Naar homepage
Werknemers aan tafel

Wet gecoördineerde aanpak meervoudige problematiek in parlement

Publicatiedatum

Er is een nieuw voorstel voor aanpassing van de Wmo, de WAMS (Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein). Dit wetsvoorstel ligt nu bij de Tweede Kamer ter behandeling. Het uitgangspunt van een gecoördineerde aanpak van meervoudige problematiek onderschrijven wij. Ook het uitgangspunt dat goede samenwerking en uitwisseling van ter zake relevante gegevens tussen de verschillende partijen hierbij van groot belang is. Maar we maken ons ernstige zorgen over de impact van het wetsvoorstel op de praktijk van zorgverleners, in het bijzonder op het beroepsgeheim en daarmee de vertrouwensrelatie tussen zorgverlener en cliënt.

Daarom hebben de Nederlandse ggz, de KNMG (waaronder LHV, KAMG, Verenso, NVvP), het NIP, de NVO, BPSW, Valente, Sociaal Werk Nederland, VGN en ActiZ een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer gestuurd.

Wat is de WAMS?

Het wetsvoorstel voor de WAMS regelt diverse zaken, ten behoeve van een gecoördineerde aanpak van hulp aan kwetsbare mensen met meervoudige problematiek. Denk daarbij onder andere aan de gegevensuitwisseling. De samenwerkende branche- en beroepsorganisaties achter de gezamenlijke Kamerbrief vinden dat deze uitwisseling van gegevens in het belang van een gecoördineerde aanpak zodanig geregeld moet worden, dat de samenwerking met de cliënt voorop staat. In het voorliggende wetsvoorstel is aan dit uitgangspunt onvoldoende recht gedaan. Aanpassing van de wet is nodig.

Toestemming van de cliënt is en blijft het uitgangspunt

Ten behoeve van een goede coördinatie kan de gemeente zorgverleners vragen om zorginhoudelijke informatie over een burger te delen. Daar is nu nog toestemming van de cliënt voor nodig. In het wetsvoorstel is geprobeerd om die uitwisseling ook zonder toestemming mogelijk te maken. De bepalingen daaromtrent zijn echter zo onduidelijk dat dit de cliënt en de zorgverlener niet verder zal helpen.

Andere zorgen

Naast kritische kanttekeningen bij de uitwisseling van gegevens in relatie tot de vertrouwelijkheid tussen patiënt en behandelaar, hebben indieners van de brief andere zorgen. Zo is er geen regeling getroffen voor de financiering van de uitvoering van de wet. Er is ook onduidelijkheid over het delen van informatie die uit andere bronnen (zoals de Wvggz of Wzd) zijn verkregen. Over de doelstelling van het gebruik van de data is de zorg dat niet expliciet duidelijk is dat gegevens enkel voor coördinatie gebruikt mogen worden, dus niet voor fraudeopsporing of handhaving.

Deze en andere zorgen staan uitvoerig in de brief beschreven.

Vervolg

De vaste commissie voor VWS van de Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel en ook onze brief in ontvangst genomen en schriftelijke vragen gesteld aan de bewindspersoon. Het ministerie moet nu antwoorden formuleren, waarna de Kamer verder kijkt hoe ze de wet gaat behandelen. Wij volgen dit proces kritisch.