Naar homepage

Netwerksamenwerking rond de burger en naasten

We willen handvatten voor de eigen praktijk om tot netwerkzorg/samenwerking te komen waarbij de burger centraal staat en deze zoveel mogelijk in regie blijft en waarbij naasten worden betrokken. Vanuit praktijkvragen van deelnemers verkrijgen we inzicht in het realiseren van de transformatie, het intern anders organiseren van je eigen organisatie en de samenwerking met het informele netwerk.

In deze ontwikkeling horen ook de Mentale Gezondheidscentra uit het Integraal Zorg Akkoord (IZA) thuis. In het IZA is afgesproken om Mentale Gezondheidscentra te creëren die passende en tijdige zorg of ondersteuning bieden aan mensen met mentale problemen die ook op andere levensgebieden problemen ervaren.

Naamsverandering

De term Mentale Gezondheidscentra wordt mentale gezondheidsnetwerken heeft een bestuurlijke commissie in december 2023 unaniem besloten. Daarnaast spreken we niet meer van 'leidende principes voor mentale gezondheidscentra' maar van werkwijze ontwikkeling mentale gezondheidsnetwerken. Dit is één van de adviezen van Galan Groep over de voorlopige leidende principes voor mentale gezondheidscentra.

Functies van mentale gezondheidsnetwerken

Een belangrijke functie van het mentaal gezondheidsnetwerk is het aanbieden van het verkennend gesprek. Mentale gezondheidsnetwerken krijgen nog andere functies die bijdragen aan de doelen van het IZA, namelijk het opzetten en onderhouden van een ‘transfermechanisme’ en van informatievoorziening over wachttijden. Daarnaast maken ze voor specifieke onderwerpen afspraken over de samenwerking in de regio.

Meer informatie

Meer weten over het IZA (Integraal Zorgakkoord)?
Ga naar de themapagina IZA.

Groep mensen aan tafel

De titel van dit rapport van Galan Groep staat voor de zeer betrokken en kundige hulpverleners, die bij zowel cliënten, naasten als collega’s en hun instellingen in een bepaalde wijk bekend zijn. Met ‘Iedereen kent Oscar’ wordt naar het netwerk (iedereen) en de persoon (de professional) zelf verwezen. Het gaat in een netwerkorganisatie niet om systemen en procedures, maar vooral om de mens die zich inzet voor de ander en omgekeerd.

Lees de adviezen voor Mentale Gezondheidscentra

Coalitie leefbare wijken

Goed wonen is niet in elke wijk vanzelfsprekend. Bewoners hebben soms grote problemen, denk aan armoede, mentale gezondheid en sociaal isolement. Er is soms sprake van overlast en verloedering. Een leefbare en veilige wijk vraagt om een samenhangende, gebiedsgerichte aanpak van gemeente, woningcorporaties, welzijns- en zorginstellingen én de bewoners zelf. Ons ideaal is een wijk waarin alle inwoners tot hun recht komen, met kansengelijkheid, bestaanszekerheid en gezond samenleven voor iedereen.

Eén van de thema’s van de netwerkbijeenkomsten Volwaardig burgerschap is de samenwerking tussen huisartsen, ggz en sociaal domein. In het document Verkennend gesprek. Opbrengst van het waardenetwerk Volwaardig burgerschap presenteren we de opbrengst van vier themabijeenkomsten.
Het is een gesprek voor mensen bij wie de huisarts verwijzing naar de ggz overweegt, en bij wie ook problemen op andere levensterreinen spelen.

Lees de publicatie