Naar homepage
Dweilen met de kraan open

Jeugdbranches aan informateur: stop dweilen met kraan open

Publicatiedatum

De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) pleiten er in een brief aan informateur Plasterk voor om de verbeterplannen voor de jeugdzorg door te zetten. Daarbij is extra aandacht nodig voor de randvoorwaarden om deze plannen waar te maken. Er wordt te veel en te snel bezuinigd en de gemaakte afspraken moeten tijdig in wetgeving vastgelegd worden. Ook wijzen de branches op de enorme invloed van grote maatschappelijke problemen buiten de jeugdzorg op de instroom in de jeugdhulp en jeugdbescherming. Een nieuw kabinet moet hier werk van maken, anders blijft het ‘dweilen met de kraan open’, aldus BGZJ-voorzitter Van der Ham.

De branches herhalen hun steun voor de plannen in de Hervormingsagenda Jeugd waar rijk, gemeenten, branches, beroepsverenigingen en cliëntorganisaties eerder hun handtekening onder hebben gezet. Deze Hervormingsagenda beoogt een aantal knelpunten in het jeugdzorgstelsel op te lossen. De branches onderschrijven de inhoudelijke ambities en richting van de Hervormingsagenda Jeugd volledig, maar maken zich zorgen over de randvoorwaarden bij de uitvoering van de plannen. Deze zorgen betreffen zowel de financiële randvoorwaarden als het tijdpad en de afdwingbaarheid van de afspraken.

Onrealistische bezuinigingen

BGZJ pleit er voor de extra bezuiniging van de vorige coalitie van 511 miljoen euro op jeugdzorg volledig te schrappen en daarnaast de bezuinigingsreeks bij de Hervormingsagenda Jeugd bij te stellen. De branches vinden niet alle ingeboekte besparingen even realistisch en wijzen er op dat vertraging in de totstandkoming van de Hervormingsagenda Jeugd onvoldoende is verwerkt in het tijdpad van beoogde besparingen.

Het is voor de branches onaanvaardbaar als de afspraken uit de Hervormingsagenda Jeugd verwateren of afgezwakt worden. “De Hervormingsagenda bevat compromissen. Na uitgebreid debat in onze achterbannen hebben wij ingestemd met deze compromissen. Gezien de grote problemen die in de sector spelen, verdienen de voorstellen uit de Hervormingsagenda Jeugd vooral versnelling”, schrijft BGZJ-voorzitter Van der Ham aan informateur Plasterk.

Oorzaken aanpakken

Om de instroom in de jeugdzorg terug te dringen, moet een nieuw kabinet werk maken van de aanpak van grote maatschappelijke vraagstukken zoals bestaanszekerheid, armoede, schulden, huisvesting, prestatiedruk, passend onderwijs, de fysieke leefomgeving, mentaal welzijn en hulp aan ouders met psychische problemen. Dat schrijven Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse ggz en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland in een brief aan informateur Plasterk en de onderhandelende partijen. Zonder zo’n aanpak is er volgens hen sprake van ‘dweilen met de kraan open’ in het jeugddomein. De jeugdbranches onderschrijven de aanbevelingen uit het recent verschenen rapport ‘Kinderen uit de knel’ van de Raad voor de Volksgezondheid & Samenleving.

Lees de brief van de branches aan de informateur.