Naar homepage
Man zakelijk met vrouw

Brieven aan Tweede Kamer over verbeterwet jeugdzorg en aanpassing zorgverzekeringswet

Publicatiedatum

De Nederlandse ggz en de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) hebben twee brieven geschreven aan de Tweede Kamer. Ze behandelen belangrijke wijzigingen in de Zorgverzekeringswet en de Wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg. Hieronder worden de kernpunten uit beide brieven samengevat en kun je de brieven zelf raadplegen.

Wijziging Zorgverzekeringswet

Met de voorliggende ‘Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het bevorderen van zorgcontractering’ probeert de wetgever het contracteerproces te verbeteren. Er zit een beweging in waarbij de bewindspersoon onder bepaalde omstandigheden kan ingrijpen in de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg. Hier de belangrijkste punten uit onze brief:

 • De Nederlandse ggz pleit voor ‘een voorhangprocedure’ in artikel 13, lid 5 en 6 van de Zorgverzekeringswet. Dit moet de Tweede Kamer meer inspraak geven bij beslissingen die de vrijheid van zorgverzekeraars en zorgaanbieders beïnvloeden;
 • Wij ondersteunen het wetsvoorstel in principe, maar benadrukken de noodzaak van goede zorgcontracten om de toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg te waarborgen. Dit is in lijn met de afspraken in het Integraal Zorgakkoord (IZA);
 • De sector kent een grote diversiteit aan zorgverleners. Maatregelen moeten gericht zijn op segmenten waar niet-gecontracteerde zorg de betaalbaarheid en toegankelijkheid bedreigt;
 • Lange wachttijden in de ggz zijn een aanhoudend probleem. Een verbeterd contracteerproces kan bijdragen aan het oplossen van deze problematiek.
 • Er moet speciale aandacht zijn voor kwetsbare burgers met lagere inkomens, zodat zij een eerlijke keuze behouden.

BGZJ over de Wet verbetering beschikbaarheid

Het wetsvoorstel is één van de acties om opvolging te geven aan de in de Hervormingsagenda Jeugd opgestelde opgaven en gemaakte afspraken. Hier de belangrijkste punten uit de BGZJ-brief:

 • De BGZJ ziet het wetsvoorstel als een belangrijke stap naar een toekomstbestendig jeugdstelsel. Het wetsvoorstel moet zorgen voor meer integraliteit en harmonisatie in de sector;
 • Gemeenten moeten verplicht regionaal samenwerken bij de inkoop van specialistische jeugdzorg. Dit voorkomt dat de continuïteit en beschikbaarheid van zorg in gevaar komt door te kleine schaal van individuele gemeenten;
 • Het wetsvoorstel biedt ruimte voor landelijke inkoop van jeugdzorg, wat essentieel is voor de continuïteit en beschikbaarheid van specialistische zorg. Er moet snel gehandeld worden om de continuïteit van zorg te waarborgen;
 • Er moeten robuuste regio’s worden gevormd die voldoen aan criteria van schaal, inhoud, structuur, samenwerking en kwaliteit van inkoop. Dit zal de administratieve lastendruk verminderen en de samenwerking verbeteren;
 • Het wetsvoorstel streeft naar vermindering van administratieve lasten door harmonisering. Gemeenten moeten verantwoordelijk worden voor bepaalde administratieve processen om de lastendruk te verlagen;
 • Het wetsvoorstel introduceert maatregelen voor toezicht en transparantie in de financiële bedrijfsvoering van jeugdhulpaanbieders. De BGZJ steunt deze maatregelen, die aansluiten bij de bestaande wetgeving voor zorgaanbieders.

De Nederlandse ggz zal de verdere behandeling van deze wetten met veel interesse volgen.