Naar homepage

Contributie

De contributie wordt berekend op basis van een jaarlijks vast te stellen percentage van het totaalbedrag aan loonkosten van de gehele lidinstelling.

Contributieregeling de Nederlandse ggz 2023

De contributie wordt berekend op basis van een jaarlijks vast te stellen percentage van het totaalbedrag aan loonkosten van de gehele lidinstelling. Dit bedrag staat in relatie tot de vast te stellen begroting van de Nederlandse ggz van het betreffende boekjaar. Het bestuur stelt jaarlijks een minimaal contributiebedrag vast. Voor 2023 is dit € 8.321,-. Onderdelen of divisies, die andere zorg dan ggz leveren en daarmee buiten het lidmaatschap vallen, kunnen bij de berekening van de loonkosten buiten beschouwing worden gelaten. Het percentage wordt bepaald aan de hand van onderstaande staffel.

Personeelskosten en Percentage voor berekening contributie

  • Kleiner dan 100 mln is het percentage 0,219% (minimum bedrag contributie € 7.795)
  • Groter dan 100 mln en kleiner dan 200 mln is het percentage 0,103%
  • Groter dan 200 mln is het percentage 0,075%

De omvang van de contributie en vergoeding aan organisaties voor auteursrechten en naburige rechten moeten wij vaststellen. Daarom hebben we gegevens nodig over uw organisatie.

Geen ggz-aanbieder?

Levert uw instelling geen ggz-zorg, maar volgt of past u wel de cao toe – bijvoorbeeld een wetenschappelijk instituut - dan is er de mogelijkheid om via een specifieke ‘overeenkomst dienstverlening cao’ gebruik te maken van onze Werkgeverservice.