Naar homepage

Hoe versterken we zeggenschap?

Wat we kunnen leren van 140 zorgorganisaties

Met de wet ‘Zeggenschap in de zorg’, die op 1 juli 2023 inging, is vastgelegd dat zorgorganisaties het mogelijk moeten maken dat professionals invloed kunnen uitoefenen op het beleid, wanneer dat nodig is om goede zorg te verlenen. Maar hoe je invulling geeft aan deze wet en hoe je zeggenschap versterkt, ligt niet vast. Het Landelijk Actieplan Zeggenschap ondersteunt zorgorganisaties (met en zonder subsidie) bij het versterken van zeggenschap én zorgt ervoor dat in de uitvoering van de actieplannen gezamenlijk wordt geleerd van ervaringen. Wat kunnen organisaties leren van de 140 zorgorganisaties die in het afgelopen jaar uitvoering hebben gegeven aan hun actieplan? Het LAZ maakte een tussentijdse evaluatie en heeft inzichten en verbeterstappen gebundeld in een rapportage.

Meer bewustzijn over zeggenschap

Een belangrijk inzicht: zeggenschap versterken is een proces. De gewenste cultuuromslag is er niet binnen een jaar. Dat neemt niet weg dat projectleiders zeggenschap al wel verandering in hun organisatie ervaren: er worden vaker gesprekken gevoerd over zeggenschap en er ontstaat bewustzijn over het onderwerp.

Aan de slag!

Zeggenschap versterken vraagt niet alleen van professionals, maar ook van leidinggevenden, bestuurders en andere disciplines om actie. In de rapportage wordt daarom per doelgroep benoemd welke stap gezet kan worden om in beweging te komen.

In het LAZ kennisoverzicht zijn - naast de rapportage - álle activiteiten en hulpmiddelen die het LAZ het afgelopen jaar ontwikkelde opgenomen. Professionals, leidinggevenden en bestuurders die in hun organisatie een (vervolg)stap willen zetten om zeggenschap te versterken - ook vanuit de organisatieresultaten van de Landelijke Monitor Zeggenschap - kunnen met dit overzicht passende acties kiezen en informatie verder delen.

Landelijk Actieplan Zeggenschap

Ga naar de e-learning Versterk je zeggenschap en leer in 30 minuten wat zeggenschap is.

Actieplan zeggenschap