Naar homepage

Medezeggenschap in de zorg / Wmcz 2018

Medezeggenschap van cliënten in de zorg is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018).

De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV)

De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) is bemiddelaar en scheidsrechter bij meningsverschillen tussen cliëntenraden en zorginstellingen over de uitvoering van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. Bovendien kan de LCvV bij meningsverschillen een bindende uitspraak doen. Voor meer informatie en uitspraken: LCvV - Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden.

Geschillencommissie ggz / Wkkgz

Op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) dient de zorgaanbieder een schriftelijke regeling te maken voor een effectieve en laagdrempelige opvang en afhandeling van klachten. Daarnaast dient de zorginstelling zich aan te sluiten bij een externe geschilleninstantie.

De Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg behandelt klachten van cliënten tegen ggz-zorgaanbieders die zijn aangesloten bij de Nederlandse ggz.
Zie voor meer informatie: Geestelijke Gezondheidszorg – De Geschillencommissie Zorg.

Geschillencommissie sociaal domein /Jw en Wmo 2015

In april 2023 is de Geschillencommissie Sociaal Domein opgericht. Deze commissie behandelt geschillen tussen gemeenten en zorgaanbieders, met name op het gebied van inkoop en (de uitvoering van) contracten op het gebied van Jeugd en Wmo 2015. Deze commissie behandelt geen klachten van burgers.

Wanneer een geschil aan de orde is in het sociaal domein, wordt van de betrokken partijen verwacht dat zij eerst actief proberen om tot een oplossing te komen. Zij kunnen hiervoor bijvoorbeeld de hulp inschakelen van een regioadviseur van het Ketenbureau i-Sociaal Domein. Pas als deze inspanningen niet tot een oplossing leiden, kunnen zij het geschil voorleggen aan de commissie.

De Geschillencommissie Sociaal Domein kent twee subcommissies, namelijk:

  • de Geschillencommissie Sociaal Domein: Inkoop Jeugdwet en Wmo 2015
  • de Geschillencommissie Sociaal Domein: Woonplaatsbeginsel en Toegang

Meer informatie vind je op de website van de geschillencommissie.