Naar homepage
Binnenhof groot

Teneur debat over Hervormingagenda Jeugd: maakt voort

Publicatiedatum

Op dinsdag 27 juni debatteerde de Tweede Kamer met staatssecretaris Maarten van Ooijen en met minister Weerwind over de Hervormingsagenda Jeugd. Dit plenaire debat is, na een eerder commissiedebat en een rondetafelgesprek, voorlopig het politieke sluitstuk over de recent ondertekende agenda. Na dit slepende proces ligt er nu dan een agenda, maar de Kamerleden lieten er geen onduidelijkheid over bestaan: wat ze nu vooral willen is snelheid in de uitvoering.

Kijk het volledige debat terug en lees het terug.

Prioriteiten en opvallende punten

De samenwerkende jeugdhulpbranches (BGZJ), waar de Nederlandse ggz onderdeel van uitmaakt, schreven een samenvattende brief met kernpunten en prioritering aan de Kamerleden. De punten die worden aangemerkt als urgent zijn allemaal in het debat aan de orde gekomen.

 • Zo vragen de Kamerleden de staatssecretaris om snelheid bij het ontwikkelen van reële tarieven en de AMvB zorgvormen. Die gaat over bindende afspraken over inkoop op regionaal en landelijk niveau waardoor zorg beter geborgd wordt.
 • Samenwerking tussen gemeenten, uniformiteit van contractering en reductie van administratieve lasten komen naar voren. Kamerleden willen concrete effecten hiervan zien en de staatssecretaris legt uit waarom de Hervormingagenda volgens hem de juiste handvatten daartoe heeft.
 • Voor een zorgpunt van de BGZJ, namelijk het inrichten van toezicht en de rol van de NZa en IGJ daarbij, is wel wat aandacht, maar veel over hoe dit precies ingericht wordt moet in de toekomst nog blijken.
 • Net als tijdens de ronde tafel over de Hervormingsagenda was er veel aandacht voor de verlengde jeugdhulp en 18-/18+ problematiek bij het overgaan van Jeugdwet naar Zorgverzekeringswet. Kamerleden zoals Raemakers (D66), Den Haan (Goud) en Westerveld (GroenLinks) zien te weinig hierover terug in de Hervormingsagenda en vragen om concretere aanpak. D66 wil de bewijslast voor verlengde jeugdhulp omdraaien, zodat gemeenten een goede reden moeten geven om daar niet toe over te gaan. GroenLinks komt binnenkort met een initiatiefwet over 18-/18+.
 • Kamerleden hebben het zich aangetrokken dat enkele jeugdvertegenwoordigers zich onvoldoende ondersteund en betrokken hebben gevoeld in het toewerken naar de Hervormingsagenda. En deel van het debat gaat over het beter betrekken van allerlei jeugd-vertegenwoordigende organisaties en het structureel financieren daarvan. Voor structurele subsidies voelt de staatssecretaris niets, maar hij zegt toe de partijen zo veel mogelijk te betrekken.

Teneur

De algehele stemming bij Kamerleden lijkt die van organisaties zoals de BGZJ te spiegelen. Het is belangrijk dat dit akkoord er nu ligt en daar staan goede analyses en afspraken in, maar het gaat pas concreet verbeteringen opleveren als de uitvoering goed en spoedig verloopt. Kamerleden zijn -met recht- ongeduldig na lang wachten op deze agenda, en moeten dan nog maar zien of het snel tot resultaten leidt. Daarom ondersteunen ze allemaal een uitvoerige motie van Mohandis (PvdA) om heldere deadlines aan bepaalde vervolgwetgeving te leggen.

Moties en toezeggingen

Kamerleden hebben dertien moties ingediend. Die moties kun je teruglezen. Die zijn door de staatssecretaris van een oordeel (appreciatie) voorzien. Deze geven wij in cursief weer. Moties die ‘oordeel kamer’ verkrijgen, daar heeft de bewindspersoon geen bezwaar tegen. Die hebben daarmee meestal grote kans om aangenomen te worden. Over de moties wordt komende week dinsdag gestemd.

 1. De motie-Mohandis c.s. op stuk nr. 951 gaat over prioritering van de wetgeving van de hervormingen in de jeugdzorg. De regering spant zich ervoor in dat: de regelgeving voor reële tarieven met tariefdifferentiatie begin 2024 van kracht is; de wetgeving voor regionale en landelijke inkoop van (hoog)specialistische jeugdzorg voor juli 2024 bekrachtigd is; de wetgeving voor het waarborgen van een integere bedrijfsvoering ter voorkoming van negatieve effecten van de marktwerking in juli 2024 bekrachtigd is, en dan ook de bijhorende lagere regelgeving op zo kort mogelijke termijn in werking te laten treden. Deze motie kreeg ‘oordeel kamer’. Alle tien aanwezige Kamerleden bij het debat hebben de motie medeondertekend. Aanname is daarmee zo goed als zeker.
 2. De motie-Mohandis op stuk nr. 952, over het verminderen van het aantal zzp'ers in de jeugdzorg. Oordeel Kamer
 3. De motie-Westerveld c.s. op stuk nr. 953, over wachtlijsten voor het einde van het jaar in kaart brengen. Ontraden, want haalt de staatssecretaris niet in die tijdspanne. Hij geeft in het najaar een stand van zaken.
 4. De motie-Westerveld op stuk nr. 954 over de leefwereldtoets. Oordeel kamer
 5. De motie-Westerveld c.s. op stuk nr. 955 gaat over de structurele financiering van de jongerenorganisaties. Ontraden, wel neemt Van Ooijen dit onderwerp mee in een brief voor het WGO-jeugd.
 6. De motie-Den Haan c.s. op stuk nr. 956 over vergoeding kind-opvang pleegouders. Oordeel Kamer
 7. De motie-Den Haan op stuk nr. 957 over wachttijdbemiddeling. Na aanpassing oordeel Kamer.
 8. De motie-Den Haan/Raemakers op stuk nr. 958, over het betrekken van ervaringsdeskundigheid. Oordeel Kamer.
 9. De motie-Kwint/Peters op stuk nr. 959 over winstuitkering indammen, private-equity weren. Ontraden bij huidige formulering, die is strijdig met de Hervormingsagenda (wordt mogelijk nog aangepast).
 10. De motie-Ceder op stuk nr. 960 over collectieve zorg borgen in het onderwijs. Oordeel kamer, maar wel pas vanaf 2024 haalbaar.
 11. De motie-Raemakers/Den Haan op stuk nr. 961 over 18-/18+ problematiek als aanvullend onderdeel van de Hervormingsagenda Jeugd. Ontraden, scope is te breed met financiële impact. Beter naar kijken stelt de staatssecretaris. Focus op residentiele jeugdzorg.
 12. De motie-Van der Staaij op stuk nr. 962 over versterking pleegzorg en gezinsgerichte oplossingen meenemen bij uitvoering Hervormingsagenda Jeugd. Oordeel kamer
 13. De motie-Peters op stuk nr. 963 over reflectie borgen in het uitvoeringsproces. Oordeel kamer

De Nederlandse ggz volgt de stemmingen over de moties en het vervolg van de uitvoering van de Hervormingsagenda Jeugd op de voet.