Naar homepage
Binnenhof groot

Zorgen over sector voorafgaand aan Kamerdebat ggz

Publicatiedatum

Branchevereniging de Nederlandse ggz maakt zich zorgen over de druk op de sector. Dat blijkt uit een brief van de vereniging aan de Tweede Kamer voorafgaand aan het commissiedebat ggz en suïcidepreventie op 19 april.

Marijke Verbeek, waarnemend directeur: “De ggz sector staat ‘viervoudig’ onder druk. Dit heeft impact op de toegankelijkheid, houdbaarheid en uiteindelijk op de kwaliteit van de zorg. De verschillende oorzaken maken het lastig om de sector met één maatregel of actie te verlichten.” Op verschillende terreinen is actie nodig.

Naast deze punten snijdt de brief andere actualiteiten aan. Kamerleden wordt, vooral via voorgestelde vragen richting de bewindspersoon, om politieke steun en oplossingskracht gevraagd.

Viervoudige druk

De branchevereniging ziet de financiële druk op haar leden toenemen, ziet een toename in de zorgvraag, maakt zich zorgen over de knellende arbeidsmarkt en ondervindt problemen met het zorgprestatiemodel.

In haar zorgen over de financiën voelt de Nederlandse ggz zich gesteund door recente berichtgeving van de Nederlandse Vereniging van Banken en van accountants. “Al meer dan een jaar waarschuwen wij dat de continuïteit van zorg in gevaar kan komen,” aldus Verbeek. De vereniging wijst naar oplopende kosten, administratieve lasten, ingewikkelde versnipperde financiering en de afspraken tot verduurzaming. Er is onder meer extra ruimte nodig voor de lonen van onze medewerkers.

Recent sprak de Nederlandse ggz in de Tweede Kamer over de toename van mentale aandoeningen in een rondetafelgesprek. In een position paper wezen wij op de benodigde beweging naar preventie, vroegsignalering en een sterker sociaal domein.

De branchevereniging geeft als derde bron van druk aan dat waar de zorgsector als geheel last heeft van arbeidsmarktkrapte, de ggz met de hoogste vacaturegraad kampt. “Droevig, omdat het bijdragen aan de mentale gezondheid van kwetsbaren een prachtig vak is.” En ten slotte is er druk omdat de invoering van het zorgprestatiemodel nog niet heeft gebracht wat het had beloofd, en de bekostiging van de zwaarste doelgroepen onvoldoende is.

Wachttijden en cruciale ggz

Uit recente cijfers blijkt dat de wachttijden in de sector helaas licht zijn toegenomen, “… maar gegeven het gestegen aantal verwijzingen naar de ggz en een hoog ziekteverzuim, is - mede dankzij de inspanningen van aanbieders, zorgverzekeraars en andere regionale spelers - een forsere stijging voorkomen,” aldus Verbeek. “Wij delen de conclusie van de NZa en IGJ dat de regionale samenwerkingsverbanden en transfermechanismes doeltreffend zijn en dat die moeten worden voortgezet.”

Onder meer de viervoudige druk kan instellingen soms voor een lastige keuze plaatsen: enerzijds is men verantwoordelijk voor een financieel gezonde instelling opdat de zorg voor alle cliënten kan voortbestaan, anderzijds biedt een mogelijk verlieslatende -of niet te bemensen- afdeling zorg die van groot (boven)regionaal belang is. Om zorgverzekeraars, aanbieders en de bewindspersoon handvatten te geven hoe vast te stellen welke zorg cruciaal is en inzicht te geven over hoe in dit soort situaties te handelen is de Nederlandse ggz met regionale partijen aan de slag gegaan met de handreiking cruciale ggz.

Debat op 19 april

Naast bovenstaande punten adresseert de Nederlandse ggz in haar brief de ernstige zorgen over de toename van suïcides en de urgentie voor verbeteringen van de Wet verplicht ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd).

Het commissiedebat ggz en suïcidepreventie op 19 april is van 18:00 tot 23:00 uur en is live te volgen.