Naar homepage
Bespreking met groep mensen

Leerstoel Geschiedenis van de psychiatrie

Historisch inzicht en bewustzijn in de ggz bevorderen

Dit doel bereiken we door wetenschappelijk onderzoek en onderwijs te starten. Ook steunen we activiteiten gericht op het behoud en gebruik van historisch erfgoed.

De stichting heeft ten doel het historisch inzicht en bewustzijn in de geestelijke gezondheidszorg te bevorderen door het starten van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en het stimuleren en steunen van activiteiten die gericht zijn op het behoud en gebruik van het historisch erfgoed, ofwel het bronnenmateriaal van de geestelijke gezondheidszorg.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het in stand houden van de leerstoel geschiedenis van de psychiatrie aan de Universiteit Utrecht.

Hoogleraar geschiedenis van de psychiatrie

Prof. dr. Gemma Blok (1970), cultuurhistorica met een specialisatie in de geschiedenis van psychiatrie, verslavingszorg en roesmiddelengebruik is sinds 1 augustus 2023 als hoogleraar 'Geschiedenis van de Psychiatrie' voor twee dagen per week verbonden aan de Universiteit Utrecht. Binnen de Faculteit Geesteswetenschappen zal de leerstoelhouder samenwerken met onderzoekers van het departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis en dan met name diegenen die gelieerd zijn aan de afdeling Cultuurgeschiedenis. Binnen de faculteit Geneeskunde zal worden samengewerkt met de afdeling Psychiatrie binnen de Divisie Hersenen van het UMC Utrecht en met de afdeling Medical Humanities van het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde. Buiten deze faculteiten zal Gemma Blok met wisselende intensiteit relaties onderhouden met leerstoelhouders en onderzoekers binnen het Descartes Centre, de Faculteit Sociale Wetenschappen en het Willem Pompe Instituut (REBO).

Nieuwsbrief 7, gepubliceerd op deze website, omvat nadere informatie omtrent Gemma Blok en haar aandachtsgebied.

Financiering leerstoel

De stichting, financieel gesteund door de deelnemers, financiert tezamen met de Universiteit Utrecht de leerstoel tot 1 augustus 2028. Voor nadere informatie over het deelnemerschap en mogelijkheid zich aan te sluiten gelieve contact op te nemen met de ambtelijk secretaris van het bestuur, Marjon van der Ham.

Extra activiteiten, voortvloeiend uit het werk van de hoogleraar, vragen per keer om aanvullende financieringsbronnen om deze mogelijk te maken. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd contact op te nemen met de hoogleraar of het secretariaat van de stichting.

participanten

Arkin
Accare
Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht
Emergis
GGNet
GGZ Breburg
GGZ Centraal
GGZ Delfland
GGZ Friesland
GGZ Noord Holland Noord
HVO Querido
Kwintes
Lentis
Leviaan
Lister
Trimbos instituut
Donateur
Regenboog Groep

Bestuur

Het bestuur is benoemd door de deelnemers:

  • Arjan Theil (voorzitter) - raad van bestuur GGz Centraal
  • Jan Berndsen (penningmeester) - Het Blauwe Paard
  • Alan Ralston, psychiater - Parnassia Groep

Contactgegevens stichting

mr Robert (Bob) Ph. Gerzon
E-mail: rphgerzon@gmail.com