN en de Nederlandse ggz hebben in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer een oplossing aangedragen voor meer opleidingsplekken voor GZ-psychologen. Dat doen ze aan de vooravond van het Commissiedebat ‘Arbeidsmarktbeleid in de Zorg’.

De samenwerkende organisaties onderstrepen in de gezamenlijke brief dat er grote tekorten zijn aan goed gekwalificeerde behandelaars: “De druk op zorgmedewerkers is groot en de zorg heeft al enige tijd te maken met een ernstig tekort aan BIG-geregistreerde psychologen, waaronder GZ-psychologen. Uiteraard in de ggz, maar ook in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg, revalidatie, ziekenhuiszorg en jeugdzorg. Deze tekorten leiden tot onwenselijke gevolgen voor de patiënt, zoals wachtlijsten, ondermaatse kwaliteit van zorg en onnodige verergering van klachten. Lees het hele nieuwsbericht.

22 september 2021

Prinsjesdag was dit jaar bijzonder. De demissionaire status van het kabinet dreigt uitstel te veroorzaken van zeer urgente en cruciale interventies, zoals ingrijpen in de zorgarbeidsmarkt, totdat een nieuw kabinet zich aandient. Diverse zorgbranches stuurden daarom een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer om te pleiten voor meer loonruimte.

28 mei 2021

Samen met een aantal samenwerkende organisaties schreef de Nederlandse ggz een brief aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de inbreng voor schriftelijke behandeling van het wetsvoorstel Wegiz.