Naar homepage

Forensische zorg bevindt zich op het snijvlak van geestelijke gezondheidszorg en het strafrecht. Samen met onze leden die zich elke dag inzetten om mensen met een psychische stoornis, verslavingsproblematiek en/of een verstandelijke beperking te behandelen of te begeleiden, werken we aan een veiligere samenleving. Hoe we dat doen lees je op deze themapagina. Wil je meer weten of, nóg beter, met ons meedoen? Kijk dan onderaan deze pagina.

Wat is forensische zorg?

Forensische zorg is geestelijke gezondheidszorg die wordt verleend vanuit een strafrechtelijk kader. Het is meestal een combinatie van zorg en beveiliging voor mensen die een strafbaar feit hebben gepleegd (of hiervan verdacht worden) en een psychiatrische stoornis en/of verstandelijke beperking hebben.

Doel van forensische zorg

Forensische zorg wordt ingezet om recidive te voorkomen. Het doel van forensische zorg is namelijk het beschermen van de maatschappij en resocialisatie (zorgdragen voor een veilige en verantwoorde terugkeer in de samenleving). Dit gebeurt door middel van behandeling of begeleiding, zowel in een kliniek (FPA, FPK of FPC) of ambulant, dat wil zeggen zonder opname in een kliniek.

Wet forensische zorg (Wfz)

In januari 2019 is de Wet forensische zorg (Wfz) in werking getreden. Deze wet beoogt te bewerkstellingen dat patiënten op de juiste plek geplaatst worden en de juiste zorg krijgen. Ook mensen die geen strafbaar feit hebben gepleegd, maar wel het profiel hebben van een forensische cliënt kunnen forensische zorg krijgen.

Binnen de Nederlandse ggz zetten we ons in om ervoor te zorgen dat de forensische zorg die wordt verleend van goede kwaliteit is, zich kwalitatief blijft ontwikkelen en dat forensische zorgaanbieders de juiste (financiële) middelen krijgen om dit te realiseren.

Man hangt schilderij op

In 2022 is het Kwaliteitskader Forensische Zorg in werking getreden. Dit kwaliteitskader is ontwikkeld door én voor het veld. Er staat in aan welke kwaliteitseisen alle forensische zorgaanbieders moeten voldoen. Zij hebben tot 2028 de tijd om dit kader te implementeren. Benieuwd naar het kwaliteitskader?

Lees meer

Forensisch Zorgberaad en Forensisch Netwerk

Om te zorgen voor gezamenlijke belangenbehartiging heeft de Nederlandse ggz een achterbanoverleg, het Forensisch Zorgberaad, waaraan al onze leden die forensische zorg leveren kunnen deelnemen. In het Forensisch Zorgberaad worden relevante thema’s en ontwikkelingen uit het forensische veld besproken.

Daarnaast vormt de Nederlandse ggz samen met de brancheorganisaties Valente en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland het Forensisch Netwerk (FN). Het FN stimuleert inhoudelijke ontwikkelingen en voert deze uit. Het FN treedt gezamenlijk op in communicatie en zet zich in voor realistische beeldvorming over de sector. Een andere doelstelling van het FN is het beïnvloeden van wetgevingstrajecten en politieke standpunten ten aanzien van forensische zorg.

De juristen, werkzaam in de forensische zorg, vormen samen de klankbordgroep forensisch juristen. Deze klankbordgroep bespreekt onder meer juridische ontwikkelingen en praktijkdilemma’s en bereid reacties op relevante wetconsultaties en evaluaties voor.

Continuïteit van zorg

Onder andere vanuit het waardenetwerk Zorg en Veiligheid zetten wij ons in voor continuïteit van zorg voor mensen met complexe problematiek en risicogedrag (vaak zonder justitiële titel). Voor deze groep mensen is in een (levenslang) traject een passend aanbod van soms ambulante en klinische forensische zorg en/of soms ambulante en klinische specialistische ggz passend.

We werken samen met onze leden aan thema’s zoals de levensloopaanpak en intensieve beveiligde zorg en aan een goede samenwerking tussen de forensische zorg en reguliere ggz. Op die manier werken we aan de best mogelijke zorg en ondersteuning en willen we voorkomen dat mensen tussen wal en schip vallen.

Vanuit de ambitie van een inclusieve en veilige samenleving werkt de ambulante forensische zorg samen met de zorg- en veiligheidshuizen en met de gemeenten.

Praktijkverhalen

Werken in de forensische zorg

Ben je benieuwd naar het werk in de forensische zorg en wil je weten of dit wat voor jou is? Bekijk dan de website www.werkeninforensischezorg.nl.

Wil je een wervingscampagne opzetten? Bekijk de toolkit voor HR-medewerkers en recruiters die kan helpen bij je wervingsactiviteiten.

Expertisecentrum Forensische Psychiatrie

Het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie verzamelt en deelt kennis in het forensische veld met als doel de kwaliteit van zorg en de veiligheid te verhogen. Bekijk de website voor alle projecten.

Al onze leden die forensische zorg leveren kunnen deelnemen aan het Forensisch Zorgberaad. Het zorgberaad behandelt alle soorten forensische zorg; tbs, overige forensische zorg (behandeling en begeleiding), verslavingszorg en beschermd wonen.
Op dit moment hebben we een vacature voor een Adviseur (Forensische) Zorg en Veiligheid. Daarom kun je tijdelijk voor vragen over de forensische zorg contact opnemen met Tessa Koster, secretaris Forensisch Netwerk, tkoster@denederlandseggz.nl.

Tessa Koster