Naar homepage
Kind met knuffel

Financieel akkoord tussen Rijk en VNG, maar inhoudelijke zorgen blijven

Publicatiedatum

Rijk en VNG hebben een akkoord gesloten over het financiële kader voor jeugdzorg de komende jaren: afgesproken is dat in 2024 en 2025 de voorgenomen besparingen op jeugdzorg met in totaal 385 miljoen euro worden verzacht. De gezamenlijke jeugdbranches (BGZJ) wijzen er op dat de verzachtingen in 2024 en 2025 niet wegnemen dat er vanaf 2026 een enorme bezuiniging blijft staan, die dan in één keer wordt doorgevoerd. Zij stellen in reactie op het akkoord: ‘Het is goed dat het conflict tussen Rijk en gemeenten eindelijk uit de wereld is. Nu kunnen we snel weer met elkaar om tafel om over de inhoudelijke verbeteringen te spreken die in de Hervormingsagenda Jeugd thuishoren’.

Inhoudelijke zorgen

De nadruk op het financiële kader baart de branches zorgen: ‘Het is logisch om eerst te kijken naar de benodigde maatregelen en daar een passend budget bij te bepalen, maar nu is de volgorde opnieuw andersom. De financiële afspraken mogen wat ons betreft geen belemmering vormen voor inhoudelijk noodzakelijke verbeterstappen’. Niet voor niets schreef de Sociaal Economische Raad in oktober 2022 aan het kabinet: ‘Het financieel kader is bepalend voor de ruimte die er is om te werken aan verbeteringen. De raad acht dit niet de juiste benadering. Een juiste benadering is de inhoudelijke opgave centraal te stellen, dus tegemoetkomen aan de urgente hulpvraag en het verlichten van de te hoge werkdruk. Van daaruit moet bekeken worden welk financieel kader adequaat en toereikend is om deze opgave te kunnen realiseren.’

Concreet & afdwingbaar

De bracheorganisaties hebben ook nog een andere grote zorg: ‘De jeugdzorgorganisaties hebben behoefte aan concrete en afdwingbare afspraken, die ons het vertrouwen geven dat we de komende jaren samen serieuze stappen kunnen zetten in het verbeteren van de hulp aan kwetsbare kinderen en gezinnen. De vrijblijvende afspraken van afgelopen jaren zijn te vaak niet nagekomen. De Hervormingsagenda Jeugd moet dus veel concreter zijn, inclusief afspraken over het toezicht op de naleving ervan.’

Kamerdebat

Donderdag 20 april debatteert de Tweede Kamer over de jeugdzorgproblemen. De vertegenwoordigers van cliënten, professionals en aanbieders in jeugdhulp en jeugdbescherming stuurden eerder gezamenlijk een brandbrief aan de woordvoerders jeugdzorg in de Tweede Kamer. Ook lanceerden zij gezamenlijk een animatie met de oproep om snel aan de slag te gaan met concrete verbeteringen en daar voldoende budget voor uit te trekken. Op 19 april is nog een aanvullende brief verstuurd vanuit de driehoek over het akkoord tussen het Rijk en de VNG.

Een juiste benadering is de inhoudelijke opgave centraal te stellen