Naar homepage

Privacyverklaring

Jouw privacy is voor de Nederlandse ggz van groot belang. Wij stellen alles in het werk om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Privacyverklaring

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de AVG stelt. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor de omschreven doelen.

Deze privacyverklaring bevat informatie over

 • Gebruik van persoonsgegevens
 • Contactformulier
 • Websites van de Nederlandse ggz
 • Uw account
 • Nieuwsbrief
 • Bestellingen
 • Derden
 • Cookiebeleid
 • Beveiliging
 • Wijzigingen in deze privacyverklaring
 • Rechten over uw gegevens
 • Klachten
 • Contact

Gebruik van persoonsgegevens

Op verschillende manieren ontvangen wij persoonsgegevens van u. Dit zijn gegevens die uw identiteit kunnen achterhalen. Bij het verzamelen van persoonsgegevens beperken wij ons tot de persoonsgegevens die wij nodig hebben voor de omschreven doeleinden.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is, tenzij wij moeten voldoen aan een wettelijke bewaarplicht. Ook worden er passende beveiligingsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen. Dit eisen wij ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie wij persoonsgegevens verwerken:

1. Leden

Persoonsgegevens van onze leden verwerken wij voor het aangaan en uitvoeren van het lidmaatschap en het onderhouden van de daaruit voortvloeiende relaties. Ook kan het voorkomen dat wij als netwerkorganisatie contactgegevens tussen leden uitwisselen, bijvoorbeeld tussen deelnemers in een bepaalde groep, werkverband of kennisgebied.

Hiervoor kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • organisatie
 • functie

De wettelijke basis voor deze verwerking van persoonsgegevens is dat deze verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst met onze leden.

2. Stakeholder-/lobbycontacten, donateurs en geïnteresseerden

Wij verwerken persoonsgegevens van onze stakeholders, lobbycontacten, donateurs en geïnteresseerden voor het verstrekken van informatie en het onderhouden van de daaruit voortvloeiende relaties.

Hiervoor kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • naam
 • adres
 • woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • eventueel politieke voorkeur, recente publieke activiteiten voortvloeiend uit publiek CV

3. Cursisten van opleidingen (kansspelproblematiek trainingen)

Wij verwerken persoonsgegevens van cursisten van kansspelproblematiek trainingen voor het afgeven van het wettelijk bewijsstuk. Dit doen wij uit hoofde van de aan ons toegewezen rol hierin als afgever van het wettelijk bewijsstuk. Dit volgt uit artikel 6 van de Regeling werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen.

Voor deze verwerking van persoonsgegevens verwerken wij:

 • voorletters
 • achternaam
 • geslacht
 • geboorteplaats
 • geboortedatum
 • bedrijf van cursist

Websites van de Nederlandse ggz

Wij hebben de hieronder genoemde websites waarbij we persoonsgegevens verwerken om het gebruik daarvan mogelijk te maken. Met het gebruik van onze websites deelt u naast persoonsgegevens met ons via cookies. Dit betekent dat bij het bezoeken van de hierna benoemde websites uw apparaat automatisch enkele technische gegevens aan onze computers verstrekt, zoals uw IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internetbrowser en (in sommige gevallen) de laatste internetpagina die u heeft bezocht.

Website

 • www.denederlandseggz.nl

Welke persoonsgegevens wij van u in het kader van het gebruik van de websites verwerken is afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u kiest te gebruiken.

Websites CAO Kennisnet

Op CAO Kennisnet staat achtergrondinformatie over de cao. Toelichtingen op onderdelen uit de cao kunt u hier opzoeken. Daarnaast vindt u er arbeidsrechtelijke informatie, informatie over arbeidsvoorwaarden en over HR. Leden van het CAO Kennisnet ontvangen via nieuwsberichten informatie over actuele onderwerpen.
CAO Kennisnet is alleen toegankelijk voor HR-medewerkers van onze leden.

HR-medewerkers die nog geen account hebben, kunnen een account aanvragen door een mail te sturen aan werkgeversservice@denederlandseggz.nl.

Uw account

Bij bepaalde onderdelen van onze websites moet u zich eerst registreren. U moet dan informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord. Wij bewaren deze informatie zodat u het niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we u gemakkelijker kunnen benaderen als dat nodig is.

U krijgt toegang tot een beheeromgeving waar u zelf uw instellingen beheert en wijzigingen doorgeeft. De instellingen zijn gekoppeld aan uw account. U kunt te allen tijde uw instellingen wijzigen. De gegevens die in dit kader worden verwerkt, worden bewaard totdat u het account beëindigt of verwijdert. In het account vindt u mogelijkheden om uw account aan te passen of te verwijderen.

Hiervoor gebruiken wij uw:

 • e-mailadres
 • voornaam en achternaam
 • organisatie
 • functie
 • geslacht

Dit doen wij om uitvoering te kunnen geven aan de gebruikersovereenkomst. Wij bewaren deze informatie in principe tot zes maanden nadat u het account hebt opgeheven.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij leden en geïnteresseerden informeren over onze standpunten, nieuws, tips, informatie en ontwikkelingen op het gebied binnen onze branche. U kunt zich abonneren op deze ledennieuwsbrief. Uw e-mailadres wordt alleen met uw voorafgaande toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Voor deze verwerking van persoonsgegevens verwerken wij:

 • voor- en achternaam
 • functie
 • e-mailadres
 • organisatie

Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich, op ieder moment, kunt afmelden. U kunt dit ook doorgeven via uw account.

Bestellingen

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een brochure of handreiking in papieren vorm, gebruiken wij alleen uw persoonsgegevens om uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan. Om uw bestelling te leveren zullen wij de daarvoor relevante gegevens ook verstrekken aan een bezorgdienst aangezien dat noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten of aangevraagde diensten.

Voor deze verwerking van persoonsgegevens verwerken wij:

 • uw contactgegevens
 • geslacht
 • e-mailadres
 • telefoonnummer

Derden

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden. Op onze websites staan echter wel meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies van Google Analytics en een Facebook pixel. De gegevens worden automatisch gedeeld met deze bedrijven. Op de website van deze partijen is informatie te vinden over hun cookie- en privacybeleid.

Wanneer u niet wilt dat uw websitebezoek wordt gemeten door Google Analytics, dan kunt u via hier eenvoudig een tool downloaden waarmee Google Analytics wordt geblokkeerd. Door gebruik te maken van de websites (www.ggznederland.nl, www.caokennisnet.nl en www.ggzdocs.nl) geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google Analytics op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

Cookiebeleid

Onze site maakt gebruik van functionele en statistische cookies. Cookies zijn kleine bestanden die de aanbieder van een website op de apparatuur van een bezoeker plaatst, bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet.

Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het optimaal benutten van de website. Statistische cookies houden anoniem het websitebezoek van een gebruiker bij. Door het gebruik van cookies kan een website u herkennen bij een volgend bezoek aan de website en kunnen de cookies ervoor zorgen dat u ingelogd kunt blijven op een website, wanneer u dat wenst.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om inzicht te krijgen hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Toestemming geven

Wanneer u onze websites voor het eerst bezoekt, wordt u via een pop-up gevraagd om akkoord te gaan met het gebruik van deze cookies. Wanneer u besluit niet akkoord gaat met de cookies, worden de cookies uitgeschakeld. Sommige functies van onze website werken dan niet goed meer.

Cookies opnieuw instellen

Wilt u uw cookie-voorkeur aanpassen? Klik dan onderaan de footer van deze website de link 'Cookie-voorkeur aanpassen'. Hierna verschijnt de cookie pop-up en kunt u uw voorkeur opnieuw instellen.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. de Nederlandse ggz neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer wij de in de privacyverklaring besproken onderwerpen wijzigen, zullen wij ook deze privacyverklaring aanpassen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig deze privacyverklaring, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Rechten over uw gegevens

U heeft recht op informatie, inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). En u heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Heeft u ons eerder toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken? Dan heeft u altijd het recht deze toestemming weer in te trekken.

Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Contactgegevens

Als u vragen heeft neem dan contact met ons op.

de Nederlandse ggz
Piet Mondriaanplein 25
3812 GZ Amersfoort

E: avg@denederlandseggz.nl
T: +31 (0)33 460 89 00