Naar homepage

Publicaties

Wvggz informatieproducten, werkafspraken, handreikingen en veelgestelde vragen

Algemene Leveringsvoorwaarden GGZ  2022

Samen met MIND en de Consumentenbond heeft de Nederlandse ggz algemene leveringsvoorwaarden opgesteld. In 2022 is een nieuwe versie gepubliceerd, die de voorwaarden uit 2017 vervangen.

Aan de rechtsverhouding tussen een cliënt en een zorginstelling ligt een overeenkomst ten grondslag, gericht op behandeling en/of begeleiding al dan niet in combinatie met verblijf. Deze algemene voorwaarden vormen de basis voor het tot stand komen van een dergelijke overeenkomst en geven aan wat de cliënt en de zorginstelling bij de uitvoering daarvan mogen verwachten. Alle zorginstellingen die lid zijn van de Nederlandse ggz dienen de algemene leveringsvoorwaarden ggz te hanteren.

Bekijk de Algemene Leveringsvoorwaarden Geestelijke Gezondheidszorg 2022.

Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg

Een goede samenwerking tussen deze zorgverleners is van groot belang, maar vraagt op een duidelijke taak- en verantwoordelijkheidsverdeling. Het is noodzakelijk dat de betreffende zorgverleners met elkaar communiceren en hun werkzaamheden en informatie onderling afstemmen. Dat zijn belangrijke randvoorwaarden voor het bieden van goede zorg. De Handreiking verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg beoogt de randvoorwaarden te expliciteren en te verduidelijken om zorgverleners handvatten te geven voor een goede organisatie van de zorgverlening en vervangt de vorige handreiking uit 2010.

De Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg (2022) wordt onderschreven door de KNMG, de brancheverenigingen Actiz, de Nederlandse ggz, InEen, GGD GHOR Nederland, NFU en NVZ en de beroepsverenigingen NVAVG, KNGF, KNMP, KNMT, KNOV, NAPA, NIP, NVGzP, NVvTG, V&VN en NVBMH en door Patiëntenfederatie Nederland.

Wegwijzer Beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden 

In deze Wegwijzer zetten wij de grenzen en mogelijkheden van gegevensverstrekking voor zorgprofessionals met een beroepsgeheim op een rij.

Handreiking Beroepsgeheim

Op alle zorgprofessionals rust de plicht tot geheimhouding. Zij hebben de plicht dat wat zij te weten komen over een cliënt met wie zij een zorgverleningsrelatie hebben geheim te houden. Het schenden van de geheimhoudingsplicht is echter in bepaalde situaties wel mogelijk. Deze handreiking is bedoeld om de zorgprofessional wegwijs te maken in de regelgeving en behulpzaam te zijn bij de vraag of zij hun beroepsgeheim mogen of zelfs moeten schenden.

Let op: dit document wordt op korte termijn herzien.

Standaard modelverwerkersovereenkomst voor de zorgsector

Actiz, de Nederlandse ggz, NFU, NVZ en VGN verenigd in de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) hebben in het kader van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een standaard modelverwerkersovereenkomst ontwikkeld. Het model is ontwikkeld in nauwe samenwerking met zorgorganisaties, leveranciers en deskundigen. Er is ook een Engelse versie beschikbaar.

Om goede zorg te kunnen verlenen, worden in de zorg dossiers van cliënten of patiënten aangelegd, die zeer gevoelige gegevens bevatten. Het recht op privacy en de daarop gebaseerde wetgeving brengt mee dat degenen die deze persoonsgegevens verwerken, daar heel zorgvuldig mee omgaan. Daarom is het essentieel om goede afspraken te maken met partijen die in opdracht van zorginstellingen met deze bijzondere persoonsgegevens te maken krijgen, zodat die gegevens te allen tijde veilig en verantwoord worden verwerkt. Met een zogeheten verwerkersovereenkomst kunnen (en moeten) daarover met de opdrachtnemer afspraken worden gemaakt. Het sluiten van een verwerkersovereenkomst is wettelijk verplicht als een zorgaanbieder een derde partij inschakelt die persoonsgegevens verwerkt namens de zorgaanbieder, bijvoorbeeld de leverancier van het cliënten/patiëntendossier. De overeenkomst is in 2022 herzien.

Juridisch kader rookvrije ggz

De Brancheorganisaties in de zorg (BoZ) hebben gezamenlijk het Juridisch kader rookvrije zorg gepubliceerd. In het juridische kader worden de wijzigingen in de regelgeving toegelicht. Het document is ook te vinden op www.rookvrijezorg.com.

Handreiking zorgvuldig verstrekken van persoonsgegevens aan gemeenten bij jeugdhulp (NVO)

In juli 2023 heeft de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) de handreiking Zorgvuldig verstrekken van persoonsgegevens aan gemeenten bij jeugdhulp gepubliceerd.

Deze nieuwe handreiking is bedoeld als ondersteuning voor jeugdhulpaanbieders en jeugdhulpverleners bij het verstrekken van persoonsgegevens van ouders en/of jeugdigen aan de gemeente bij jeugdhulp. De hoop is dat hiermee wordt bijgedragen aan een betere samenwerking tussen jeugdhulpaanbieders en gemeenten in gevallen waar discussies over gegevensverstrekking dit nu nog bemoeilijken. De Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd onderschrijven deze handreiking.

De handreiking gaat in op welke wetgeving van toepassing is bij het delen van persoonsgegevens, welke algemene beginselen en grondslagen voor informatie uitwisseling daaruit volgen en wat dit in de praktijk betekent, met toelichting en voorbeelden.

Zie voor de handreiking en meer informatie: Handreiking ‘Zorgvuldig verstrekken van persoonsgegevens aan gemeenten bij jeugdhulp’ (nvo.nl).

Publicaties voor leden

Leden kunnen de handreikingen en modellen opvragen via zorgenrecht@denederlandseggz.nl:

Handreiking E-health tijdens de aanmeldwachttijd

Vanwege lange wachttijden in de (geestelijke) gezondheidszorg kunnen mensen niet altijd direct bij een hulpverlener terecht, ook als dat wel nodig is. Om mensen toch tijdige en passende hulp te bieden, wordt de inzet van digitale zorg (e-health) door zorgaanbieders tijdens de aanmeldwachttijd steeds vaker onderzocht. Dit roept de vraag op wat de inzet van e-health voor de verantwoordelijkheid van de hulpverlener en ggz-aanbieder betekent. Om te voorzien in een uitgewerkt en doordacht kader voor deze ingewikkelde juridische vragen, is er vanuit de Nederlandse ggz een notitie opgesteld. De notitie beschrijft wie verantwoordelijk is in de periode tussen verwijzing (huisarts of verwijzende andere aanbieder) en intake (ggz-aanbieder) en wat de mogelijke consequenties zijn van de inzet van e-health voor de verantwoordelijkheidsverdeling tussen zorgaanbieders.

Privacy

  • Model privacyregelement januari 2018
  • Model register van verwerkingsactiviteiten
  • Toelichting gebruik Model register van verwerkingsactiviteiten
  • Notitie bewaartermijnen december 2017
  • Handleiding gebruik Functieprofiel Functionaris voor Gegevensbescherming
  • Functieprofiel Functionaris voor Gegevensbescherming
  • Handleiding Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (Privacy Impact Assesment, PIA, Data Protection Impact Assessment, DPIA)
  • Model Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (Privacy Impact Assesment, PIA, Data Protection Impact Assessment, DPIA)

Wvggz