Naar homepage

Goed wonen is niet in elke wijk vanzelfsprekend. Bewoners hebben soms grote problemen, denk aan armoede, mentale gezondheid en sociaal isolement. Er is soms sprake van overlast en verloedering. Een leefbare en veilige wijk vraagt om een samenhangende, gebiedsgerichte aanpak van gemeente, woningcorporaties, welzijns- en zorginstellingen én de bewoners zelf. Ons ideaal is een wijk waarin alle inwoners tot hun recht komen, met kansengelijkheid, bestaanszekerheid en gezond samenleven voor iedereen.

Een leefbare wijk vraagt om voldoende betaalbare woningen, ook voor bijzondere doelgroepen met laagdrempelige ondersteuning zoals sociaal werk, schuldhulpverlening, Wmo- en werkvoorzieningen, huisartsen, ggz en thuiszorg. Ook onderwijs en politie dragen eraan bij.

Over de coalitie Zo doen wij dat!

Vanuit de Actieagenda Wonen is een brede maatschappelijke coalitie ontstaan vanuit wonen, zorg en welzijn. De coalitie bestaat uit ActiZ, Aedes, de Nederlandse ggz, Divosa, MIND, Sociaal Werk Nederland, Valente, VNG en de Woonbond. Samen hechten wij waarde aan het leren van elkaar, wij geloven in de kracht van de uitvoeringspraktijk en ontwikkelen kennis in de praktijk. Door integraal en domeinoverstijgend samen te werken, leren gemeenten, zorg- en welzijnspartijen, woningcorporaties en bewoners van elkaar.

De organisaties maken zich bij het Rijk sterk om een domeinoverstijgende aanpak mogelijk te maken. Dat verhoogt onder andere de mentale weerbaarheid, vermindert schuld- en verslavingsproblemen en verhoogt de bestaanszekerheid. Ook levert het besparingen op in zowel zorg als uitkeringen.

Ruth Peetoom en Hugo de Jonge

Vanuit het waardenetwerk Volwaardig burgerschap dragen we actief bij aan de landelijke coalitie Actieagenda Wonen, op het thema 'leefbare en vitale wijken'. Zie voor meer informatie het digitale magazine met ‘Zo doen we dat!’- voorbeelden.

Anders kijken, anders denken, anders doen: TeamBW

Succesvoorbeeld in de praktijk dat laat zien welke positieve effecten samenwerken in de wijk oplevert

Een coalitie van zes partijen in Noord- en Midden-Limburg vond elkaar in een visie van anders kijken, anders denken en anders doen. Het accent moest niet meer liggen op het vinden van passende woonplekken, maar op het passend maken van (bestaande) woonplekken. Deelnemers Sonja Visser, initiatiefnemer en bestuurder Zelfregie Nederland en Ivon Willems, verpleegkundige Vincent van Gogh Instituut, uit het Team Beschermd Wonen regio Noord- en Midden-Limburg, vertellen in een interview wat ze zijn tegenkomen tijdens hun reis om hun ambities waar te maken.