Zoeken

Het Regieteam Zorg en Financiering richt zich op de samenhang tussen inhoudelijke zorg- en financieringsvraagstukken. Onder het regieteam Zorg en Financiering is een groot aantal winning teams actief. Enkele winning teams en de doelstellingen:

Winning team nieuwe bekostiging
In 2022 worden het zorgprestatiemodel en de registratie van nieuwe zorgvraagtypering ingevoerd voor de basis-ggz, gespecialiseerde ggz, lggz en FZ. Het jaar 2021 staat daarom in het teken van het verder gebruiksklaar maken van dit zorgprestatiemodel. Speerpunten zijn: afronden van prestaties en regelgeving, vertaling naar werkbaar verantwoordingsarrangement, verbetering van de zorgvraagtypering, ICT en het overgangsmodel.

Winning team wachttijden (inclusief hoogcomplexe zorg)
Het onderwerp wachttijden vraagt om actieve lobby. Ook vraagt het om (uit te dragen) boodschappen richting leden, financiers en politiek. De focus ligt op wat we allemaal wél doen, welke randvoorwaarden daarbij nodig zijn en dat er via een regionale aanpak wordt gewerkt.

Winning team sociaal domein/Wmo
Doordecentralisatie beschermd wonen (BW) naar alle gemeenten
De doordecentralisatie van beschermd wonen naar alle gemeenten, kan pas doorgaan als aan de acht randvoorwaarden voor sociale inclusie is voldaan. Het gaat hier om de randvoorwaarden van de Commissie Dannenberg (Van beschermd wonen naar een beschermd thuis).
 
Nieuw verdeelmodel BW/MO
Het nieuwe verdeelmodel dat in 2021 ingaat, heeft mogelijk financiële consequenties voor de zorgaanbieders van Beschermd Wonen/Maatschappelijke opvang (MO). We willen dit in 2021 consequent monitoren in het winning team Wmo. Dit doen we samen met Valente.

Winning team Wet langdurige zorg
Per 2021 heeft de ggz direct toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz). De werkgroep Wlz-inkoopkader buigt zich over het Wlz-inkoopkader van de zorgkantoren. De standpuntbepaling en koers van de Nederlandse ggz worden hierbij besproken. Bestuurlijke overleggen met ZN, de zorgkantoren en andere belanghebbende partijen worden ook in de werkgroep voorbereid. In 2021 gaat de werkgroep verder met de implicaties van de uitspraak van de rechter over het Wlz-inkoopkader 2021-2023 van de zorgkantoren.
 
Winning team kwaliteit & kwaliteitsstatuut
Het winning team kwaliteit ondersteunt leden bij de verantwoording en transparantie over kwaliteit en het implementeren van de kwaliteitsstandaarden. Het team is de linking pin tussen leden en Akwa GGZ als het gaat om de doorontwikkeling van standaarden en landelijke implementatieplannen. Professionals houden zich bezig met de inhoudelijke aspecten van de standaarden, de Nederlandse ggz richt zich op uitvoerbaarheid en betaalbaarheid.

Doelstelling en opdracht Winning Team kwaliteitskader Forensische Zorg
De forensische sector ontwikkelt een kwaliteitskader met als scope de gehele forensische zorg. De ontwikkeling van het kwaliteitskader is in eerste instantie gericht op het vastleggen van de definitie van goede kwaliteit. En hoe dat in de sector kan worden vormgegeven. Daarnaast heeft het als doel om ook de bekostiging van de forensische zorg normatief te kunnen onderbouwen.

Winning team duurzaamheid
De werkgroep Duurzaamheid van VWS focust in 2021 op de pijlers CO2-reductie en circulaire bedrijfsvoering. Het instrument om de eerste pijler te steunen is de sectorale routekaart. Deze routekaart is een planningsmodule tot 2050. Deze module vertaalt de handelingen die je als organisatie doet in het verbeteren van je gebouw en de installaties en de geboekte milieuwinst. Dit wordt via een dashboard direct inzichtelijk gemaakt.

Winning team data
Dit team inventariseert welke gegevens beschikbaar zijn en welke behoefte er aan data is. Het gaat daarbij om data voor lobby, communicatie, belangenbehartiging en het leren van elkaar. Het team gaat ook na welke gegevens missen. Vervolgens wordt er nagegaan hoe deze gegevens gevonden en verzameld kunnen worden. Dit wordt in een data-kalender gezet. Uitvragen bij leden worden zo gekanaliseerd, ad-hoc uitvragen voorkomen.

Lees meer over de ambitie en doelen van het regieteam en winning teams van Zorg en Financiering in het Jaarplan 2021 de Nederlandse ggz.
 

Deelnemers regieteam Zorg en Financiering

Accare
Arkin
De Viersprong
FPC Dr. S. van Mesdagkliniek
GGz Centraal
GGZ Friesland
GGZ inGeest
GGZ Noord-Holland-Noord
Jellinek Amsterdam
Kenter Jeugdhulp Centraal Bureau
Mondriaan voor geestelijke gezondheid
Novadic-Kentron
Parnassia Groep
Terwille verslavingszorg
GGNet

Ga terug naar de hoofdpagina